Čím je pre mňa naša Únia, čo pre mňa znamená?

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2015 oslávila 25. výročie svojho založenia. Okrem mnohých udalostí, aktivít a odbornej práce patria do tohto obdobia predovšetkým tisícky členov a klientov, stovky zamestnancov a podporovateľov. Práve im bola pri príležitosti jubilea určená výzva zaspomínať si či zamyslieť sa nad otázkou: Čím je pre mňa naša Únia, čo pre mňa znamená?

Na výzvu vyhlásenú v máji 2015 zareagovalo a svoj príspevok zaslalo celkovo 21 autorov. Spôsob odpovede na otázku si zvolil každý sám. Jednoduchá veta, úvaha alebo rozprávanie – každý príspevok v ľubovoľnom rozsahu a žánrovom spracovaní sa rátal. Autori posielali svoje príspevky od mája do októbra, ich prvá verejná prezentácia sa uskutočnila na finále celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma 18. októbra v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. V nasledujúcom súbore ich predstavujeme všetky rozdelené do kapitol Členovia a funkcionári, Klienti, Zamestnanci. Príspevky budú inšpiráciou pri tvorbe Výročnej správy ÚNSS za rok 2015. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov publikovaných v tlači z dôvodu priestorových obmedzení a na nevyhnutnú štylistickú úpravu rukopisov.

Srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí svoj vzťah k našej organizácii zhmotnili do písomnej podoby. Aj vďaka vám sa potvrdilo, že cesta, na ktorú sa ÚNSS vydala pred 25 rokmi, má zmysel.

Jednotlivé vyznania sme popretkávali fotografiami zo súťaže Cesta svetla 2015, ktorá sa ako každý rok zameriavala na zobrazenie života zrakovo postihnutých a fenoménu svetla ako takého.

Fotka: Eva Otrubčáková: Strácanie

Fotka: Eva Otrubčáková: Strácanie

I. Členovia a funkcionári
II. Klienti
III. Zamestnanci