TEC - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF

Spravodajca 02, Júl 2013

Vážený čitateľ!
Medzinárodný projekt s názvom - TEC - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF – je v plnom prúde jeho realizácie. Prostredníctvom tohto spravodajcu vás chceme informovať o uskutočňovaných aktivitách týkajúcich sa Medzinárodnej klasifikácie funkčnosti, dizability a zdravia (ďalej len MKF). Pred krátkym časom sa projektoví partneri opäť stretli, aby prediskutovali možnosti a formy využívania uvedenej klasifikácie v jednotlivých krajinách zapojených partnerov. Projektové stretnutie partnerov sa tento krát uskutočnilo v Nórsku. Mimochodom, čo myslíte, žijú v Nórsku ľadové medvede?
Príjemné čítanie!
Projektové partnerstvo TEC

Máj v Nórsku

Možno viacerým z vás už napadla otázka – ako asi vyzerá máj v Nórsku. Projektoví partneri, ktorí zastupujú rôzne vzdelávacie inštitúcie z Talianska, Nórska, Turecka, Cypru a Slovenska, priamo na vlastnej koži pocítili svieži nórsky vánok, dážď, ale i zubaté slnko. Cieľom projektového stretnutia, ktoré sa konalo v termíne od 22 do 23 mája 2013, však nebolo skúmať zvláštnosti nórskeho počasia, ale predovšetkým analyzovať a porovnávať skúsenosti s používaním MKF v rôznych krajinách EU.

May in Norway

May in Norway

Používanie MKF

Vo viacerých krajinách (Taliansko, Cyprus, Slovensko) nie je používanie MKF povinné. Avšak existujú aspoň určité snahy o implementáciu modelu MKF, a to aj napriek veľkej nejednotnosti v samotnej terminológii týkajúcej sa zdravotného postihnutia.

Spomedzi príkladov z roviny využívania MKF, možno spomenúť softvér, vytvorený sieťou škôl v severnom Taliansku. Daný softvér, okrem toho, že sa opiera o model MKF, slúži učiteľom na posúdenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov s postihnutím. Cyprus prichádza s myšlienkou vytvorenia preukazu osôb so zdravotným postihnutím, ktorý by mal obsahovať kód reflektujúci výsledok hodnotenia prostredníctvom MKF, a ktorý by následne bol zrozumiteľný pre všetky relevantné inštitúcie.

Slovensko sa zas môže pochváliť, v rámci snáh o implementáciu MKF, projektom, realizovaným Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, s názvom – BPI PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V POSUDZOVANÍ A ICH NÁSTROJE KLASIFIKÁCIE. Cieľom tohto projektu bolo šíriť informácie ohľadne klasifikácie MKF, a taktiež i vyškoliť prvých odborníkov z oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb a podporovaného zamestnávania.

Medzi krajiny, v ktorých je používanie klasifikácie povinné, patria Turecko a Nórsko.

Vo všetkých krajinách projektového partnerstva existuje preklad do úradného jazyka a všade je v rovnakej miere nevyhnutné ďalšie vzdelávanie odborníkov a patričná osveta.

Všetky ďalšie informácie nájdete v podrobných správach zapojených partnerov tu:
http://www.grundtvigtec.com/?page_id=8

Príklady dobrej praxe z Nórska

Projektoví partneri mali v Nórsku veľmi bohatý program. Okrem niekoľkých pracovných diskusií na tému MKF, partneri navštívili chránenú dielňu (Attende), ktorá je navyše i držiteľom certifikátu európskej kvality v sociálnych službách (EQUASS) A zariadenie (Tasta avlastningsbolig), ktoré slúži na poskytovanie odľahčovacej služby rodičom detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Obe spomínané inštitúcie sú určené na pomoc osobám s postihnutím, pričom sa zameriavajú hlavne na poskytovanie rôznych sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a služieb podporovaného zamestnávania.

Viac o EQUASS:
http://www.epr.eu/index.php/equass/hidden-equass/24-hidden-equass/328

Norwegian good practice

Norwegian good practice

Norwegian good practice

Norwegian good practice

TEC

Hlavným cieľom projektu, s názvom Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (pre zjednodušenie ďalej používaná len angl. skratka "TEC"), je na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF (angl. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozvoj inovatívnych a efektívnych nástrojov umožňujúcich umiestňovanie na pracovnom trhu a vyhodnocovanie kompetencií dospelých ľudí so zdravotným postihnutím. Projektový zámer je realizovaný v súlade s európskou stratégiou 2010 – 2020 zameranou na ľudí s postihnutím, ktorá podčiarkuje požiadavku zvyšujúcej sa koherentnosti prístupu členských štátov EU, a ktorej hlavným cieľom je "podporovanie ľudí s postihnutím tak, aby mohli plne využívať svoje práva a aby mohli plne benefitovať z účasti v spoločnosti a európskej ekonomiky."

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.
Lifelong Learning Programme logo

Táto publikácia vyjadruje výhradne stanoviská projektového partnerstva, preto Európska komisia nezodpovedá za obsahy ani za akékoľvek ďalšie použitie uvedených informácií.

Copyright: 2013 projektové partnerstvo TEC