TEC - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF

Spravodajca 01, Február 2013

Vitajte pri čítaní nášho spravodajcu, ktorého ambíciou je informovať o realizácii nového európskeho projektu s názvom - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (angl. TEC - Tools for evaluation of competence of people with special needs in line with ICF)"
Našim zámerom je priebežne informovať o konkrétnom priebehu projektu, o stanovených cieľoch, uskutočňovaných aktivitách, dosiahnutých úspechoch, ale i o rôznych prekážkach, otázkach a nových nápadoch.

Prajeme VÁM príjemné čítanie!
Projektové partnerstvo

TEC

Hlavným cieľom projektu, s názvom Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (pre zjednodušenie ďalej používaná len angl. skratka "TEC"), je na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF (angl. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozvoj inovatívnych a efektívnych nástrojov umožňujúcich umiestňovanie na pracovnom trhu a vyhodnocovanie kompetencií dospelých ľudí so zdravotným postihnutím. Projektový zámer je realizovaný v súlade s európskou stratégiou 2010 – 2020 zameranou na ľudí s postihnutím, ktorá podčiarkuje požiadavku zvyšujúcej sa koherentnosti prístupu členských štátov EU, a ktorej hlavným cieľom je "podporovanie ľudí s postihnutím tak, aby mohli plne využívať svoje práva a aby mohli plne benefitovať z účasti v spoločnosti a európskej ekonomiky."

grundtvig tec meeting

MKF

Medzinárodná klasifikácia funkčnosti, dizability a zdravia (ďalej len MKF) unifikuje popis zdravia a jeho porúch. Táto klasifikácia definuje komponenty zdravia, pričom tieto sú určované z perspektívy telesných, individuálnych a spoločenských funkcií. Klasifikácia ponúka zoznamy telesných funkcií a štruktúr, ako aj zoznamy domén aktivít a participácie. Keďže jednotlivec pôsobí predovšetkým v spoločnosti, MKF berie do úvahy aj faktory prostredia a ich vplyv na zdravie človeka.

Uvedená klasifikácia, definovaná v roku 2002 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), prichádza s univerzálnym a multidisciplinárnym prístupom, pričom takýmto spôsobom prehodnocuje aj samotný koncept zdravotného postihnutia s využitím jednotného štandardného integrovaného jazyka.

Kto sú realizátori?

Projektové partnerstvo je vytvorené zo vzdelávacích inštitúcií z Talianska, Slovenska, Nórska, Cypru a Turecka, ktoré sú aktívne na poli prípravy a umiestňovania dospelých ľudí so zdravotným postihnutím na trh práce. Ich spoločným zámerom je postupné skvalitňovanie vlastných realizovaných aktivít.

grundtvig tec meeting

Taliansko: Geminas

Organizácia Geminas je vzdelávacím centrom pre dospelých založené v roku 1997. Poskytuje najmä odborné a kontinuálne vzdelávanie pre dospelých, poradenstvo a realizuje i výskumy v oblastiach zmien na pracovnom trhu a rovnakého zaobchádzania. V posledných rokoch sa organizácia venovala vytváraniu špecifického systému podpory zraniteľných a marginalizovaných osôb, akými sú imigranti, dlhodobo nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Systém podpory zahŕňa poradenstvo a poskytovanie odbornej pomoci pri zaraďovaní do pracovného procesu.

Geminas spolupracuje s verejnou a miestnou samosprávou, s nadáciami, dobrovoľníckymi združeniami, so vzdelávacími inštitúciami, súkromnými organizáciami a s malými a strednými podnikateľmi.

Kontakty:
Názov: Geminas
Web: http://www.geminas.it/
Kontaktná osoba: Giovanna De Labriotta, giovanna.dellabriotta(zavináč)geminas.it

Cyprus: YPM Business Consultants

YPM Business Consultants je agentúra, ktorá zastrešuje skupinu cyperských konzultantov a trénerov, pričom ústredným záujmom je poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a širšiu verejnosť v oblasti wellness turizmu. Medzi prioritne riešené témy patria predovšetkým: fyzické a duševné zdravie, well being a welness turizmus.

Agentúra v rámci svojho pôsobenia už usporiadala niekoľko rôznych seminárov zameraných na alternatívne formy terapie, akými sú napríklad aromaterapia, rastlinná terapia, terapia farbami a zvukom, reflexológia, nutričná medicína.

YPM Business Consultants je jedným zo zakladateľov cyperskej herbalistickej spoločnosti, spolupracuje s verejným a súkromným sektorom za účelom implementácie svojich projektov. V rámci spoločenskej zodpovednosti firiem agentúra bola spoluzakladateľom denných stacionárov určených na starostlivosť o osoby trpiace Alzheimerovou chorobou. Navyše sa aktívne zapája do projektov zameriavajúcich sa na podporu ekonomického a sociálneho blaha ľudí špecifických skupín na Cypre a v zahraničí, akými sú – deti s postihnutím a s autizmom, osoby trpiace Alzheimerovou chorobou či rakovinou.

Kontakty:
Názov: YPM Business Consultants
Kontaktná osoba: Yioula Papakyriacou, yioula(zavináč)ypmbusinessconsultants.com

Nórsko: Sjøhuset, Godalen Videregående skole

Sjøhuset, Godalen Videregående skole Je stredná odborná škola, ktorá sa venuje mladým ľuďom ohrozeným rizikom, mladistvým s poruchami učenia, s nízkou motiváciou a problémovým správaním. Medzi študentmi sa vyskytujú aj jednotlivci s Aspergerovým syndrómom, poruchami pozornosti a poruchami pozornosti s hyperaktivitou.

Pracovníci školy vychádzajú pri realizácii vyučovania z metód založených na dôkazoch, pričom sú pravidelne informovaní o aktuálnych novinkách a výskumoch z oblasti špeciálnej pedagogiky.

Kontakty:
Názov: Sjøhuset competence center for alternative education
Web: www.godalen.com
Kontaktná osoba: Thomas Nilsen, thomas(zavináč)nilsen.com

Slovensko: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie združujúce ľudí so zrakovým postihnutím, ich rodinných príslušníkov, priaznivcov a odborníkov pôsobiacich v oblasti zrakového postihnutia. Hlavným cieľom ÚNSS je podpora kvality života osôb so zrakovým postihnutím, príprava nevidiacich a slabozrakých pre plnohodnotný integrovaný život v spoločnosti, poskytnutie šancí na rozvoji podmienok pre ich participáciu v spoločnosti a poskytovanie špecializovaných služieb – sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.

Odborné služby sú poskytované na celom území Slovenska, a to prostredníctvom ôsmich krajských stredísk zastrešených úradom ÚNSS. ÚNSS je členom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím (NROZP), Európskej únie nevidiacich (EBU), Medzinárodnej rady pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím (ICEVI), Medzinárodnej asociácie pre vodiacich psov (IGDF) a ďalších iných národných i medzinárodných inštitúcií.

Kontakty:
Názov: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Web: http://www.unss.sk
Kontaktná osoba: Tímea Hóková, hokova(zavináč)unss.sk

Turecko: 80. Yıl Engelliler

80. Yıl Engelliler je zariadenie – domov sociálnych služieb založené v roku 2004 tureckým Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Zariadenie poskytuje dennú starostlivosť ľuďom so zdravotným postihnutím vo veku od 6 do 60 rokov, pričom aktivity zabezpečuje tým odborníkov - psychológov, sociálnych pracovníkov a asistentov.

Kontakty:
Názov: 80. Yıl Engelliler
Web: www.engelsizosmaniye.com
Kontaktná osoba: İlyas KÜÇÜKOSMANOĞLU, aileosm(zavináč)gmail.com

Čo plánujeme?

Ako budeme postupovať?

Projektové ciele budú napĺňané prostredníctvom analyzovania, porovnávania, prispôsobovania a vytvárania modelov použiteľných na posudzovanie kompetencií vybraných cieľových skupín – t.j. ľudí so zrakovým a mentálnym postihnutím a mladistvých so sociálnym znevýhodnením.

Zrealizované

V rámci projektu už prebehli 2 nadnárodné stretnutia, pričom úvodné stretnutie sa uskutočnilo 24. – 25. Septembra 2012 v talianskom Sondriu a ďalšie stretnutie sa zrealizovalo 21. – 22. Januára 2013 v cyperskom Limassole.

Okrem návštevy dvoch nádherných destinácií, vyskúšania si alternatívnych foriem terapií (napr. terapia zvukom a pohybom), využívaných aj pri práci s ľuďmi s postihnutím, sa projektoví partneri venovali i vzájomnému predstaveniu zapojených partnerských organizácií, spresneniu projektového harmonogramu, predstaveniu MKF a rozdeleniu úloh a zodpovedností. Talianska organizácia Geminas zastreší celkovú koordináciu projektu, nórsky Sjøhuset, Godalen pripraví vyhodnotenie porovnávacej analýzy využívania MKF v zapojených krajinách, 80. Yıl Engelliler Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bude koordinovať implementáciu vytvorených modelov, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zabezpečí šírenie výsledkov na národnej a európskej úrovni a YPM Business Consultants zabezpečí evalváciu projektu.

Projektoví partneri počas pobytu na Cypre navštívili aj zariadenie - Christou Steliou Ioannou Foundation, ktoré poskytuje služby ľuďom s mentálnym postihnutím v oblasti podporovaného zamestnávania.

Očakávané

V najbližšom období prebehne informovanie relevantných inštitúcií o zámeroch realizovaného projektu, priebežne sa bude vypracúvať porovnávacia analýza zameraná na využívanie MKF v krajinách zapojených partnerov, postupne sa budú identifikovať nástroje aplikovateľné na vybrané cieľové skupiny. Ďalšie nadnárodné stretnutie projektových partnerov je naplánované na 23. – 24. Mája 2013 v nórskom Stavangare.

Všetky ďalšie informácie sú dostupné na projektovej stránke:
http://www.grundtvigtec.com/

O programe

Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (angl. Lifelong Learning Programme). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania. Európska komisia poskytuje prostredníctvom tohto programu finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávanie dospelých.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.
Lifelong Learning Programme logo

Táto publikácia vyjadruje výhradne stanoviská projektového partnerstva, preto Európska komisia nezodpovedá za obsahy ani za akékoľvek ďalšie použitie uvedených informácií.

Copyright: 2013 projektové partnerstvo TEC