Slovenská Braillova abeceda

V súčasnosti používaná slovenská Braillova abeceda bola naposledy upravovaná v roku 1996 a je označovaná ako verzia 1.1996.
Zostavená je zo 64 kombinácií bodov 6-bodového Braillovho písma. Základné písmená a – z bez diakritických znamienok sú reprezentované rovnakými kombináciami bodov ako vo väčšine európskych jazykov používajúcich latinku (napr. angličtina a nemčina).
Rozdiely existujú však v reprezentáciách interpunkčných, matematických a ďalších znakov. Je to spôsobené veľkým počtom písmen s diakritickými znamienkami v slovenčine a obmedzeným počtom jednobunkových symbolov 6-bodového Braillovho písma. Tieto písmená sú totiž reprezentované jednobunkovými znakmi, z ktorých mnohé sú v iných jazykoch používané práve na reprezentáciu interpunkčných a ďalších symbolov.
Z dôvodu početnosti výskytu v textoch a optimalizácie Braillovho kódu z hľadiska efektívnosti čítania však museli byť prednostne použité najvhodnejšie zostávajúce jednobunkové braillovské symboly práve pre písmená s diakritickými znamienkami.

Prehľad základných znakov Braillovej abecedy so slovenskými a českými znakmi
(pdf, 33 kB)

Usporiadanie číslovania bodov v Braillovom písme:

Usporiadanie číslovania bodov v Braillovom písme

1. Základné znaky slovenskej Braillovej abecedy

znak kombinácia bodov
A1
B12
C14
D145
E15
F124
G1245
H125
I24
znak kombinácia bodov
J245
K13
L123
M134
N1345
O135
P1234
Q12345
R1235
znak kombinácia bodov
S234
T2345
U136
V1236
W2456
X1346
Y13456
Z1356

2. Slovenské písmená s diakritickými znamienkami:

znak kombinácia bodov
á16
ä4
č146
ď1456
é345
í34
ĺ46
ľ456
ň1246
znak kombinácia bodov
ó246
ô23456
ŕ12356
š156
ť1256
ú346
ý12346
ž2346

3. Interpunkčné a matematické znamienka

znak kombinácia bodov
. (bodka, oddeľovač trojíc číslic vo veľkých číslach)256
– (pomlčka, mínus)36
, (čiarka, desatinná čiarka)2
:25
;23
?26
!235
” (horné i dolné)2356
‘ (apostrof)3
(236
)356
=123456
/12456
+235
*35
%3456, 1234
promile3456, 1235
$3456, 1246
&3456, 12346
@4
€ (euro)6, 15

4. Prefixy

Aby bolo možné zapísať v Braillovom písme ďalšie znaky, používajú sa prefixy, ktoré menia význam za nimi stojaceho jednobunkového Braillovho symbolu alebo reťazca Braillových symbolov.

prefix kombinácia bodov
prefix pre jedno veľké písmeno6
prefix pre reťazec veľkých písmen6, 6
prefix pre malé písmeno56
prefix pre čísla3456
prefix pre grécke písmeno45

5. Čísla

Číslice 1, …, 9, 0 sú reprezentované Braillovými znakmi pre písmená a, …, i, j, pred ktorými stojí prefix pre číslice (3456). Prefix pre číslice pôsobí na celý za ním nasledujúci reťazec pozostávajúci z písmen a, …, j, ktorý môže obsahovať aj bodku (256), čiarku (2) a pomlčku (36). Jeho pôsobenie ukončuje každý iný braillovský symbol, medzera a každý z prefixov.
Ak napríklad za číslom nasleduje bez medzery malé písmeno “a”, umiestnime prefix pre malé písmeno (56) medzi číslo a symbol pre písmeno “a”. Ak prefix pre číslice stojí pred iným znakom ako písmená a, …, j, potom má tento reťazec celkom špeciálny význam (napr. %, &, $, ako je uvedené v časti 3. Interpunkčné a matematické znamienka.

Paragraf (§) reprezentujeme konfiguráciou bodov 346, za ktorou bezprostredne nasleduje číslo paragrafu. Teda, napríklad §45 prekladáme konfiguráciami bodov 346, 3456, 145, 15.

príklad kombinácia bodov
13456, 1
1233456, 1, 12, 14
24,653456, 12, 145, 2, 124, 15
1.234.567,893456, 1, 256, 12, 14, 145, 256, 15, 124, 1245, 2, 125 , 24
3a3456,14,56,1

6. Veľké písmená

Jedno veľké písmeno je reprezentované Braillovým symbolo pre zodpovedajúce malé písmeno, pred ktorým stojí prefix pre jedno veľké písmeno (6). Súvislý reťazec veľkých písmen je reprezentovaný reťazcom Braillových symbolov pre zodpovedajúce malé písmená, pred ktorými stojí prefix pre reťazec veľkých písmen (6, 6). Pôsobenie prefixu pre reťazec veľkých písmen ukončuje každý znak iný ako písmeno, medzera a každý prefix.

príklad kombinácia bodov
A6, 1
OSN6, 6, 135, 234, 1345
MUDr.6, 6, 134, 136, 145, 56, 1235, 256
PhDr.6, 1234, 125, 6, 145, 1235, 256
A46, 1, 3456, 145

7. Grécke písmená

Grécke písmená sú reprezentované Braillovými symbolmi pre malé písmená, pred ktorými stojí prefix pre grécke písmeno (45). Prefix pre grécke písmeno pôsobí len na jeden za ním nasledujúci Braillovský symbol. Ak potrebujeme zapísať veľké grécke písmeno, umiestnime pred neho prefix pre veľké písmeno (6).

Na zápis jednotky mikrogram sa v bežnom písme používa grécke písmeno mí nasledované latinským písmenom G. V Braillovom písme ho zapíšeme týmito konfiguráciami bodov: 45, 134, 1245.

sp仝 na začiatok stránky