Ako sa môžete stať naším členom

Podmienky, spôsob vzniku a zániku členstva a práva a povinnosti členov upravujú stanovy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska:

Druhy členstva

V súčasnosti Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka 3 druhy členstva:

 1. Riadne členstvo – riadnym členom môže byť každý človek, ktorému zrakové postihnutie nepriaznivo ovplyvňuje jeho život. Sťažuje mu podmienky v spoločenskom alebo pracovnom prostredí. Riadnym členom môže byť tiež rodič zrakovo postihnutého dieťaťa alebo dospelého človeka, ktorý nemôže samostatne vykonávať právne úkony.
 2. Mimoriadne – mimoriadnym členom sa môže stať človek bez zrakového postihnutia, ktorý je odborníkom v problematike zrakového postihnutia (napr. očný lekár), prípadne dobrovoľník, priateľ, priaznivec, ktorý má záujem aktívne sa podieľať na činnosti ÚNSS.
 3. Čestné členstvo – čestným členom môže byť aj fyzická, ale aj právnická osoba. Je to vyjadrenie uznania, ocenenia za rozvoj ÚNSS, hnutia nevidiacich a slabozrakých ľudí, prípadne starostlivosti o ľudí so zrakovým postihnutím. Toto ocenenie udeľuje Ústredná rada ÚNSS.

Ako sa stanete našim členom?

Riadne a mimoriadne členstvo vzniká tak, že podáte žiadosť o prijatie buď vo vlastnom mene, alebo ak máte menej ako 18 rokov, žiadosť môžu za vás podať rodičia alebo zákonní zástupcovia. Na základe nej vás základná organizácia alebo klub prijme za svojich.
Riadnym či mimoriadnym členom môžete byť len v jednej základnej organizácii alebo klube, kde ste registrovaný ako kmeňový člen. Ak však máte záujem, je možné byť takzvaným hosťujúcim členom v ďalších troch základných organizáciách prípadne kluboch.
Žiadosť s Vami vyplní náš člen. Zvyčajne predseda / -níčka základnej organizácie alebob Klubu alebo sekretár Krajskej rady. Vám sa stačí skontaktovať s nami.

Ako sa s nami skontaktujete

Kontakt môžete získať:

 1. Od pracovníkov ÚNSS pri poskytovaní služieb poradenstva a rehabilitácie. Kontakty – Krajské strediská ÚNSS.
 2. Na webovej stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Kontakty – Krajské rady ÚNSS.
 3. Účasťou na niektorej z aktivít ÚNSS

Ako členstvo zaniká?

Čo raz začalo, väčšinou aj končí. A tak aj členstvo v ÚNSS môže skončiť z niekoľkých nemilých dôvodov:

 1. Úmrtie,
 2. Vystúpenie zo základnej organizácie alebo klubu,
 3. Zrušenie členstva z dôvodu neplatenia členských príspevkov. Výbor ZO alebo rada klubu môže zrušiť členstvo v prípade, že ani po písomnom upozornení do konca kalendárneho roka nezaplatíte členské za 2 po sebe nasledujúce roky. Príklad: Ak člen v roku 2023 nemá uhradené členské za rok 2022 ani za 2023 a do konca roka za oba roky nezaplatí, môže mu byť zrušené členstvo.
  Automaticky o členstvo prídete vtedy, ak nezaplatíte členský príspevok za súčasný kalendárny rok a 2 predchádzajúce. Teda ak v roku 2023 neuhradíte príspevky za roky 2021, 2022 a ani za 2023.
 4. Vylúčenie z dôvodu stretu záujmov alebo ak konáte v rozpore so stanovami, internými smernicami alebo proti záujmom a poslaniu ÚNSS. O vylúčení rozhoduje členská schôdza ZO, zhromaždenie klubu, Krajská rada ÚNSS alebo Ústredná rada ÚNSS. Vylúčený človek môže požiadať o znovuprijatie do ÚNSS až po dvoch rokoch od vylúčenia.
 5. Pokiaľ zanikne základná organizácia alebo klub, môžete vstúpiť do inej ZO alebo klubu. Ak sa tak nestane do roka od zrušenia, vaše členstvo taktiež zaniká.

Čo je to členské a prečo ho platíme?

Členský príspevok je spôsob vyjadrenia našej „príslušnosti“ k danému občianskemu združeniu. Tým, že ho zaplatíme, vyjadrujeme náš seriózny záujem o myšlienky, ktoré dané združenie ľudí presadzuje, a aj podporu aktivitám o.z.. Členský príspevok je v symbolickej výške – zvyčajne 5 až 10€ ročne. Nepokrýva potreby financovania aktivít Základnej organizácie alebo Klubu. V žiadnom prípade neslúži na odmeňovanie členov vo vedení. Všetky pozície sú bez nároku na honorár.