Zrakové postihnutie

Úvod

Život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami. Najvypuklejšími sú pre nevidiacich a slabozrakých ľudí problémy so samostatným pohybom a orientáciou, so získavaním informácií a s vykonávaním činností v domácnosti , akými sú varenie, upratovanie či nakupovanie.

Na to, aby ľudia so zrakovým postihnutím mohli čítať bežnú tlač, potrebujú nákladné a technicky náročné pomôcky. Pre mnohých je potrebné texty upravovať do zväčšeného písma alebo prepisovať do Braillovho písma čitateľného hmatom, niekedy býva východiskom len predčítavanie vidiacou osobou.

Tieto ťažkosti často sprevádzajú aj psychické problémy – psychická záťaž v období po strate zraku či pocity menejcennosti. Ich intenzita a dĺžka trvania závisí od každého človeka, jeho osobnosti, od prostredia a podmienok, v ktorých žije. Ich intenzitu je možné podstatne znížiť a obdobie pôsobenia výrazne skrátiť včasným poskytnutím odborného poradenstva a sociálno-rehabilitačného výcviku, ktoré ponúkame.

Ak má vaše dieťa či iný člen rodiny zrakové postihnutie, sám ste nevidiaci alebo slabozrakí alebo sa chcete o tejto téme dozvedieť čo najviac, kontaktujte krajské stredisko ÚNSS podľa vášho bydliska. Naši poradcovia a inštruktori sociálnej rehabilitácie vám radi pomôžu.

Kto je človek so zrakovým postihnutím?

Ľudí so zrakovým postihnutím môžeme členiť do štyroch skupín, v rámci ktorých existuje široká individuálna variabilita:

  • nevidiaci – ľudia s úplnou stratou zrakového vnímania a tí, ktorí sú schopní vnímať zrakom maximálne svetlo, no nedokážu lokalizovať jeho zdroj;
  • prakticky nevidiaci – majú zachované zvyšky zraku, vďaka čomu vnímajú svetlo, obrysy a tvary predmetov, ale nedokážu využívať zrak ani s najlepšou možnou korekciou ako dominantný a jediný analyzátor pri práci, orientácii a získavaní informácií;
  • slabozrakí – napriek najlepšej možnej korekcii majú problémy s vykonávaním zrakovej práce; majú vážne poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť;
  • ľudia s poruchami binokulárneho videnia – trpia poruchou funkčnej rovnováhy a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého oka; ide o poruchu videnia oboma očami, ktorá spôsobuje problémy v priestorovom vnímaní.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím v riešení ich situácie formou:

  • špecializovaného sociálneho poradenstva,
  • sociálnej rehabilitácie.

Výsledkom je plnohodnotný život človeka so zrakovým postihnutím i jeho rodiny. Dôležitá je však najmä jeho aktivita a podpora rodiny, priateľov, kolegov i širokej spoločnosti.

Sociálna pomoc, ktorú vykonáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Je poskytovaná sieťou Krajských stredísk ÚNSS, ktoré sa nachádzajú na celom Slovensku v každom krajskom meste, a Úradom ÚNSS. Poskytovaná je bezplatne, ambulantne na pracoviskách ÚNSS alebo v domácom prostredí klienta.

Zrakové poruchy

Najčastejšie poruchy a choroby oka

Včasná diagnostika ochorenia uľahčuje úspešné vyliečenie a zabraňuje prípadným komplikáciám, ktoré sa u neliečenej choroby môžu objaviť. Aj v prípade ochorení oka môže rýchle rozpoznanie ochorenia zabrániť alebo spomaliť zhoršovanie zraku. Na tomto mieste ponúkame prehľad najčastejších porúch a chorôb oka, s ktorými sa môžeme stretnúť.

Katarakta — šedý zákal

Je to nepriehľadnosť alebo zatiahnutie šošovky spôsobené napríklad očnými chorobami (odlupovanie sietnice, glaukóm, pigmentová retinopatia), dedičnosťou či úrazom. Spôsobuje rozmazané videnie, slabé farebné videnie, v pokročilom štádiu videnie ako cez mliečne sklo. Kataraktu možno liečiť chirurgicky odstránením zakalenej šošovky, ktorá sa nahrádza okuliarmi alebo voperovaním umelej šošovky.

Vekom podmienená degenerácia makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly je chronické progresívne ochorenie, ktoré postihuje centrálnu časť sietnice, tzv. žltú škvrnu – makulu. Tá je zodpovedná za centrálnu zrakovú ostrosť. Spôsobuje stratu centrálneho videnia (rozmazaná škvrna v mieste, kam sa človek pozerá). Človek prestáva vidieť detaily, napr. tváre osôb, periférne videnie zostáva zväčša zachované, ale je zvlnené (napr. zaoblené priamky, poprehýbané písmená).

Pigmentová retinopatia/Tunelové videnie

Pigmentová retinopatia je dedičné progresívne ochorenie sietnice, kedy sa na sietnici vytvárajú pigmentové tmavé ložiská. Ochorenie sa prejavuje vysokým stupňom straty zrakového poľa – zúžením zorného poľa, sprevádzané napr. myopiou (krátkozrakosťou), kataraktou. Spôsobuje stratu periférneho videnia, fotofóbiu (svetloplachosť), tunelové videnie.

Hemianopsia

Hemianopsia je porucha v zornom poli oboch očí, ktorá môže vzniknúť v dôsledku úrazu hlavy, cievnej mozgovej príhody alebo nádoru na mozgu. Spôsobuje obmedzené videnie oboch očí (polovičné, štvrtinové).

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia sú patologické zmeny sietnice a ciev sietnice v dôsledku cukrovky. Oslabujú sa krvné cievy vyživujúce sietnicu, ktoré praskajú, rozvetvujú sa, a tým vytvárajú degeneratívne ložiská, ktoré vedú k poruchám videnia. Spôsobuje kolísavú zrakovú ostrosť, znížené vnímanie farieb a poškodené zrakové pole – výpadky, škvrny, pavučiny.

Glaukóm — zelený zákal

Glaukóm je nezvratné poškodenie zrakového nervu vedúce k poškodeniu zrakových funkcií a bez adekvátnej liečby až k nezvratnej strate zraku. Ochorenie je spôsobené zvýšeným vnútroočným tlakom. Zelený zákal spôsobuje kolísavé videnie, periférne obmedzenia zorného poľa, v pokročilom štádiu tunelové videnie.

Viac o očných ochoreniach

videnie.sk – Choroby oka
Základná škola internátna pre zrakovo postihnutých v Bratislave