Princíp braillovho písma

Znaky Braillovho písma sú tvorené konfiguráciami reliéfnych bodov umiestnených v šiestich pozíciách matrice s dvoma stĺpcami a troma riadkami, ktorú nazývame braillovskou bunkou. V každej zo šiestich pozícií môže alebo nemusí byť umiestnený jeden reliéfny bod. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť 64 znakov vrátane medzery reprezentovanej prázdnou braillovskou bunkou. Tento počet je nedostatočný na zapísanie všetkých veľkých a malých písmen abecedy, číslic, interpunkčných a matematických znamienok. Preto sa používajú aj špeciálne znaky – prefixy – ktoré menia význam jedného alebo viacerých za nimi nasledujúcich znakov.

Jednotlivé pozície braillovskej bunky sú číslované v ľavom stĺpci zhora nadol číslami 1, 2 a 3 a v pravom stĺpci zhora nadol číslami 4, 5 a 6. Znak Braillovho písma je potom popisovaný číslami pozícií, na ktorých sa nachádzajú reliéfne body. Napríklad písmeno “a”, ktoré je reprezentované jediným bodom na pozícii číslo 1, je popísané číslom 1. Písmeno “x”, ktoré je tvorené štyrmi bodmi na pozíciách 1, 3, 4 a 6 je popísané číslom 1346. V prípade reťazca viacerých znakov navzájom oddeľujeme reprezentácie jednotlivých znakov čiarkami.

Napríklad slovo “zrak” vyzerá v Braillovom písme takto:

a jeho popis konfiguráciami bodov vyzerá takto:

1356, 1235, 1, 13

Pri čítaní hmatom vnímajú nevidiaci čitatelia tvar konfigurácií reliéfnych bodov a ich vzájomné rozmiestnenie a nesústreďujú sa na číselný popis konfigurácií bodov. Preto geometrické rozmiestnenie pozícií bodov v braillovskej bunke, rozmiestnenie braillovských buniek na riadku a riadkov na strane je potrebné dôsledne dodržiavať.

Konfigurácie nie je možné deformovať, riadky zakrivovať a meniť pomery vzájomných vzdialeností bodov. Ak tieto zásady nebudú dodržané, písmo sa stane nečitateľným.

Parametre Braillovho písma sa mierne líšia v rôznych krajinách, podľa použitých technológií písania a tlače a použitého papiera alebo iného nosiča, napr. plastovej fólie. Obvykle odporúčané parametre Braillovho písma sú nasledovné:

  • priemer základne braillovského bodu 1,4 – 1,6 mm a jeho výška 0,4 – 0,8 mm; odporúčaný tvar bodu je rotačný paraboloid
  • horizontálna a vertikálna vzdialenosť stredov dvoch susediacich bodov tej istej braillovskej bunky: 2,5 mm
  • horizontálna vzdialenosť stredov dvoch bodov na rovnakých pozíciách susediacich buniek: 6 mm
  • vertikálna vzdialenosť stredov dvoch bodov na rovnakých pozíciách v bunkách nad sebou v dvoch po sebe nasledujúcich riadkoch: 10 mm

Na účely práce s počítačmi bolo vytvorené 8-bodové Braillovo písmo. Jeho bunka má dva stĺpce a štyri riadky pozícií pre reliéfne body a vznikla pridaním bodu 7 pod bod 3 a bodu 8 pod bod 6.Takýmto spôsobom je možné vytvoriť až 256 rôznych kombinácií vrátane medzery a jednobunkovými znakmi reprezentovať až štyri krát viac symbolov ako pomocou 6-bodového Braillovho písma. Napríklad veľké písmená sa zobrazujú kombináciou bodov pre malé písmená ku ktorým je pridaný bod 7. Číslice sa zobrazujú kombináciami bodov pre písmená a až j, ku ktorým je pridaný bod 8.

Toto písmo sa používa na dynamických hmatových displayoch zobrazujúcich text zo zvolenej časti riadka obrazovky. Nie je však vhodné na tlač textov vzhľadom na svoju veľkosť v porovnaní s najcitlivejšou časťou posledného článku prsta, ktorou sa Braillovo písmo číta.