Program individuálneho darcovstva: Výzva na rok 2020 otvorená

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) vyhlasuje výzvu zameranú na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia klientov a členov ÚNSS. Finančný príspevok bude poskytnutý z Programu individuálneho darcovstva, ktorého zriadenie schválila Ústredná rada ÚNSS uznesením č. 59/2018.

V roku 2020 sa prostredníctvom Programu individuálneho darcovstva budeme zameriavať výlučne len na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“).

Na príspevok z Programu individuálneho darcovstva nie je právny nárok. Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu života a na zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím.

Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok z Programu individuálneho darcovstva?

Žiadateľom musí byť:

 1. Nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS vo veku nad 18 rokov vrátane;
 2. v mene nevidiacej alebo slabozrakej osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS, žiada jej zákonný zástupca;
 3. v mene osoby so zrakovým postihnutím s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je klientom alebo členom ÚNSS, žiada fyzická osoba, ktorú súd určil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aké sú podmienky na získanie nenávratného finančného príspevku z Programu individuálneho darcovstva?

O získanie nenávratného finančného príspevku sa môže uchádzať klient či člen ÚNSS alebo zákonný zástupca osoby so zrakovým postihnutím, ktorá má menej ako 18 rokov, pričom musí doložiť všetky nasledovné dokumenty:

 • Vyplnený formulár “Žiadosť o poskytnutie príspevku” vrátane uvedenia účelu a odôvodnenia poskytnutia a odporúčania vedúceho príslušného krajského strediska ÚNSS.
 • Doložená kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky predkladanej na ÚPSVaR (využitie finančného príspevku z Programu individuálneho darcovstva bude následne podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR a doložením rozhodnutia z ÚPSVaR).
 • Podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Aký je postup získania nenávratného finančného príspevku z Programu individuálneho darcovstva?

Každý záujemca o nenávratný finančný príspevok z Programu individuálneho darcovstva by mal dodržať nasledovnú postupnosť:

 • Kontaktovanie príslušného Krajského strediska ÚNSS, kde spolu s pracovníkom daného strediska vyhodnotia relevantnosť žiadosti.
 • Dôsledné vyplnenie formulára “Žiadosť o poskytnutie príspevku z Programu individuálneho darcovstva” (1. aj 2. časť) a doloženie všetkých požadovaných príloh (kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky podanej na ÚPSVR, rozhodnutie z ÚPSVR o schválení kompenzačnej pomôcky).
 • Požiadanie vedúceho pracovníka príslušného krajského strediska o vyplnenie odporúčania (žiadosť 2. časť), ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku z Programu individuálneho darcovstva.
 • Zaslanie skompletizovanej elektronickej verzie i vytlačenej podpísanej verzie žiadosti na adresu Úradu ÚNSS.

Poznámka: V čase trvania núdzového stavu vyhláseného vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19, je možné žiadosti a potrebné prílohy zasielať aj ako nascanované podpísané dokumenty.

Kto rozhoduje o priznaní nenávratného finančného príspevku z Programu individuálneho darcovstva?

Všetky žiadosti bude posudzovať komisia menovaná Ústrednou radou ÚNSS a riaditeľkou ÚNSS v súlade so Štatútom programu individuálneho darcovstva.

Technické informácie:

 • Žiadosti sa podávajú priebežne až do vyčerpania finančnej čiastky vyčlenenej v rámci Programu individuálneho darcovstva.
 • Žiadosti sa podávajú elektronicky na e-mailovú adresu hokova@unss.sk a poštou na adresu Úradu ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.
 • Komisia bude rozhodovať o priznaní nenávratného finančného príspevku z Programu individuálneho darcovstva priebežne a taktiež priebežne informuje žiadateľa o výsledku schvaľovacieho procesu.
 • Vyplatenie schváleného finančného príspevku z Programu individuálneho darcovstva je podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR a prebehne do 15 pracovných dní po predložení kópie rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní finančného príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky (lehota 15 pracovných dní začne plynúť od dátumu prijatia kópie rozhodnutia ÚPSVaR Úradom ÚNSS).
 • Do 3 mesiacov od poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný uskutočniť jeho použitie a preukázať použitie príspevku predložením kópie dokladu na Úrad ÚNSS. Nesplnením tejto podmienky bude požadované vrátenie poskytnutého finančného príspevku zo strany Úradu ÚNSS.

Koho kontaktovať v prípade ďalších otázok?

Tímea Hóková
E-mail: hokova@unss.sk
Tel. č.: 0911 469 652

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť Programu individuálneho darcovstva_1. časť
Žiadosť Programu individuálneho darcovstva_2. časť
GDPR_Program individuálneho darcovstva