Projekty

Zoznam projektov

Aktuálne projekty

Od vzdelávania k inklúzii – From Education to Inclusion (EdI)

Začiatok realizácie: september 2019
Predpokladaný koniec realizácie: február 2022
Ciele projektu:

 • Zlepšiť prístupnosť pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie, aby im bolo umožnené naplno sa zapájať do všetkých oblastí života.
 • Vytvoriť vzdelávacie moduly v jednotlivých oblastiach prístupnosti (fyzické prostredie, informácie, medziľudská komunikácia) pre pracovníkov miest a obcí na príslušných pracovných pozíciách.
 • Vytvoriť vzdelávacie moduly v jednotlivých oblastiach prístupnosti (fyzické prostredie, informácie, medziľudská komunikácia) pre členov našej organizácie ÚNSS – aktívnych lídrov.
 • Pilotne otestovať vytvorené vzdelávacie moduly v jednotlivých oblastiach prístupnosti a vyhodnotiť testovanie.
 • Vypracovať príručky o prístupnosti pre pracovníkov miest a obcí na príslušných pracovných pozíciách, pre lektorov vzdelávacích modulov a pre aktívnych lídrov z radov ÚNSS.
 • Šíriť výsledky projektu.

Stručný obsah projektu: Ambíciou projektu „Od vzdelávania k inklúzii“ (EDI) je zlepšiť prístupnosť pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie, aby im bolo umožnené naplno sa zapájať do všetkých oblastí života. Spolu s projektovými partnermi Stredisko Teiresias (Česká Republika) a Funka (Švédsko), vytvoríme vzdelávacie moduly zamerané na jednotlivé oblasti prístupnosti, ktoré zároveň aj pilotne overíme a vyhodnotíme. Priamo budeme prostredníctvom vzdelávania zvyšovať kompetencie pracovníkom miest a obcí, ktorí majú dosah na mieru prístupnosti pre osoby so zrakovým postihnutím a nevidiacim a slabozrakým lídrom, ktorí sa angažujú v obhajobe záujmov komunity. Výsledky pilotného overovania vzdelávacích modulov a ich vyhodnotenie, ako i know-how týkajúce sa jednotlivých oblastí prístupnosti pre nevidiacich a slabozrakých bude zosumarizované v troch príručkách – v 1) príručke pre lektorov, 2) príručke pre pracovníkov miest a obcí a v 3) príručke pre samotných nevidiacich a slabozrakých.

Cieľová skupina projektu:V projekte sa budeme zameriavať na dve hlavné cieľové skupiny:

 • Pracovníci miest a obcí
 • nevidiaci a slabozrakí lídri – aktívni členovia ÚNSS.

V prípade prvej cieľovej skupiny ide o odborníkov, ktorí majú dosah na úroveň prístupnosti fyzického prostredia, informácií a služieb. Zároveň pôjde o pracovníkov miest a obcí, ktorí v rámci svojej agendy priamo komunikujú s občanmi.
Druhú cieľovú skupinu budú tvoriť ľudia so zrakovým postihnutím (nevidiaci, prakticky nevidiaci i slabozrakí), ktorí sa aktívne angažujú v témach súvisiacich so zrakovým postihnutím a s obhajobou záujmov tejto komunity. Pôjde o aktívnych lídrov so zrakovým postihnutím, ktorí pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska.

Kontaktná osoba za ÚNSS: Tímea Hóková, hokova@unss.sk

Podpora projektu: Projekt bol podporený v rámci programu Erasmus+

Dokumenty:

Zvyšovanie kvality sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím

Začiatok realizácie: jún 2019
Predpokladaný koniec realizácie: jún 2020
Ciele projektu: Prostredníctvom projektu chceme zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím. Uvedený cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • Monitoringy krajských stredísk ÚNSS zamerané na overovanie nastaveného systému práce s klientom.
 • Supervízie odborných pracovníkov ÚNSS zamerané na prácu s klientom.
 • Podpora výmeny skúseností odborných pracovníkov ÚNSS pri poskytovaní sociálnych služieb.
 • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia za účelom realizácie jednotlivých sociálnych služieb priamo s klientom so zrakovým postihnutím.
 • Vzdelávanie odborných pracovníkov ÚNSS v sociálnych službách pre nevidiacich a slabozrakých.

Stručný obsah projektu: Ambíciou nami predkladaného projektu je realizácia viacerých aktivít, prostredníctvom ktorých chceme naplniť hlavný cieľ projektu, ktorým je zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb pre nevidiacich a slabozrakých. Konkrétne pôjde o uskutočnenie:

 • monitoringov krajských stredísk ÚNSS,
 • supervízií odborných pracovníkov ÚNSS, o realizáciu
 • celoslovenského stretnutia odborných pracovníkov ÚNSS,
 • zabezpečenie nákupu pomôcok potrebných pre vykonávanie sociálnych služieb
 • príprava kurzu zrakovej terapie pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

Cieľová skupina projektu: Sociálni pracovníci ÚNSS
Kontaktná osoba za ÚNSS: Tímea Hóková, hokova@unss.sk
Podpora projektu: Nadácia Volkswagen

Archív ukončených projektov

TEC – Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF

Začiatok realizácie: august 2012
Predpokladaný koniec realizácie: júl 2014
Ciele projektu: Zámerom projektu je zvýšiť uplatnenie sa ľudí s postihnutím na pracovnom trhu, a to prostredníctvom vyvinutia efektívnych metód hodnotenia kompetencií v súlade s Medzinárodnou klasifikáciou funkčnosti, dizability a zdravia (MKF). Úlohou medzinárodného partnerstva bude: analýza existujúcich metód, vytvorenie inovatívneho nástroja hodnotenia a posudzovania s cieľom pracovného začlenenia, overovanie a šírenie výsledkov.
Stručný obsah projektu: Projektové aktivity budú vychádzať zo spoločnej analýzy existujúcich príkladov dobrej praxe v danej oblasti na európskej úrovni. Ďalej sa budú sústreďovať na implementáciu inovatívneho modelu hodnotenia, overenie modelu na konkrétnej cieľovej skupine (v prípade ÚNSS u ľudí so zrakovým postihnutím), príprava finálneho modelu a následné šírenie výsledkov.
Cieľová skupina projektu:Projekt počíta s viacerými cieľovými skupinami osôb s postihnutím a sociálneho znevýhodnenia, pričom ÚNSS sa bude zameriavať na prácu s ľuďmi so zrakovým postihnutím.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Tímea Hóková, hokova(zavináč)unss.sk
Podpora projektu: Projekt bol podporený Európskou komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania.
Webstránka projektu: O projekte na stránkach ÚNSS
Späť na rozdelenie projektov

VISAL – Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím (Visually Impaired Seniors Active Learning)

Začiatok realizácie: november 2012
Predpokladaný koniec realizácie: október 2014
Ciele projektu:

 • Vytvorenie manuálu zameraného na nové formy vzdelávania seniorov so zrakovým postihnutím;
 • Uskutočnenie pilotnej sústavy workshopov zameraných na vzdelávanie seniorov so zrakovým postihnutím;
 • Šírenie výsledkov a výstupov.

Stručný obsah projektu:
Obsah projektu je orientovaný predovšetkým na vytvorenie a realizáciu sústavy neformálneho vzdelávania zameraného špecificky na posilnenie sociálno-komunikačných kompetencií, podporu sebavedomia a motivácie seniorov so zrakovým postihnutím pre Ďalšiu aktívnu angažovanosť v spoločnosti.
Cieľové skupiny projektu:

 • Odborný personál z organizácií na podporu osôb so zrakovým postihnutím;
 • Seniori so zrakovým postihnutím;
 • Seniori bez zrakového postihnutia;
 • Verejnosť.

Kontaktná osoba za ÚNSS: Ingrid Tomešová (koordinátorka projektu), tomesova@unss.sk
Podpora projektu: Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania.
Späť na rozdelenie projektov

Spolu pre zrakovo postihnutých

Začiatok realizácie: apríl 2013
Predpokladaný koniec realizácie: november 2013
Ciele projektu:

 • Vytvoriť základy cezhraničnej spolupráce pri obhajobe a presadzovaní práv ľudí so zrakovým postihnutím
 • Posilniť mieru občianskej angažovanosti na oboch zúčastnených stranách
 • Vytvárať priestor na realizáciu spoločných kultúrnych a integračných aktivít ľudí so zrakovým postihnutím na oboch zúčastnených stranách

Stručný obsah projektu:
Medzi hlavné aktivity projektu patrí realizácia kultúrno-integračných workshopov za účasti zrakovo postihnutých ľudí zo Slovenska a Poľska, ktorého výsledkom bude príprava a identifikácia ďalšej možnej spolupráce oboch strán. Dôležitou aktivitou je aj realizácia spoločného tréningu sebaobhajoby v praxi, ktorej hlavnou témou bude zosúladenie postupov pri presadzovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotný postihnutím do praxe. V rámci projektu sa uskutoční aj workshop na tému princípov občianskej spoločnosti a angažovanosti a projekt vyvrcholí realizáciou spoločného kultúrneho podujatia , ktoré pripravia zrakovo postihnutí zo Slovenska a Poľska pre širokú verejnosť.
Cieľové skupiny projektu: Primárna cieľová skupina – 110 zrakovo postihnutých ľudí – 50 z Poľska a 60 zo Slovenska. Ide o ľudí, ktorí majú na základe svojho postihnutia zníženú šancu plnohodnotne sa integrovať do spoločnosti, čo v sebe zahŕňa aj zníženú motiváciu, väčšie ohrozenie chudobou a porušovaním ich ľudských práv. Aktivitami projektu chceme tejto cieľovej skupine poskytnúť dôležité nástroje na to, aby boli schopní v praxi efektívne obhajovať a presadzovať svoje práva a záujmy, a aby sa vo zvýšenej miere angažovali v správe vecí verejných. Zároveň sú členmi cieľovej skupiny ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí sa aktívne venujú hudbe a literatúre. Táto časť cieľovej skupiny má, tiež vplyvom svojho postihnutia, znížené ambície a šance prezentovať svoje zručnosti verejnosti. V rámci projektu vytvoríme možnosť na to, aby svoje schopnosti predviedli vidiacej verejnosti. Zároveň celej cieľovej skupine poskytneme nástroje a možnosti na ich sieťovanie a vytváranie formálnych i neformálnych spolupracujúcich sietí. Sekundárna cieľová skupina – Sekundárnou cieľovou skupinou je vidiaca verejnosť. Vo vidiacej verejnosti stále pretrváva množstvo predsudkov a nepravdivých predstáv o schopnostiach a obmedzeniach ľudí so zrakovým postihnutím. Pre verejnosť chceme v rámci projektu pripraviť kultúrne podujatie, na ktorom sa predstavia umelci zo zrakovým postihnutím z Poľska i zo Slovenska.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Jozef Hlubovič, hlubovic@unss.sk
Späť na rozdelenie projektov

NOMS – Nano Optical Mechanical Systems

Začiatok realizácie: september 2009
Predpokladaný koniec realizácie: august 2012
Ciele projektu:Vytvorenie taktilného displeja s mriežkou 80×80 pinov.
Stručný obsah projektu: V európskom projekte NOMS sa stretlo 9 organizácií a spoločností aby vyvinuli unikátny produkt – taktilný tablet pre zrakovo postihnutých. Koncept tabletu zahŕňa revolučné technológie z oblasti nanotechnológií. Výsledkom projektu má byť tablet s mriežkou 80 x 80 pinov, ktorý bude bezdrôtovo prepojený s počítačom a bude schopný zobraziť nielen text v Braillovskom písme ale aj taktilnú grafiku. Tablet bude využiteľný najmä v oblasti štúdia, výsledky projektu však budú môcť byť použité aj v každodennom živote, kde jednotlivé piny budú môcť sprostredkovať základné informácie o stave elektrických zariadení v domácnostiach zrakovo postihnutých ľudí.
Cieľová skupina projektu:Nevidiaci používatelia IT technológií.
Kontaktná osoba za ÚNSS: RNDr. Branislav Mamojka, CSc., mamojka@unss.sk
Podpora projektu: Projekt bol podporený Európskou komisiou
Späť na rozdelenie projektov

Ľudské práva Európanov so zrakovým postihnutím

Termín realizácie: jún – december 2013
Ciele projektu: Cieľom je zvýšenie povedomia osôb so zrakovým postihnutím o význame legislatívy Európskej únie pre uplatňovanie ich ľudských práv najmä v oblasti zamestnávania, dopravy, informácií, tovarov a služieb. Cieľom je tiež rozvoj ich schopností zúčastňovať sa na presadzovaní a uplatňovaní týchto práv prostredníctvom zvýšenia informovanosti o relevantnej legislatíve, podpory rozvoja ich schopnosti zúčastňovať sa na ovplyvňovaní tvorby legislatívy a zvýšenia účinnosti sebaobhajoby a vyjednávania.
Cieľová skupina projektu: Ľudia so zrakovým postihnutím, pre kvalitu života ktorých majú zásadný význam legislatívne opatrenia na presadzovanie, ochranu a uplatňovanie práv súvisiacich so zrakovým postihnutím.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Simona Šípová, simona.sipova(zavináč)unss.sk
Podpora projektu: Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Výstupy z projektu:
Práva Európanov so zdravotným postihnutím I. (práva v oblasti zamestnanosti) vo formáte doc, 275kB a pdf, 335kB
Práva Európanov so zdravotným postihnutím II. (práva v oblasti dopravy) vo formáte doc, 293kB a pdf, 414kB
Pracujem, hoci nevidím, odkaz na stránku s videom, pridané 20.12.2013
Späť na rozdelenie projektov

Umelecká prehliadka v speve a hre na hudobný nástroj – Zdvihnime oponu

Termín realizácie: 19. – 22. novembra 2013
Miesto realizácie: Prešov
Ciele projektu: Zámerom prehliadky je poskytnúť možnosť zrakovo postihnutým interpretom hudby prezentovať sa pred verejnosťou. Chceme verejnosť presvedčiť o tom, že kvalitou svojich výkonov sú často schopní konkurovať profesionálnym hudobníkom a skupinám.
Stručný obsah projektu: Súčasťou projektu je zasielanie prihlášok na podujatie a následný výber účastníkov, keďže kapacita podujatia je obmedzená. Samotná prehliadka je rozdelená na niekoľko blokov. V rámci neverejných blokov jednotliví účastníci prezentujú pripravené čísla pred odborníkmi. Tí zhodnotia kvality jednotlivých účastníkov a z výberu najlepších čísel pripravia prehliadku pre verejnosť. Okrem toho počas neverejnej časti prebiehajú workshopy, na ktorých majú účastníci možnosť komunikovať s rôznymi odborníkmi z oblasti hlasovej pedagogiky, javiskového prejavu alebo hudobnej kompozície.
Cieľová skupina projektu: Prehliadka je zameraná na ľudovú, klasickú ako i modernú hudbu a je určená pre všetkých odhodlaných ľudí so zrakovým postihnutím bez rozdielu veku. Prehliadky sa môžu zúčastniť sóloví interpreti so zrakovým postihnutím, dvojice – aspoň jeden z dvojice má zrakové postihnutie alebo hudobné skupiny – hudobná skupina sa môže zúčastniť, pokiaľ aspoň jeden člen má zrakové postihnutie.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Súťaž v písaní a čítaní Braillovho písma

Krajské kolá: 5. máj – 30. jún 2013
Finále: 25. – 26. októbra 2013 Levoča
Ciele projektu: Cieľom tejto súťaže je ropagácia Braillovho písma ako nástroja gramotnosti nevidiacich ľudí a podpora rozvoja výučby Braillovho písma nevidiacich detí a dospelých.
Stručný obsah projektu: Predmetom projektu je realizácie súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma na celoslovenskej úrovni. Je rozdelená do nasledujúcich kategórií

 1. kategória je určená pre ľudí, ktorí sa naučili Braillovo písmo na prvom stupni základnej školy pre nevidiacich
 2. kategória je určená pre ľudí, ktorí sa naučili Braillovo písmo na bežných typoch škôl, na 2. stupni základnej školy pre nevidiacich, individuálne, v kurzoch alebo v rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých.
 3. kategória je určená pre tých, ktorí sa naučili Braillovo písmo v posledných piatich rokoch individuálne, v kurzoch alebo v rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých

Cieľová skupina projektu: Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenska so zrakovým postihnutím, ktorý má schopnosť čítať Braillovo písmo hmatom a písať na slepeckom písacom stroji.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Josef Zbranek, zbranek@unss.sk
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Späť na rozdelenie projektov

Cesta svetla 2013

Vyhlásenie: 15. júla 2013
Uzávierka súťaže: 30. september 2013
Ciele projektu: Projekt Cesta svetla je fotografickou súťažou, ktorej témou je zrakové postihnutie, život s ním, ale aj svetlo, ako fenomén, vďaka ktorému môžeme vidieť. Zmyslom projektu je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.
Stručný obsah projektu: projekt je rozdelený do niekoľkých fáz. Prvou je vyhlásenie súťaže a registrácia súťažných fotografií. Snažíme sa osloviť čím viac fotoklubov, amatérskych fotografov z radov vidiacej aj zrakovo postihnutej verejnosti. Nasleduje výber víťazných fotografií a výber fotografií na vernisáž výstavy a fotografií do kalendára na rok 2014. S výberom nám pomáhajú profesionálni fotografi, ktorí posúdia nielen obsahovú stránku jednotlivých fotografií, ale aj kvalitu technického spracovania či jej kompozíciu. Z vybraných fotografií pripravíme v novembri vernisáž, na ktorú pozveme nielen výhercov, ale aj širokú verejnosť a média. V rámci nasledujúceho kalendárneho roka sa budeme snažiť uskutočniť čím viacej výstav v rôznych regiónoch Slovenska.
Cieľová skupina projektu:Súťažiť môže každý, kto vyplní, podpíše a do 30. septembra na adresu organizátora doručí prihlášku s minimálne jednou fotografiou.
Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

 1. čiernobiela fotografia
 2. farebná fotografia

Kontaktná osoba za ÚNSS: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Späť na rozdelenie projektov

S počítačom dokážeme zázraky

Začiatok realizácie: február 2013
Predpokladaný koniec realizácie: september 2013
Ciele projektu: Cieľom projektu “S počítačom dokážeme zázraky” je rozšíriť poznatky ohľadom moderných informačných technológií zrakovo postihnutým v prístupnej a zaujímavej forme. Chceme to docieliť jednak rozšírením systému e-learningových kurzov zaoberajúcich sa najnovšími IT technológiami (práca s multimédiami, operačnými systémami, GPS, internetovým bankovníctvom, internetovými technológiami, CMS systémami, sociálnymi sieťami, zvukom, tvorba internetových stránok, administrácia serveru a pod.), ktoré umožnia zrakovo postihnutým zvýšiť ich počítačové kompetencie a zručnosti a tak zvýšiť ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Tieto kurzy budú implementované do už vytvoreného e-learningového systému, ktorý je prístupný pre zrakovo postihnutých ľudí. Ďalej zorganizujeme mládežnícky počítačový tábor pre zrakovo postihnutých – Reset, na ktorom sa na počítačových workshopoch budú zrakovo postihnutí zdokonaľovať v počítačových zručnostiach.
Stručný obsah projektu: Projektové aktivity sa budú zaoberať vytváraním a prispôsobovaním IT kurzov pre e-learningový systém a organizáciou a usporiadaním mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých.
Cieľová skupina projektu:Cieľová skupina projektu pre e-learningové vzdelávanie sú všetci zrakovo postihnutí používatelia počítača, pre počítačový tábor sú to zrakovo postihnutí mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Peter Teplický, teplicky@unss.sk
Podpora projektu: Projekt bol podporený Nadáciou VÚB
Webstránka tábora Reset
Späť na rozdelenie projektov

Reset – mládežnícky počítačový tábor pre zrakovo postihnutých

Začiatok realizácie: december 2012
Predpokladaný koniec realizácie: august 2013
Ciele projektu: Cieľom projektu “Reset – mládežnícky počítačový tábor pre zrakovo postihnutých” je rozšíriť poznatky ohľadom moderných informačných technológií zrakovo postihnutým v prístupnej a zaujímavej forme. Zorganizujeme mládežnícky počítačový tábor pre zrakovo postihnutých – Reset, na ktorom sa na počítačových workshopoch budú zrakovo postihnutí zdokonaľovať v počítačových zručnostiach.
Stručný obsah projektu: Projektové aktivity sa budú zaoberať organizáciou a usporiadaním mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých – Reset.
Cieľová skupina projektu:Cieľová skupina pre počítačový tábor sú to zrakovo postihnutí mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Peter Teplický, teplicky@unss.sk
Podpora projektu: Projekt bol podporený Nadačným fondom Telekom pri nadácii Pontis
Webstránka tábora Reset
Späť na rozdelenie projektov

Nevidiaci v krajine počítačov

Začiatok realizácie: december 2012
Predpokladaný koniec realizácie: december 2013
Ciele projektu: Cieľom projektu “Nevidiaci v krajine počítačov” je rozšíriť poznatky ohľadom moderných informačných technológií zrakovo postihnutým v prístupnej a zaujímavej forme. Zorganizujeme mládežnícky počítačový tábor pre zrakovo postihnutých – Reset, na ktorom sa na počítačových workshopoch budú zrakovo postihnutí zdokonaľovať v počítačových zručnostiach.
Stručný obsah projektu: Projektové aktivity sa budú zaoberať organizáciou a usporiadaním mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých – Reset.
Cieľová skupina projektu:Cieľová skupina pre počítačový tábor sú to zrakovo postihnutí mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Peter Teplický, teplicky@unss.sk
Podpora projektu: Projekt bol podporený programom Dobrá krajina Nadácie Pontis
Webstránka tábora Reset
Späť na rozdelenie projektov

Zaostrime na seniorov!

Začiatok realizácie: február 2013
Predpokladaný koniec realizácie: marec 2014
Ciele projektu: Prostredníctvom projektu chceme riešiť jeden z dlhodobých cieľov ÚNSS: vytvoriť a etablovať nové spôsoby práce so seniormi, ktorí postupne prichádzajú o zrak a sieťovať poskytovateľov služieb pre seniorov. V rámci projektu chceme implementovať inovatívny model práce so seniormi v jednotlivých krajoch Slovenska. Ide o model orientačného vyšetrenia zraku zameraný na vyšetrenie hlavných zrakových funkcií (zraková ostrosť do blízka a do diaľky, test zorného poľa a funkciu sietnice).
Stručný obsah projektu: Dosiahnutie cieľa chceme naplniť samotným iniciovaním rozvoja špecifických služieb pre seniorov:

 • realizácia odborného vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov predkladateľa,
 • vytvorenie systému spolupráce medzi zariadeniami pre seniorov a klubmi seniorov a predkladateľom (ako poskytovateľom služieb pre osoby so zrakovým postihnutím a poradenstva pre zariadenia venujúce sa takýmto osobám)
 • vzdelávanie a poradenstvo pre zamestnancov zariadení pre seniorov a zamestnancov a dobrovoľníkov klubov seniorov zamerané najmä na prvotnú “nemedicínsku” diagnostiku potenciálneho zrakového postihnutia a distribúciu klientov odborníkom, komunikáciu s osobami so zrakovým postihnutím, primerané úpravy prostredia a prispôsobenia služieb, využívanie pomôcok a aktivity seniorov so zrakovým postihnutím

Cieľová skupina projektu:Projekt má niekoľko cieľových skupín, ktoré budú priamo benefitovať z realizácie projektu.

 • seniori žijúci na celom území Slovenska. Ide o skupinu ľudí, ktorá postupne stráca zrak, prípadne sa kvalita ich zraku výrazne zhoršuje. Toto vekom podmienené zhoršovanie zraku zvyšuje mieru ich závislosti od okolitého prostredia. V rámci tejto cieľovej skupiny sa chceme zamerať na seniorov žijúcich v domovoch pre seniorov a seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov.
 • zamestnanci domovov pre seniorov a zamestnanci a dobrovoľníci klubov dôchodcov, ktorí sú každodenne konfrontovaní s potrebami, ale aj obmedzeniami svojich klientov.

Kontaktná osoba za ÚNSS: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Späť na rozdelenie projektov

Súťaž braillovských esejí

Uzávierka zasielania príspevkov: do 20. mája 2013
Ciele projektu: Podnietenie záujmu zrakovo postihnutých o Braillovo písmo.
Stručný obsah projektu: Zaslanie eseje týkajúcej sa Braillovho písma podľa nasledujúcich tém:

 • Úloha Braillovho písma v podpore ľudí so zrakovým postihnutím pri zúčastňovaní sa na politickom, ekonomickom, kultúrnom, sociálnom a rodinnom živote
 • Život s Braillovým písmom

Cieľová skupina projektu: Nevidiaci ľudia.
Kontaktná osoba za ÚNSS: Simona Šípová, sipova@unss.sk
Späť na rozdelenie projektov

Z krízy von!

Začiatok realizácie: 1.11.2010
Predpokladaný koniec realizácie: 31.5.2012
Stručný obsah projektu: Cieľom projektu je znižovať dôsledky hospodárskej krízy na mladých ľudí so zrakovým postihnutím prostredníctvom zvyšovania ich zamestnateľnosti.
Cieľová skupina projektu: Primárna skupina sú mladí nezamestnaní ľudia so zrakovým postihnutím (vek 18 až 35 rokov), ktorí nemajú prakticky žiadne pracovné skúsenosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Sekundárnu skupinu tvoria odborní pracovníci predkladateľa, ktorí budú po vyškolení schopní poskytovať služby podporovaného zamestnávania pre ľudí so zrakovým postihnutím a zamestnávatelia, ktorí im umožnia absolvovať a získať odbornú prax.
Osoba zodpovedná za projekt: Dagmar Filadelfiová, filadelfiova@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation
Späť na rozdelenie projektov

Dni Mateja Hrebendu 2012

Začiatok realizácie: apríl 2012
Predpokladaný koniec realizácie: 31.12.2012
Stručný obsah projektu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizuje 16. ročník celonárodnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov Dni Mateja Hrebendu 2012, ktorý sa bude konať 23. – 25. novembra v Levoči.
Cieľová skupina projektu: Dní Mateja Hrebendu (DMH) sa môže zúčastniť každý nevidiaci alebo slabozraký občan Slovenska, ktorý túto skutočnosť doloží preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo potvrdením krajského strediska ÚNSS či školy v prihláške.
Kontaktná osoba: Josef Zbranek, zbranek@unss.sk
Projekt bol podporený: Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Späť na rozdelenie projektov

Cesta svetla 2012

Začiatok realizácie: apríl 2012
Predpokladaný koniec realizácie: 31.12.2012
Kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR
Späť na rozdelenie projektov

Prístupnosť audiovíznych diel osobám so zrakovým postihnutím – Prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti

Začiatok realizácie: apríl 2012
Predpokladaný koniec realizácie: august 2012
Stručný opis projektu: Cieľom projektu je uskutočniť odbornú konferenciu na tému prístupnosti a sprístupňovania audiovíznych diel ľuďom so zrakovým postihnutím ako prostriedok spoločenského začleňovania a vyššej informovanosti. Zámerom projektu je upozorniť na problémy a riešenia prístupnosti audiovíznych diel v tom najširšom slova zmysle vo vzťahu k ľuďom so zrakovým postihnutím.
Konferencia sa uskutoční: 21. – 23. júna 2012 v Bratislave
Kontaktná osoba: Branislav Mamojka, mamojka@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR
Späť na rozdelenie projektov

Celoslovenský detský letný integračný tábor – Cestovatelia v čase

Začiatok realizácie: 21.7.2012
Predpokladaný koniec realizácie: 4.8.2012
Opis podujatia: Dvojtýždňový celoslovenský detský letný integračný tábor je určený pre skupinu 30 detí vo veku od 6 do 15 rokov, z ktorých 20 tvoria nevidiaci a slabozrakí a zvyšok deti bez zrakového postihnutia. Hlavným zámerom tejto pobytovej aktivity je podpora komunikácie a vzájomnej interakcie medzi intaktnými deťmi a deťmi so zrakovým postihnutím prostredníctvom spoločnej účasti na rôznych integračných voľnočasových aktivitách. Prínos projektu je vo vytvorení prirodzeného inkluzívneho prostredia pre spontánne začleňovanie sa nevidiacich a slabozrakých detí do aktivít a činností svojich rovesníkov bez zdravotného postihnutia.
Kontaktná osoba: Monika Marková, markova@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu podujatia finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Späť na rozdelenie projektov

Vzdelávanie zrakovo postihnutých mladých ľudí v oblasti IT

Začiatok realizácie: 1.2.2012
Predpokladaný koniec realizácie: 30.9.2012
Opis projektu: Cieľom projektu “Vzdelávanie zrakovo postihnutých mladých ľudí v oblasti IT” je priniesť poznatky ohľadom moderných informačných technológií zrakovo postihnutým v prístupnej a zaujímavej forme. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom e-learningového systému a kurzov v ňom implementovaných, elektronického časopisu a mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých – Reset.
Cieľová skupina projektu: zrakovo postihnutí používatelia informačných technológií
Kontaktná osoba: Peter Teplický, teplicky@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu podujatia finančne podporila Nadácia VÚB.
Späť na rozdelenie projektov

Zvýšenie finančnej gramotnosti u zrakovo postihnutých mladých ľudí

Začiatok realizácie: 1.12.2011
Predpokladaný koniec realizácie: 30.5.2012
Stručný opis projektu: Projekt má za cieľ zvýšiť u nevidiacich schopnosť pracovať s financiami bezhotovostne prostredníctvom nástrojov elektronického bankovníctva – internet bankingu, používania platobných či kreditných kariet. Aktivitami projektu chceme zvýšiť zručnosti v práci s PC so špeciálnou úpravou (s hlasovým výstupom, zväčšeným zobrazením) s pripojením na internet. Druhá etapa projektu ráta s prednáškami o sporení a vytváraní finančných stratégií samotnou cieľovou skupinou.
Cieľová skupina: mladí ľudia so zrakovým postihnutím
Projekt realizovaný: Krajské stredisko ÚNSS v Prešove
Osoba zodpovedná za projekt: Jozef Hlubovič, hlubovič@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu podporil Nadačný fond ČSOB finančnej skupiny.
Späť na rozdelenie projektov

Dajme šancu nevidiacim učiť sa cudzie jazyky

Začiatok realizácie: 15.1.2012
Predpokladaný koniec realizácie: 30.9.2012
Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vhodnými prostriedkami poskytnúť ľuďom so zrakovým postihnutím získať základné zručnosti v cudzom jazyku. Projekt je určený ľuďom so zrakovým postihnutím so záujmom o cudzie jazyky.
Projekt realizovaný: Krajské stredisko ÚNSS v Prešove
Osoba zodpovedná za projekt: Jozef Hlubovič, hlubovič@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu podporila Nadácia VÚB.
Späť na rozdelenie projektov

Zaostrime na seniorov!

Začiatok realizácie: 01.04.2012
Predpokladaný koniec realizácie: 31.12.2012
Stručný opis projektu: Zvýšenú potrebu poskytovania služieb pre seniorov pociťujeme dlhodobo. Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako 900 tisíc seniorov. Je všeobecne známe, že populácia starne a podiel seniorov sa bude neustále zvyšovať. Podobná situácia je prakticky vo všetkých vyspelých krajinách Európy. Výskumy v niektorých vyspelých krajinách ukazujú, že až 60% ľudí v seniorskom veku má problémy so zrakom. Nie všetci sú nevidiaci a ťažko slabozrakí, ale majú také zrakové problémy, ktoré objektívne zhoršujú schopnosť ich samostatného pohybu, úroveň starostlivosti o svoju domácnosť a zovňajšok a zabraňujú im naďalej čítať alebo venovať sa drobným prácam. Takto sa postupne zvyšuje ich závislosť na rodine, okolí, profesionálnej pomoci a znižuje sa ich participácia na rodinnom i spoločenskom živote. Väčšina všeobecnej populácie i samotní seniori akceptujú zhoršovanie zraku vyskytujúce sa častejšie s narastajúcim vekom ako nevyhnutnosť. Nevenujú pozornosť začínajúcim sa problémom so zrakom a dokonca si ich často neuvedomujú, a preto nevyhľadávajú včas lekársku pomoc, ktorá môže spomaliť vývoj poruchy zraku, a ešte menej vyhľadávajú sociálnu pomoc, ktorá im môže pomôcť prekonávať a kompenzovať sociálne dôsledky zrakového postihnutia. Málokto zo seniorov a zamestnancov zariadení pre seniorov vie, že väčšina problémov súvisiacich so zhoršujúcim sa zrakom sa dá prekonávať alebo dobre zvládnuť včasným odhalením postihnutia/ochorenia, jednoduchým zácvikom, vybavením optickými a kompenzačnými pomôckami, drobnými a nenáročnými úpravami prostredia, rôznymi trikmi a nápadmi. Realizácia týchto opatrení môže na jednej strane uľahčiť prácu zamestnancov zariadení pre seniorov, ale predovšetkým zvýšiť samostatnosť ľudí žijúcich v takýchto zariadeniach, ich sebavedomie, chuť a možnosti aktívne žiť. Práve na zvýšenie kvality života seniorov v zariadeniach pre seniorov v Bratislavskom samosprávnom kraji je zameraný náš projekt. Cieľ projektu chceme dosiahnuť prostredníctvom realizácie školení odborných zamestnancov zariadení pre seniorov a distribúciou diagnostických materiálov. Školenia sú zamerané na dve oblasti. Prvou je vzdelávanie a poradenstvo pre pracovníkov zariadení v súvislosti s využívaním diagnostických listov zameraných na prvotnú “nemedicínsku” diagnostiku potenciálneho zrakového postihnutia a distribúciu klientov odborníkom, komunikáciu s osobami so zrakovým postihnutím, primerané úpravy prostredia a prispôsobenia služieb, využívanie pomôcok a aktivity seniorov so zrakovým postihnutím Druhou oblasťou je poskytnutie informácií o inštitúciách, ktoré sú schopné poskytnúť ďalšie špecializované a doplnkové služby na zvýšenie kvality života takýchto seniorov. Súčasťou je aj oboznámenie účastníkov s ponukou, ktorá umožňuje seniorom so zrakovými problémami získať kvalifikovanú a bezplatnú pomoc pri výbere a sprostredkovaní kompenzačných pomôcok, pri nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, pri nácviku sebaobslužných zručností, ale aj pri komplexnejšej úprave prostredia (svetelné úpravy, debarierizačné opatrenia,…)
Projekt realizovaný: Krajské stredisko ÚNSS v Bratislave
Osoba zodpovedná za projekt: Marek Hlina, hlina@unss.sk
Projekt bol podporený: Projekt bol finančne podporený Bratislavským samosprávnym krajom.
Späť na rozdelenie projektov

Ruky ako oči

Začiatok realizácie: august 2011
Predpokladaný koniec realizácie: november 2011
Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo posilniť u ľudí so zrakovým postihnutím ich možnosti a schopnosti orientácie v rôznych prostrediach, ich samostatnosť a vieru vo vlastné schopnosti prostredníctvom rozvoja zručností ako je kreslenie a transformácia prvkov predstavivosti do grafickej podoby a práca s informáciami získanými od inej osoby o prvkoch prostredia. Za účelom dosiahnutia cieľov sme počas projektu uskutočnili 6-dňový pobyt pre 13 ľudí so zrakovým postihnutím, ktorého obsah bol koncipovaný tak, aby rozvíjal ich schopnosti a zvyšoval tak kvalitu ich života.
Projekt realizovaný: Výcviková škola pre vodiacich psov
Osoba zodpovedná za projekt: Jarmila Virágová, viragova@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporila Nadácia SPP.
Späť na rozdelenie projektov

Bezpečný krok s bielou palicou

Začiatok realizácie: júl 2011
Predpokladaný koniec realizácie: október 2011
Stručný opis projektu: Projekt bol zameraný na tri aktivity. Prvou bola realizácia debarierizačných opatrení v okolí sídla ÚNSS, kde je mimoriadne zvýšený pohyb ľudí so zrakovým postihnutím. Druhou aktivitou bola rekonštrukcia pôvodnej cvičnej dráhy na výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu pre ľudí so zrakovým postihnutím tak, aby spĺňala súčasné požiadavky (nové prvky využívané v debarierizácii verejného prostredia). Takáto cvičná dráha je akýmsi dopravným ihriskom pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí majú v bezpečných podmienkach možnosť vyskúšať si samostatný pohyb po chodníkoch, schodoch, prechod cez obrubníky, cez priechody pre chodcov, využívanie debarierizačných opatrení. Poslednou aktivitou projektu bola realizácia celoslovenskej osvetovej kampane Deň bielej palice.
Osoba zodpovedná za projekt: Igor Harušťák, harustak@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporila Nadácia Allianz.
Späť na rozdelenie projektov

Sme medzi vami

Začiatok realizácie: august 2011
Predpokladaný koniec realizácie: marec 2012
Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike ľudských práv, nediskriminácie a zásad rovnakého zaobchádzania a odbúravania predsudkov a stereotypov súvisiacich so zrakovým postihnutím.
Výstupy projektu: senzibilizačná kampaň pre verejnosť, najmä predstaviteľov a pracovníkov štátnej správy a samosprávy; poskytovateľov sociálnych, vzdelávacích, zdravotníckych, dopravných, ubytovacích a rekreačných služieb; obchodných reťazcov a ďalších podnikov a inštitúcií poskytujúcich služby verejnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím; vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti podpory, obhajoby a uplatňovania svojich práv a prezentácie užitočnosti príslušných opatrení pre všetkých; realizácia odborných seminárov na tému tvorby a implementácie opatrení pre zvyšovanie prístupnosti a rovnosti príležitostí pre ľudí so zrakovým postihnutím, určených najmä pre rozhodujúcich predstaviteľov a pracovníkov podnikov a inštitúcií s dôrazom na zvyšovanie prístupnosti ich inštitúcií, služieb a produktov pre všetkých.
Osoba zodpovedná za projekt: Simona Šípová, sipova@unss.sk
Projekt bol podporený: Projekt finančne podporil Úrad vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských a práv a slobôd.
Späť na rozdelenie projektov

Ústretová verejná doprava

Začiatok realizácie: máj 2011
Predpokladaný koniec realizácie: december 2011
Stručný opis projektu: cieľom projektu bolo presadzovať práva ľudí so zrakovým postihnutím a zabezpečiť im bezproblémovú a ústretovú prepravu v MHD aj na diaľkových linkách s rovnakými možnosťami, ako majú vidiace osoby.
Osoba zodpovedná za projekt: Jarmila Virágová, viragova@unss.sk
Projekt bol podporený: Projekt finančne podporil Úrad vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských a práv a slobôd.
Späť na rozdelenie projektov

Cesta svetla 2011

Začiatok realizácie: apríl 2011
Predpokladaný koniec realizácie: 31.12.2011
Stručný opis projektu: ÚNSS realizovala 8. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.
Osoba zodpovedná za projekt: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Konferencia Prístupnosť písomných dokumentov prostriedok spoločenského začleňovania a informovanosti osôb so zrakovým postihnutím

Začiatok realizácie: september 2011
Predpokladaný koniec realizácie: november 2011
Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo uskutočniť odbornú konferenciu na tému sprístupňovanie písomných dokumentov ľuďom so zrakovým postihnutím ako prostriedok spoločenského začleňovania a vyššej informovanosti. Zámerom konferencie bolo upozorniť na problémy a riešenia prístupnosti literatúry a písomných dokumentov v tom najširšom slova zmysle vo vzťahu k ľuďom so zrakovým postihnutím. V súčasnosti sa písaný text objavuje nielen ako odborná alebo krásna literatúra, ale zvyšuje sa aj jeho význam v každodennom živote človeka. Ide predovšetkým o texty, ktoré vidiacemu človeku sprostredkúvajú potrebné informácie – cestovné poriadky, otváracie hodiny v rôznych inštitúciách, bulletiny, popisy produktov a tovaru, výstražné oznamy na verejných priestranstvách (Pozor, padá omietka; Chodci, prejdite na druhú stranu;…), príbalové letáky k liekom, písané oznamy v televízii. Neustále narastá význam elektronických dokumentov a informácií vo webovom priestore, ktorý je stále iba z menšej časti prístupný ľuďom so zrakovým postihnutím.
Termín a miesto konania konferencie: 24. – 26. novembra 2011 v Bratislave
Osoba zodpovedná za projekt: Branislav Mamojka, mamojka@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Umelecká prehliadka v speve a hre na hudobný nástroj

Začiatok realizácie: apríl 2011
Predpokladaný koniec realizácie: august 2011
Stručný opis projektu: Celoslovenskú prehliadku interpretov hudby so zrakovým postihnutím realizuje ÚNSS pravidelne v dvojročných intervaloch, v roku 2011 v Bratislave. Zámerom prehliadky je predovšetkým rozšírenie možností pre zrakovo postihnutých prezentovať sa na verejnosti svojimi umeleckými schopnosťami.
Termín a miesto konania prehliadky: Prehliadka pre verejnosť sa konala 20. augusta 2011 v priestoroch námestia Gallerie Eurovea v Bratislave. Zúčastnilo sa jej približne 30 interpretov hudby so zrakovým postihnutím, v hľadisku bolo približne 500 divákov.
Osoba zodpovedná za projekt: Marek Hlina, hlina@unss.sk
Projekt bol podporený: Projekt bol realizovaný v rámci Bratislavského kultúrneho leta a Hradných slávností v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Bratislavský samosprávny kraj.
Späť na rozdelenie projektov

Celoslovenská súťaž v písaní a čítaní Braillovho písma 2011

Začiatok realizácie: apríl 2011
Predpokladaný koniec realizácie: november 2011
Termín a miesto konania prehliadky: V roku 2011 sa finále Súťaže uskutočnilo 22. – 23. októbra v Levoči a zúčastnilo sa ho 30 používateľov Braillovho písma.
Osoba zodpovedná za projekt: Josef Zbranek, zbranek@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre ľudí so zrakovým postihnutím

Začiatok realizácie: júl 2011
Predpokladaný koniec realizácie: december 2011
Stručný opis projektu: V roku 2011 sa uskutočnili 4 pobyty určené pre osoby so zrakovým postihnutím s cieľom zvýšiť ich kvalitu života. Realizované pobyty mali rekondično-rehabilitačný a rekreačno-integračný charakter.
Kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu podujatí finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 1. Celoslovenské sústredenie zrakovo postihnutých učiteľov hudby
  Termín konania: 2. – 5. 7. 2011
  Miesto konania: Liptovský Ján, Penzión Una
  Počet účastníkov: 24
 2. Celoslovenský rekondičný pobyt pre držiteľov vodiacich psov Termín konania 15. – 20. 8. 2011
  Miesto konania: Liptovský Ján
  Počet účastníkov: 31 (15 účastníkov, 15 sprievodcov, 1 organizátor)
 3. Rekondičný vianočný pobyt pre osamelých zrakovo postihnutých Termín realizácie 22. – 28. 12. 2011
  Miesto konania pobytu: Ždiar, Hotel Magura
  Počet účastníkov: 42
 4. reSet – pobyt pre používateľov informačných technológií – Pobyt pre deti a mládež so zameraním na sprístupňovanie informácií cez informačné technológie Termín konania: 22. 8. – 27. 8. 2011
  Miesto konania: Ždiar, Hotel Magura
  Počet účastníkov: 30

Späť na rozdelenie projektov

Podpora rozvoja sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím

Začiatok realizácie: september 2011
Predpokladaný koniec realizácie: november 2011
Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo podporiť realizáciu a rozvoj špecializovaných sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím v okrese Malacky. Hlavným nástrojom napĺňania cieľa projektu bola predovšetkým realizácia poradenských dní v Malackách a priama individuálna terénna práca v okrese Malacky.
Projekt realizovaný: Projekt bol realizovaný Krajským strediskom ÚNSS v Bratislave.
Osoba zodpovedná za projekt: Marek Hlina, hlina@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporila spoločnosť Nafta, a. s.
Späť na rozdelenie projektov

Informovanosť o právach a postavení vodiaceho psa je cestou k odstráneniu diskriminačného jednania vo vzťahu k zrakovo postihnutým, ktorých sprievodcom je vodiaci pes

Začiatok realizácie: júl 2010
Predpokladaný koniec realizácie: november 2010
Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo preskúmať dodržiavanie prístupových práv ľudí so zrakovým postihnutím a vykonať nápravu pri ich porušovaní; zlepšiť informovanosť samotných používateľov vodiacich psov o ich právach a chrániť ich tak pred diskriminačným konaním a zlepšiť informovanosť verejnosti a všetkých inštitúcií o tejto problematike.
Osoba zodpovedná za projekt: Jarmila Virágová, viragova@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu finančne podporil Úrad vlády SR v rámci programu Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010.
Späť na rozdelenie projektov

Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre ľudí so zrakovým postihnutím

Začiatok realizácie: júl 2010
Predpokladaný koniec realizácie: december 2010
Stručný opis projektu: V roku 2010 sa uskutočnilo 5 pobytov určených pre osoby so zrakovým postihnutím s cieľom zvýšiť ich kvalitu života. Realizované pobyty mali rekondično-rehabilitačný a rekreačno-integračný charakter.
Osoba zodpovedná za projekt: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu podujatí finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 1. Celoslovenské sústredenie zrakovo postihnutých učiteľov hudby
  Termín konania: 2. – 5. 7. 2010
  Miesto konania: Liptovský Ján, Penzión Una
  Počet účastníkov: 20
 2. Sústredenie zamerané na samostatný pohyb a priestorovú orientáciu zrakovo postihnutých osôb Termín konania 16. – 21. 8. 2010
  Miesto konania: Liptovský Ján
  Počet účastníkov: 30
 3. Rekondičný vianočný pobyt pre osamelých zrakovo postihnutých Termín realizácie 22. – 27. 12. 2009
  Miesto konania pobytu: Veľká Lomnica, Hotel Agro
  Počet účastníkov: 42
 4. Pobyt pre deti a mládež so zameraním na sprístupňovanie informácií cez informačné technológie Termín konania: 16. – 21. 8. 2010
  Miesto konania: Ždiar, Hotel Magura
  Počet účastníkov: 30
 5. 5. Pobyt pre diabetikov Termín konania: 9. – 12. 12. 2010
  Miesto konania: Vrútky, Hotel Junior – Piatrová
  Počet účastníkov: 12

Späť na rozdelenie projektov

Cesta svetla 2010

Začiatok realizácie: apríl 2010
Predpokladaný koniec realizácie: december 2010
Stručný opis projektu: ÚNSS uskutočnila v roku 2010 siedmy ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.
Kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Konferencia – Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva zrakovo postihnutým a ich príspevok ku kultúrnemu životu spoločnosti

Začiatok realizácie: február 2010
Predpokladaný koniec realizácie: apríl 2010
Stručný opis projektu: Realizovaný projekt umožnil prezentáciu profesionálov, ktorí aktívne pracujú na sprístupňovaní kultúry ľuďom so zrakovým postihnutím, na predstavenie praktických riešení v prospech ľudí so zrakovým postihnutím. Účastníci so zrakovým postihnutím mali možnosť v koncentrovanej podobe získať informácie o tom, aké sú ich možnosti pri návšteve kultúrnych podujatí a zoznámiť sa aj s konkrétnymi riešeniami v ich prospech. Konferencia sa konala 16. – 17. apríla 2010 v Bratislave a zúčastnilo sa jej 80 účastníkov.
Osoba zodpovedná za projekt: Branislav Mamojka, mamojka@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Dni Mateja Hrebendu

Začiatok realizácie: jún 2010
Predpokladaný koniec realizácie: november 2010
Stručný opis projektu: Poslaním je pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom rozvíjať svoje záujmy a nadanie v oblasti tvorby a prednesu literatúry. Zámerom bolo výraznejšie podporiť a aktivizovať ľudí so zrakovým postihnutím k literárnej tvorbe. Prehliadka sa uskutočnila 22. – 24. októbra v Martine, zúčastnilo sa jej 39 účastníkov so zrakovým postihnutím.
Osoba zodpovedná za projekt: Josef Zbranek, zbranek@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Neviditeľné divadlo

Začiatok realizácie: január 2010
Predpokladaný koniec realizácie: september 2010
Stručný opis projektu: V roku 2010 ÚNSS podporila vznik jedinečného Divadla Zrakáč, ktoré združuje skupinu zrakovo postihnutých divadelníkov a ich vidiacich kolegov. Naša podpora bola uskutočnená formou zastrešenia projektu Neviditeľné divadlo. V rámci neho divadelníci odohrali predstavenie Rómeo a Júlia. V súčasnosti už Divadlo Zrakáč funguje samostatne.
Osoba zodpovedná za projekt: Ingrid Tomešová, tomesova@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu Neviditeľné divadlo podporila Nadácia VÚB.
Späť na rozdelenie projektov

Nevidím, ale počujem

Začiatok realizácie: apríl 2010
Predpokladaný koniec realizácie: jún 2010
Stručný opis projektu: Cieľom projektu Nevidím, ale počujem bol nákup kompenzačných pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím so zameraním na rozvoj špecifických zručností zvyšujúcich ich samostatnosť a nezávislosť v oblasti pohybu a orientácie. Ide o pomôcky, ktoré podporujú, zvyšujú, alebo priamo nahrádzajú nedostatočné, oslabené, či chýbajúce zrakové funkcie. Dané pomôcky sú v dlhodobom majetku Krajského strediska ÚNSS v Žiline a sú k dispozícii na prezentáciu a výučbu práce s kompenzačnou pomôckou pre klientov žilinského kraja.
Osoba zodpovedná za projekt: Erika Kanátová, unss.zilina@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu podporila Nadácia Pontis prostredníctvom Nadačného fondu Kia Motors.
Späť na rozdelenie projektov

Kvalitné vedomosti a zručnosti – lepšie služby klientom

Začiatok realizácie: marec 2009
Predpokladaný koniec realizácie: október 2010
Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť adaptabilitu a konkurencieschopnosť zamestnancov ÚNSS. Vychádzali sme z predpokladu, že zamestnanci, ktorým poskytneme kvalitné školenia, budú následne poskytovať lepšie služby klientom.
Kontaktná osoba: Libuša Roblová, roblova@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporil Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Späť na rozdelenie projektov

Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre ľudí so zrakovým postihnutím

Začiatok realizácie: júl 2009
Predpokladaný koniec realizácie: december 2009
Stručný opis projektu: V roku 2009 sa uskutočnili štyri pobyty určené pre osoby so zrakovým postihnutím s cieľom zvýšiť ich kvalitu života. Realizované pobyty mali rekondično-rehabilitačný a rekreačno-integračný charakter.
Kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu podujatí finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 1. Celoslovenské sústredenie zrakovo postihnutých učiteľov hudby
  Termín konania: 3. – 6. 7. 2009
  Miesto konania: chatová základňa – Lodenica Šintava
  Počet účastníkov: 18
 2. Celoslovenské sústredenie držiteľov vodiacich psov Termín konania: 17. – 22. 8. 2009
  Miesto konania: Penzión Pod stráňou, Liptovský Ján
  Počet účastníkov: 38
 3. Rekondičný vianočný pobyt pre osamelých zrakovo postihnutých Termín realizácie: 20. – 27. 12. 2009
  Miesto konania pobytu: Liptovský Ján, Penzión Pod Stráňou
  Počet účastníkov: 44
 4. Celoslovenský letný rekondično-rehabilitačný tábor pre zrakovo postihnutú mládež Termín konania: 27. 7. – 2. 8. 2009
  Miesto konania: Ždiar, Hotel Magura
  Počet účastníkov: 26

Späť na rozdelenie projektov

Cesta svetla 2009

Začiatok realizácie: apríl 2009
Predpokladaný koniec realizácie: december 2009
Stručný opis projektu: ÚNSS uskutočnila v roku 2009 šiesty ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.
Kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Umelecká prehliadka v speve a hre na hudobný nástroj

Začiatok realizácie: apríl 2009
Predpokladaný koniec realizácie: december 2009
Stručný opis projektu: Zámerom prehliadky je predovšetkým rozšírenie možností pre zrakovo postihnutých prezentovať sa na verejnosti svojimi umeleckými schopnosťami. Cieľom je presvedčiť spoločnosť, že zrakovo postihnutí sú schopní konkurovať predvedenou kvalitou vidiacej verejnosti. Prehliadka pre verejnosť sa konala 5. decembra 2009 v priestoroch Komorného divadla ECC Domu kultúry v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa jej približne 40 zrakovo postihnutých interpretov hudby.
Osoba zodpovedná za projekt: Stanislav Sokol, unss@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Bratislavský samosprávny kraj.
Späť na rozdelenie projektov

Pegas

Začiatok realizácie: január 2009
Predpokladaný koniec realizácie: december 2009
Stručný opis projektu: Aj nevidiaci a slabozrakí ľudia chodia do divadla, vizuálna zložka inscenácie im však zostáva neprístupná alebo ju môžu vnímať len vo veľmi obmedzenej miere. Zámerom projektu bolo sprístupniť bulletiny existujúceho repertoáru a všetkých premiér činoherných a operných inscenácií a vybraných baletných inscenácií SND. Bulletiny boli k dispozícii na zapožičanie v SND, v mestskej knižnici v Bratislave, na krajskom stredisku ÚNSS v Bratislave a v slovenskej knižnici pre nevidiacich (SKN) v Levoči. Počas realizácie projektu sa podarilo vydať 24 bulletinov v prístupných formátoch pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Osoba zodpovedná za projekt: Branislav Mamojka, mamojka@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov

Celoslovenská súťaž v písaní a čítaní Braillovho písma

Začiatok realizácie: apríl 2009
Predpokladaný koniec realizácie: november 2009
Osoba zodpovedná za projekt: Josef Zbranek, zbranek@unss.sk
Projekt bol podporený: Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Späť na rozdelenie projektov