Zmena podmienok zasielania slepeckých zásielok

V poštových podmienkach, upravujúcich podmienky poskytovania poštových služieb Slovenskou poštou, prišlo k viacerým zmenám zasielania slepeckých zásielok, pričom jedna z nich je výrazná, ktorá mení doterajšiu prax zasielania slepeckých zásielok.

Na rozdiel od predchádzajúcich poštových podmienok už neplatí, že zvukové záznamy možno považovať za slepeckú zásielku len vtedy, ak ich odosiela inštitúcia pre nevidiacich alebo sú takejto inštitúcii určené, podľa zmenených podmienok si ich môžu posielať ako slepeckú zásielku i osoby navzájom. V nasledujúcom texte je problematika slepeckých zásielok podrobne spracovaná.

Problematika slepeckých zásielok sa po legislatívnej stránke rieši v zákone č. 324/2011 Z.z. o poštových službách, v Poštových podmienkach a v tarife poštových služieb a s nimi súvisiacich činností.

Poštovými zásielkami sú listové zásielky, balíky, periodické zásielky a poštové poukazy poštového platobného styku. Listovými zásielkami sú okrem iných i slepecké zásielky.

Podľa § 5 zákona slepecká zásielka je oznámenie zhotovené Braillovým písmom, štočky so slepeckými značkami, zvukový záznam a osobitný papier pre potrebu nevidiacich.

Poštové podmienky bližšie špecifikujú, čo môže byť obsahom slepeckých zásielok a tiež podmienky pre podávanie, prepravu a dodávanie slepeckých zásielok.

List slepecký sa považuje za listovú zásielku, ustanovuje sa pre neho najvyššia dovolená hmotnosť 7 kg, a to pre vnútroštátny i medzinárodný styk.

List slepecký je slepeckou zásielkou dodávanou v lehote D+2 (dodanie druhý pracovný deň po dni podania), ktorej adresátom alebo odosielateľom je organizácia pre nevidiacich alebo nevidiaca osoba.

List slepecký je zásielka obsahujúca slepecké písmo a štočky so slepeckými znakmi, ktorá musí byť upravená takým spôsobom, aby jej obsah bol dostatočne chránený a zároveň umožňoval rýchle a jednoduché prekontrolovanie. Ako list slepecký je možné podávať korešpondenciu v akomkoľvek formáte, vrátane zvukových nahrávok, resp. vybavenie alebo potreby akéhokoľvek druhu vyrobené alebo prispôsobené na pomoc nevidiacim osobám pri prekonávaní problémov so slepotou, vrátane takých predmetov, ako sú špeciálne upravené CD nosiče, písacie potreby Braillovho písma, hodiny s Braillovým písmom, biele palice a záznamové zariadenia.

Odosielateľ označí list slepecký v pravej hornej štvrtine adresnej strany poznámkou “Slepecká zásielka”.

Pri podaní slepeckej zásielky možno požadovať služby zaslanie Doporučene, Doporučene s potvrdením dodania a zaslanie Do vlastných rúk; vo vnútroštátnom styku sa slepecké zásielky podávajú len ako zásielky 2. triedy.

Na obsahu zásielky je dovolené obyčajným písmom vyznačiť poznámky, ktoré sa naň vzťahujú a nemajú povahu osobnej korešpondencie. K zásielke nemožno pripájať faktúry.

Ak pošta zistí, že slepecká zásielka nevyhovuje zasielacím podmienkam, zásielku alebo jej časť vráti odosielateľovi. Ak odosielateľ nie je známy, zásielka sa uloží.

Adresa odosielateľa a adresáta listu slepeckého vo vnútroštátnom styku môže byť napísaná vypichovaným reliéfom latinky.

Pošta je pri podaní oprávnená požadovať otvorenie zásielky na skontrolovanie, či odosielateľ dodržal stanovené zasielacie podmienky. Slepecká zásielka sa podáva uzavretá. Pevná uzávera slepeckej zásielky najmä pečaťou alebo plombou nie je dovolená.

Do zahraničia je možné zasielať Slepecké zásielky len do krajín, pri ktorých je to uvedené v Tarife. Odosielateľ označí zásielku v pravej hornej štvrtine adresnej strany poznámkou „Céçogrammes“.

Adresa odosielateľa a adresáta slepeckej zásielky v medzinárodnom styku sa píše obyčajným písmom.

Pošta nekontroluje dodržiavanie colných predpisov.

Podľa tarify poštových služieb sa slepecké zásielky doručujú bezplatne. K slepeckej zásielke je možné využiť bezplatne tiež služby k listovým zásielkam, a to zaslanie slepeckej zásielky Doporučene, Doporučene s potvrdením dodania (doručenka) a zaslanie Do vlastných rúk.

Stručné zhrnutie

Za slepecké zásielky je možné považovať  predovšetkým písomnosti vyhotovené písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo) alebo vypichovaným reliéfom latinky (Kleinovo písmo) alebo štočky so slepeckými značkami, zvukové záznamy na elektromagnetických a optických nosičoch a osobitné papiere pre potrebu nevidiacich.

Na rozdiel od predchádzajúcich poštových podmienok už neplatí, že štočky, zvukové záznamy a papier pre nevidiacich možno považovať za slepeckú zásielku len vtedy, ak ich odosiela inštitúcia pre nevidiacich, alebo sú takejto inštitúcii určené, podľa zmenených podmienok si ich môžu posielať ako slepeckú zásielku i osoby navzájom. Do slepeckých zásielok nie je dovolené vkladať žiadne písomnosti. Maximálna povolená hmotnosť slepeckej zásielky je 7 kg. Slepecké zásielky sa doručujú bezplatne.

Slepeckou zásielkou nie je žiadna tlačená alebo rukou písaná písomnosť. Pokiaľ je takáto zásielka označená nápisom „Slepecká zásielka“ a pošta zistí, že obsah zásielky nevyhovuje zasielacím podmienkam, považuje to za porušenie podmienok a zásielku vráti, prípadne uloží. Preto nie je možné posielať ako slepeckú zásielku napr. tlačenú pozvánku.