Organizačná štruktúra ÚNSS

Organizačnú štruktúru Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej ÚNSS) tvorí spolková, výkonná a kontrolná zložka.

Spolkovú zložku tvoria:

 • Ústredná rada (ÚR) ÚNSS
 • Predsedníctvo ÚR ÚNSS
 • krajské rady ÚNSS (KR)
 • základné organizácie ÚNSS (ZO) a kluby

Výkonnú zložku tvoria:

 • Úrad ÚNSS
 • Krajské strediská ÚNSS
 • sekretariáty krajských rád

Kontrolnú zložku tvoria:

 • Ústredná kontrolná komisia
 • Krajské kontrolné komisie
 • kontrolóri ZO a klubov

Najvyšším orgánom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je Zjazd ÚNSS. Na Zjazde sú volení:

 • predseda
 • podpredsedovia
 • 7 členov Ústrednej rady
 • 5 členov Ústrednej kontrolnej komisie

Ústredná rada ÚNSS je najvyšším orgánom ÚNSS medzi konaniami Zjazdu. Ústrednú radu tvoria 11 členovia volený Zjazdom a predsedovia krajských rád.

Krajské rady koordinujú činnosť ÚNSS a jej základných organizácií podľa ich krajskej príslušnosti.

Úrad ÚNSS

Úrad ÚNSS je výkonným orgánom ÚNSS. Má tieto organizačné zložky: