Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF

Grundtvig partnerstvo v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozvoj inovatívnych a efektívnych nástrojov umožňujúcich umiestňovanie na pracovnom trhu a vyhodnocovanie kompetencií dospelých ľudí s postihnutím, a to v súlade s európskou stratégiou 2010 – 2020 zameranou na ľudí s postihnutím, ktorá podčiarkuje požiadavku zvyšujúcej sa koherentnosti prístupu členských štátov Európskej únie a ktorej hlavným cieľom je “podporovanie ľudí s postihnutím tak, aby mohli plne využívať svoje práva a aby mohli naplno benefitovať z účasti v spoločnosti a európskej ekonomiky.”

Uvedená klasifikácia, definovaná v roku 2002 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), prišla s univerzálnym a multidisciplinárnym prístupom, pričom takýmto spôsobom prehodnotila aj samotný koncept zdravotného postihnutia. Taktiež predstavuje možnosť pre zdokonalenie aktuálne využívaných nástrojov zameraných na zhodnotenie kompetencií osôb so špeciálnymi potrebami vzhľadom na ich uplatnenie v rámci pracovného trhu.

Klasifikácia MKF je dobre prispôsobiteľná na systém hodnotenia aplikovaný v rôznych krajinách, keďže popisuje postihnutie prostredníctvom štandardného integrovaného jazyka umožňujúceho komunikáciu medzi jej užívateľmi na celosvetovej úrovni. Úlohou medzinárodného partnerstva je cez jednotný prístup a analýzy existujúcich metód v konkrétnych krajinách vytvárať inovatívny nástroj hodnotenia a posudzovania, ktorý bude presadzovať rovnaké zaobchádzanie, redukovať diskrimináciu a uprednostňovať sociálne a pracovné začlenenie ľudí so špeciálnymi potrebami.

Projektové partnerstvo je vytvorené zo vzdelávacích inštitúcií z Talianska, Slovenska, Nórska, Cypru a Turecka, ktoré sú aktívne na poli prípravy a umiestňovania dospelých ľudí so zdravotným postihnutím na trh práce. Ich spoločným zámerom je postupné skvalitňovanie vlastných realizovaných aktivít.

Partneri

  • Taliansko: Geminas
  • Cyprus: YPM Business Consultants
  • Nórsko: Sjøhuset, Godalen Videregående skole
  • Turecko: 80. Yıl Engelliler
  • Slovensko: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Spravodajca projektu TEC

Spravodajca projektu TEC – anglická verzia

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Zverejnené informácie nemusia zodpovedať stanoviskám Európskej komisie.