Pravidelné aktivity

Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne vyhlasuje fotografickú súťaž pod názvom Cesta svetla. Súťaž je otvorená každému bez obmedzenia a jej cieľom je prostredníctvom fotografií zachytiť buď fenomén svetla, alebo priamo či nepriamo priblížiť problematiku zrakového postihnutia. Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách (čierno-biela a farebná fotografia) a širokej verejnosti sprístupnená jednak prostredníctvom výstavy najlepších prác, ktorú organizujeme vždy po ukončení aktuálneho ročníka, jednak cez vydávaný kalendár obsahujúci výber fotografií.
Kontaktná osoba: Pavol Korček, korcek@unss.sk
Fotografická súťaž Cesta svetla pozná víťazov

Braillovská olympiáda

Ide o pravidelný projekt ÚNSS, ktorého zámerom je posilniť pozíciu Braillovho písma ako dôležitého nástroja gramotnosti ľudí so zrakovým postihnutím a ich kompetencie v jeho používaní. Braillovská olympiáda nadväzuje na celoštátnu Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma, ktorú ÚNSS organizovala v rokoch 1992 – 2015. Zápolí sa v štyroch disciplínach: Čítanie a Písanie Braillovho písma, Korektúra braillovského textu a Lekáreň.
Kontaktná osoba: Dušana Blašková, blaskova@unss.sk
Ste zvedaví na finále Braillovskej olympiády 2019?

Umelecká prehliadka v speve a hre na hudobný nástroj

Celoslovenskú prehliadku interpretov hudby so zrakovým postihnutím realizuje ÚNSS pravidelne v dvojročných intervaloch. Umenie ako také nepochybne rúca bariéry a aj táto umelecká prehliadka môže nielen rozšíriť možnosti zrakovo postihnutých prezentovať sa na verejnosti svojimi schopnosťami, ale aj urobiť krok smerom k podpore intenzívnejšej integrácie zrakovo postihnutých do spoločnosti.
Kontaktná osoba: Jana Polnerová, bako@unss.sk

Dni Mateja Hrebendu

Ide o celonárodnú prehliadku nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov, ktorú organizuje ÚNSS každé 2 roky, a to pri príležitosti Dňa nevidiacich. Zúčastniť sa môže každý nevidiaci alebo slabozraký, ktorý túto skutočnosť doloží preukazom ŤZP alebo potvrdením krajského strediska ÚNSS či školy. DMH pozostávajú z dvoch častí: recitácia (prednes poézie, prózy a hlasového divadla) a autorská literárna tvorba.
Kontaktná osoba: Josef Zbranek, zbranek@unss.sk
Dni Mateja Hrebendu 2018

Deň Bielej palice

Svetový deň bielej palice (15. október) si každoročne v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripomíname touto dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť.
Kontaktná osoba: Dušana Blašková, blaskova@unss.sk
Čo odhalil Deň bielej palice 2019?

Európska Súťaž braillovských esejí

Európska únia nevidiacich každoročne vyhlasuje Súťaž braillovských esejí. Posolstvom súťaže je podporiť používanie Braillovho písma ako kľúča pre prístup ľudí so zrakovým postihnutím k informáciám a pre ich sociálnu inklúziu. Aj v dobe, ktorej vládnu moderné technológie, využívajú Braillovo písmo nevidiaci v každom veku. Zapojiť sa môže každý používateľ Braillovho písma bez ohľadu na vek.
Kontaktná osoba: Michaela Hajduková, hajdukova@unss.sk
Pravidlá Súťaže braillovských esejí 2020