TEC - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF

Spravodajca 03, December 2013

Vážený čitateľ
Prostredníctvom tretieho čísla nášho spravodajcu Vás opäť chceme krátko informovať o ďalšom priebehu projektu s názvom - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (TEC).

fotografia z projektového stretnutia v Miláne

Prajeme Vám príjemné čítanie, a keďže je tento spravodajca už v roku 2013 posledný, zároveň si dovoľujeme zaželať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspešný celý nový rok 2014.

TEC partnerstvo

fotografia vianočný stromček

TEC partneri budú overovať MKF v praxi

Medzinárodná klasifikácia funkčnosti, dizability a zdravia (MKF) významne mení pohľad na človeka so zdravotným postihnutím, pretože namiesto zameriavania sa na nedostatky a obmedzenia, vyzdvihuje skôr aktivitu a participáciu jednotlivcov s postihnutím. Klasifikácia MKF vďaka kódom stanovuje jednotný jazyk, dovoľuje multidisciplinárne hodnotenie individuálnych potrieb a obmedzení osôb so zdravotným postihnutím a porovnanie dát medzi štátmi a poskytovanými službami, ktoré pomáhajú osobe so zdravotným postihnutím optimalizovať schopnosť zostať činným v práci a žiť v komunite plnohodnotným životom.

V súlade s filozofiou tejto klasifikácie, partneri projektu s názvom - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (TEC) budú overovať vybrané nástroje MKF v praxi. Do procesu diagnostikovania celkovo zapoja 50 jednotlivcov s postihnutím, pričom hlavným cieľom bude odhaliť ich skryté schopnosti a silné stránky.

Zapojené organizácie sa budú zameriavať na rôzne cieľové skupiny – mentálne postihnutie (Cyprus, Turecko a Taliansko), znevýhodnená mládež (Nórsko) a osoby so zrakovým postihnutím (Slovensko). Z portfólia nástrojov budú partneri aplikovať vlastné interné metodiky, ako i konkrétne nástroje MKF.

Príklad dobrej praxe z Milána

TEC partneri mali opäť možnosť vidieť pozitívny príklad zamestnávania osôb so znevýhodnením. Počas októbrového nadnárodného stretnutia, ktoré sa konalo tento krát v Miláne, účastníci navštívili sociálny podnik s názvom - "Il Carro".

Zariadenie sa špecializuje na zamestnávanie: ľudí s postihnutím, bývalých väzňov a jednotlivcov liečených z drogovej závislosti. Vyrábané produkty (napr. Rôzne praktické a dekoratívne predmety) ako I ponúkané služby (napr. Pranie a žehlenie) sú konkurencie schopné a vysoko využívané firmami, ktoré sídlia v severnom Taliansku.

fotografia z projektového stretnutia v Miláne

fotografia z projektového stretnutia v Miláne

Čo na záver

Ubehol nám ďalší rok projektu, čo nás akosi prirodzene núti zamyslieť sa nad tým, čo všetko sme sa už naučili a získali. Veľmi hodnotná je samozrejme okrem návštev niekoľkých zariadení priamo zamestnávajúcich ľudí s postihnutím, aj možnosť vzájomnej výmeny skúseností – teda samotný európsky rozmer projektu.

Ako potvrdzuje aj Mgr. Erika Kanátová – vedúca krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline, ktorá nástroje MKF bude overovať na nevidiacich a slabozrakých klientoch – "medzinárodný rozmer projektu má pre naše stredisko veľký význam, pretože sa aj vďaka tejto spolupráci môžeme dozvedieť o tom, ako sa pracuje s ľuďmi s postihnutím v ostatných európskych krajinách."

fotografia z projektového stretnutia v Miláne

Dovidenia v roku 2014!

TEC projektoví partneri:

Všetky ďalšie informácie sú dostupné na projektovej stránke:
http://www.grundtvigtec.com/

O programe

Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (angl. Lifelong Learning Programme). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania. Európska komisia poskytuje prostredníctvom tohto programu finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávanie dospelých.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.
Lifelong Learning Programme logo

Táto publikácia vyjadruje výhradne stanoviská projektového partnerstva, preto Európska komisia nezodpovedá za obsahy ani za akékoľvek ďalšie použitie uvedených informácií.

Copyright: 2013 projektové partnerstvo TEC