Pravidelné aktivity

Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne vyhlasuje fotografickú súťaž pod názvom Cesta svetla. Súťaž je otvorená každému bez obmedzenia a jej cieľom je prostredníctvom fotografií zachytiť buď fenomén svetla, alebo priamo či nepriamo priblížiť problematiku zrakového postihnutia. Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách (čierno-biela a farebná fotografia) a širokej verejnosti sprístupnená jednak prostredníctvom výstavy najlepších prác, ktorú organizujeme vždy po ukončení aktuálneho ročníka, jednak cez vydávaný kalendár obsahujúci výber fotografií.
Kontaktná osoba: Pavol Korček, korcek@unss.sk

Braillovská olympiáda

Ide o pravidelný projekt ÚNSS, ktorého zámerom je posilniť pozíciu Braillovho písma ako dôležitého nástroja gramotnosti ľudí so zrakovým postihnutím a ich kompetencie v jeho používaní. Braillovská olympiáda nadväzuje na celoštátnu Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma, ktorú ÚNSS organizovala v rokoch 1992 – 2015. Zápolí sa v štyroch disciplínach: Čítanie a Písanie Braillovho písma, Korektúra braillovského textu a Lekáreň.
Kontaktná osoba: Michaela Dlhá, dlha@unss.sk

Umelecká prehliadka v speve a hre na hudobný nástroj

Celoslovenskú prehliadku interpretov hudby so zrakovým postihnutím realizuje ÚNSS pravidelne v dvojročných intervaloch. Umenie ako také nepochybne rúca bariéry a aj táto umelecká prehliadka môže nielen rozšíriť možnosti zrakovo postihnutých prezentovať sa na verejnosti svojimi schopnosťami, ale aj urobiť krok smerom k podpore intenzívnejšej integrácie zrakovo postihnutých do spoločnosti.
Kontaktná osoba: Tomáš Bako, bako@unss.sk

Dni Mateja Hrebendu

Ide o celonárodnú prehliadku nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov, ktorú organizuje ÚNSS každé 2 roky, a to pri príležitosti Dňa nevidiacich. Zúčastniť sa môže každý nevidiaci alebo slabozraký, ktorý túto skutočnosť doloží preukazom ŤZP alebo potvrdením krajského strediska ÚNSS či školy. DMH pozostávajú z dvoch častí: recitácia (prednes poézie, prózy a hlasového divadla) a autorská literárna tvorba.
Kontaktná osoba: Josef Zbranek, zbranek@unss.sk

Deň Bielej palice

Svetový deň bielej palice (15. október) si každoročne v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripomíname touto dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť.
Kontaktná osoba: Ivana Frčová, frcova@unss.sk

Európska Súťaž braillovských esejí

Európska únia nevidiacich každoročne vyhlasuje Súťaž braillovských esejí. Posolstvom súťaže je podporiť používanie Braillovho písma ako kľúča pre prístup ľudí so zrakovým postihnutím k informáciám a pre ich sociálnu inklúziu. Aj v dobe, ktorej vládnu moderné technológie, využívajú Braillovo písmo nevidiaci v každom veku. Zapojiť sa môže každý používateľ Braillovho písma bez ohľadu na vek.
Kontaktná osoba: Michaela Hajduková, hajdukova@unss.sk