Etický kódex

Je to súbor noriem a princípov, ktorým Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska upravuje svoje vzťahy v internom a externom prostredí tak, aby boli v súlade s jej hodnotami a záujmami.

Etický kódex zamestnanca ÚNSS

Ide o súhrnné vyjadrenie základných etických pravidiel konania zamestnávateľa a zamestnancov. Stanovuje zásady správania zamestnancov v súlade s uznávanými hodnotami ÚNSS, ako sú dôstojnosť, hodnota človeka, proklientsky prístup a rešpekt. Určuje interakcie tak vo vnútri organizácie (vzťah zamestnávateľa k zamestnancovi a naopak, vzťahy medzi zamestnancami navzájom, vzťah zamestnanca k členom organizácie), ako aj v externom prostredí (vzťah zamestnancov ÚNSS k nemu a ku klientom). Tento etický kódex nadobúda účinnosť 1. júlom 2017, čím stráca platnosť HS 01/01/2014 účinná od 22. 9. 2014. So znením kódexu je oboznámený každý zamestnanec ÚNSS.

Plné znenie Etického kódexu zamestnanca ÚNSS na stiahnutie, formát pdf, 262kB

Etický kódex člena ÚNSS

Ide o súhrnné vyjadrenie základných etických pravidiel konania všetkých členov organizácie, ktoré uznesením č. 16/2017 schválila Ústredná rada ÚNSS a ktoré 1. júla 2017 nadobudlo platnosť. Stanovuje zásady správania členov organizácie v súlade s ňou uznávanými hodnotami, ako sú dôstojnosť, hodnota človeka a rešpekt. Upravuje interakcie tak vo vnútri ÚNSS (vzťah organizácie k členovi a naopak, vzťahy medzi členmi navzájom), ako aj v externom prostredí (vzťah členov a funkcionárov ÚNSS k nemu). S textom tohto etického kódexu je oboznámený každý člen a funkcionár organizácie.

Plné znenie Etického kódexu člena ÚNSS na stiahnutie, formát pdf, 236kB