Medzinárodné vzťahy

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracuje aj s podobne zameranými organizáciami v zahraničí. Prostredníctvom medzinárodných organizácií sa zúčastňujeme aktivít európskeho a celosvetového hnutia nevidiacich a slabozrakých ľudí zameraných na podporu, ochranu a uplatňovanie práv osôb so zrakovým postihnutím, výmenu skúseností, vzájomnú pomoc a realizáciu spoločných projektov. Sme členom týchto medzinárodných organizácií:

EBU – Európska únia nevidiacich (European Blind Union)

WBU – Svetová únia nevidiacich (World Blind Union)

ICEVI – Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím (International Council for Education of People with Visual Impairment)

Prostredníctvom členstva v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR sa podieľame na činnosti Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF – European Disability Forum).