DANOVA – Inovatívne dopravné služby pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich v Podunajskom regióne

Logo projektu
Logo projektu

Začiatok realizácie: 01.07.2020
Predpokladaný koniec realizácie: 31.12.2022

DANOVA – Invatívne dopravné služby pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich v Podunajskom regióne je o projekt nadnárodnej spolupráce spolufinancovaný z Dunajského nadnárodného programu Interreg, v rámci cieľa Európska územná spolupráca financovaného Európskou úniou.

Ciele projektu: cieľom projektu DANOVA je zlepšiť prístupnosť letísk, prístavov, železničných a autobusových staníc pre nevidiacich a slabozrakých ľudí prostredníctvom vypracovania súboru nových služieb a kompetencií, ktoré im umožnia plný prístup ku všetkým informáciám a službám z oblasti dopravy.

Projekt sa realizuje po dobu 30 mesiacov (1. júl 2020 – 31. december 2022) s celkovým rozpočtom 2 192 546,66 EUR. Spája partnerov z 9 rôznych krajín, ktorí majú motiváciu spolupracovať na sprístupňovaní v oblasti dopravy.

V Európe žije viac ako 30 miliónov nevidiacich a slabozrakých ľudí, ktorí nemôžu cestovať samostatne, pretože viac ako 96 % európskeho dopravného systému, a to predovšetkým v Dunajskom regióne, ešte vždy nie je úplne sprístupnených pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pre mnohých cestujúcich so zrakovým postihnutím je veľmi ťažké a v niektorých prípadoch dokonca nemožné použiť bežné druhy dopravy, ako sú lietadlá, vlaky alebo mestská hromadná doprava. Dôvody sú rôzne: nevidiaci a slabozrakí cestujúci nemajú rovnaký prístup k aktuálnym vizuálnym alebo písomným informáciám o doprave; personál často nie je vyškolený na podporu a primeranú komunikáciu s nevidiacimi a slabozrakými cestujúcimi; chýba primerane prístupná infraštruktúra; medzi jednotlivými krajinami sú rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti prístupnosti, a pod. V celom podunajskom regióne sa zo strany organizácií pracujúcich a zastupujúcich nevidiacich a slabozrakých ľudí zaznamenáva rastúci dopyt po zavedení nových služieb, vďaka ktorým by bolo prostredie dopravných zariadení inkluzívnejšie a prístupnejšie, a kde by sa s nevidiacimi cestujúcimi zaobchádzalo ako s rovnocennými.

Cieľom projektu DANOVA je uspokojiť túto potrebu vypracovaním niekoľkých konkrétnych a hmatateľných výstupov prostredníctvom integrujúceho a nadnárodného prístupu:
  • hľadania najlepších riešení na medzinárodnej úrovni, ktoré sa majú uskutočniť v Podunajsku;
  • kapitalizačnej stratégie na podporu osôb s rozhodovacími právomocami pri efektívnom prenose identifikovaných riešení;
  • zapojenia zúčastnených subjektov do procesu navrhovania novej nadnárodnej koncepcie plne prístupného dopravného systému pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich v dunajskej oblasti;
  • testovania inovatívnych riešení na dotknutých územiach;
  • vybavenia personálu tým, ako využívať nové služby a ako primerane poskytovať asistenciu nevidiacim cestujúcim a komunikovať s nimi.

Konzorcium 14 partnerov vedie Letisko Dubrovník (Chorvátsko). Konzorcium je vyvážené, pokiaľ ide o zapojenie letísk, prístavov, výskumných inštitúcií, orgánov miestnej samosprávy a združení zastupujúcich nevidiacich: Letisko Bratislava, Letisko Budapešť, Centrum pre dopravu v Budapešti, Univerzita v Maribore, Bulharské združenie pre inovácie v oblasti transferu a technológií, Chorvátska únia nevidiacich, Rakúska federácia nevidiacich a slabozrakých, Správa prístavov v Dubrovniku, mesto Maribor, Letiská Čierna Hora, prístav Kotor, medzinárodné letisko Sarajevo, Moldavská asociácia nevidiacich.

Na projekte sa podieľajú aj 4 asociovaní partneri: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Letisko Ľubľana, Úrad civilného letectva Moldavskej republiky a Inovačné Centrum DEX.

Informácie o projekte:
Číslo projektu: 543
Celkový rozpočet: 2.192.546,66 EUR
Príspevok z EFRR: 1.739.970,00 EUR
Prípsevok z IPA II: 362.130,00 EUR
Prípsevok z ENI-MD: 90.446,66 EUR

DANOVA – Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube Region

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je DANOVA-1-1024x397.png
Project logo

Start date: 01.07.2020
End date: 31.12.2022

DANOVA – Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube Region is a transnational cooperation project co-funded by Interreg Danube Transnational Programme, one of the programmes of the European Territorial Cooperation objective funded by the European Union. The aim of DANOVA project is to improve the accessibility of airports, ports, trains and bus station to blind and partially sighted people by developing a set of new services and competences in order to allow them to have a full access to all transportation information and services.

The project with duration of 30 months (01 July 2020 – 31 December 2022) and a total budget of 2 192 546,66 Euro brings together partners from 9 different countries motivated to work together so as to make transportation facilities more accessible.

In Europe, there are over 30 million of blind and partially sighted people who cannot travel independently as more than 96% of European transport system, especially in Danube Region, is still not totally accessible to people with visual impairments. Many blind and partially sighted passengers find it extremely difficult, and in some cases even impossible, to use conventional transportation such as airplanes, railways or urban public transportation. Reasons for this are various: blind and partially sighted passengers do not have equal access to up-to-date visual or written information regarding transportation; personnel is often not trained to support and adequately communicate with blind and partially sighted passengers; there is a lack of adequately accessible infrastructure; differences among national legislations about accessibility exist from country to county etc. In all Danube Region, there is an increasing demand from organizations working and representing blind and partially sighted people to set up new services which will make the environment of transport facilities more inclusive and accessible, and where the blind passengers will be treated as equals.

DANOVA’s goal is to meet this need by producing several concrete and tangible outputs through an integrative and transnational approach:
  • international investigation on best solutions to be transferred in Danube Region;
  • Capitalisation Strategy to support decision makers to transfer the identified solutions in an efficient way;
  • involvement of stakeholders in the design process of a new transnational concept of a totally accessible transportation system to blind and partially sighted passengers in Danube Region;
  • testing of innovative solutions in involved territories;
  • equipping the personnel on how to use new services and how to adequately assist and communicate with blind passengers.

The consortium of 14 partners is led by Dubrovnik Airport (Croatia). The consortium is well-balanced in terms of involvement of airports, ports, research institutions, local authorities and associations representing blind people: Airport Bratislava, Budapest Airport, Centre for Budapest Transport, University of Maribor, Bulgarian Association for Transfer and Technology Innovation, Croatian Blind Union, Austrian Federation of the Blind and Partially Sighted, Dubrovnik Port Authority, Municipality of Maribor, Airports of Montenegro, Port of Kotor, Sarajevo International Airport, Moldova Association of the Blind.

The project involves also 4 associated partners: Slovak Blind and Partially Sighted Union, Ljubljana Airport, Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova and DEX Innovation Centre.

Project details:
Project number: 543
Total budget: 2.192.546,66 Euro
ERDF contribution: 1.739.970,00 Euro
IPA II contribution: 362.130,00 Euro
ENI-MD contribution: 90.446,66 Euro