Preklad z a do Braillovho písma

Podľa § 16 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je nevidiaca osoba oprávnená požadovať sprístupnenie informácie v Braillovom písme. Povinná osoba, ktorá nemá k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie.

Čítanie textu v brailli rukou
Čítanie textu v Braillovom písme rukou

Povinným osobám, ktoré nemajú zariadenia na tlač Braillovým písmom, odborníkov na ich obsluhu a odborníkov na preklad z Braillovho písma do bežného písma ponúka Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od 1. januára 2009 službu prekladu z bežného písma do Braillovho písma a prekladu z Braillovho písma do bežného písma za týchto podmienok:

A. Preklad dokumentov do Braillovho písma

 • Dokument na preklad do Braillovho písma (podklad) dodá odberateľ:
  • a. v elektronickej forme vo formáte .doc, .rtf, .txt alebo .pdf (ako textový dokument, nie naskenovaný obrázok textu) alebo
  • b. ako vytlačený dokument na papieri, ktorý neobsahuje žiadny rukopisný text s výnimkou podpisov alebo iných rukopisných textov doplnených úplným ekvivalentným textom vytlačeným bežným písmom.
 • Dodávateľ odošle preklad podkladu do Braillovho písma odberateľovi do piatich pracovných dní od doručenia podkladu alebo si dohovorí s odberateľom termín osobného prevzatia prekladu do piatich pracovných dní od doručenia podkladu.

B. Preklad z Braillovho písma

 • Dokument na preklad z Braillovho písma (podklad) dodá odberateľ dodávateľovi vytlačený alebo napísaný Braillovým písmom na papieri. Mechanicky poškodený text (zatlačené body, body na zlomoch papiera a pod.) označí dodávateľ v preklade ako “poškodený text”. Ak to umožňuje stupeň poškodenia textu, uvedie dodávateľ predpokladaný obsah poškodeného textu, čo označí ako “predpokladaný obsah poškodeného textu”.
 • Dodávateľ odošle vytlačený preklad podkladu z Braillovho písma odberateľovi do piatich pracovných dní od doručenia podkladu alebo si dohovorí s odberateľom termín osobného prevzatia prekladu do piatich pracovných dní od doručenia podkladu.

Cena za preklad

 • Cena prekladu do Braillovho písma sa určí dohodou na základe počtu strán podkladu na preklad.
 • Cena prekladu z Braillovho písma sa určí dohodou na základe počtu strán výsledného prekladu do bežného písma.
 • Rozsah dokumentu na určenie ceny prekladu sa určuje v stranách. Jedna strana je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov vrátane medzier. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Objednávky a otázky zasielajte:

 • elektronicky na adresu: braille@unss.sk
 • alebo poštou na adresu:
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  BRAILLE
  Sekulská 1
  84250 Bratislava