Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2018

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa odmena, ktorú dostáva osobný asistent za výkon činnosti osobnej asistencie od fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha dani z príjmu fyzických osôb. To platí i v prípade, ak osobný asistent túto činnosť nevykonáva ako svoju živnosť. Tento príjem nie je možné považovať za príjem zo závislej činnosti.

Fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť musia v daňovom priznaní uvádzať ako svoj identifikátor daňové identifikačné číslo, nemôžu tam uvádzať ako svoj identifikátor svoje rodné číslo. S tým súvisí povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade, ktorý fyzickej osobe po registrácii vydá daňové identifikačné číslo. Týka sa to i osobných asistentov, ktorí si musia registráciu a daňové identifikačné číslo vybaviť do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začali vykonávať osobnú asistenciu, teda ešte pred podaním daňového priznania. Osobný asistent je povinný vrátiť daňovému úradu do 15 dní po ukončení poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti (činnosti osobnej asistencie) osvedčenie o registrácii.

Daňový subjekt (daňovník) je povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane. V súlade s uvedenou vyhláškou daňový úrad pridelí daňovému subjektu pre platenie daní základné číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia, základného čísla účtu a kódu banky. Pre platenie dane z príjmu fyzických osôb s trvalým pobytom v tuzemsku platí predčíslie 500208, kód banky 8180. Základné číslo účtu oznámil daňový úrad každému zaregistrovanému daňovému subjektu. Toto oznámenie teda dostala i každá osoba zaregistrovaná na daňovom úrade ako poberateľ príjmu z činnosti osobnej asistencie a v prípade, že jej vznikne povinnosť uhradiť daň, uvedie toto číslo na platobnom príkaze alebo na poštovej poukážke.

Základ dane

Príjmy, plynúce osobnému asistentovi na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, si priznáva osobný asistent v daňovom priznaní sám, postupuje teda rovnako ako občan, ktorý vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

V daňovom priznaní uvedie osobný asistent úhrn príjmov podľa príjmových dokladov, ktoré z tejto činnosti dosiahol v roku 2018. Do úhrnu zahrnie len tie príjmy, ktoré mu boli v mesiacoch január až december vyplatené. To znamená, že do príjmu za rok 2018 zahrnie i príjem za výkon činnosti osobného asistenta v decembri 2017, ak odmena za tento mesiac bola vyplatená v januári 2018 a do príjmov nezahrnie príjem za výkon činnosti osobného asistenta v decembri 2018, ak odmena za tento mesiac bola vyplatená až v januári 2019.

Z dosiahnutého príjmu za výkon osobnej asistencie si môže osobný asistent odpočítať výdavky, preukázateľne vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu. Tento spôsob preukázania výdavkov uplatní ten osobný asistent, ktorý okrem činnosti osobného asistenta vykonáva i ďalšiu samostatnú zárobkovú činnosť a pri zdaňovaní príjmov z týchto činností je pre neho výhodnejšie uplatniť výdavky preukázateľným spôsobom.

Osobný asistent má však možnosť uplatniť v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov výdavky percentuálnou sadzbou 60 % z dosiahnutých príjmov za výkon činnosti osobného asistenta, najviac do výšky 20 000 eur za kalendárny rok; túto hranicu paušálnych výdavkov z príjmu za činnosť osobnej asistencie, samozrejme, nie je možné dosiahnuť, hranica sa týka uplatnenia paušálnych výdavkov za všetky príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Ak daňovník uplatní výdavky týmto spôsobom, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov na sociálne poistenie a povinné zdravotné poistenie, ktoré je daňovník povinný platiť z titulu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Pri uplatnení výdavkov percentuálnou sadzbou nemusí daňovník viesť doklady preukazujúce jeho výdavky. Tento spôsob uplatnenia výdavkov bude pre väčšinu osobných asistentov určite výhodnejší.

Ak sa daňovník, vykonávajúci viacero samostatných zárobkových činností, rozhodne pri niektorom druhu príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť výdavky percentom z príjmov, je povinný používať takýto spôsob uplatnenia výdavkov aj pri ostatných druhoch príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti. V daňovom priznaní nie je možné oba spôsoby uplatnenia výdavkov kombinovať. Výnimkou je zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností, kedy nie je možné uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je povinný vždy viesť evidenciu príjmov v časovom slede a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý na samostatnú zárobkovú činnosť používa. Na forme tejto evidencie nezáleží.

Potvrdenia o vyplatených odmenách by si mal ponechávať i užívateľ osobnej asistencie, pretože daňový úrad môže pri overovaní údajov na daňovom priznaní osobného asistenta u užívateľa osobnej asistencie skúmať, či osobným asistentom priznávaný príjem v daňovom priznaní sa zhoduje so sumou, ktorú mu vyplatil občan s ŤZP. Užívateľ osobnej asistencie si môže vyplatenie odmeny nechať potvrdzovať na výdavkovom pokladničnom doklade, prípadne na samostatnom potvrdení, ktorého kópiu odovzdá osobnému asistentovi. Osobný asistent si pre svoju evidenciu vystaví príjmový pokladničný doklad a ich evidenciu v časovom slede môže viesť v samostatnom zošite alebo na samostatnom papieri. Z rozdielu medzi príjmami a výdavkami vypočíta daňovník základ (čiastkový základ) dane.

Pokiaľ osobný asistent mal príjem i zo závislej činnosti, uvedie na základe Potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktoré obdrží od svojho zamestnávateľa, prípadne na základe potvrdenia o príjme na základe dohody o vykonaní práce, výkone pracovnej činnosti alebo brigádnickej činnosti študenta, v daňovom priznaní úhrn príjmov z tejto činnosti a úhrn povinného poistného plateného zamestnancom na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie (nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti). Z týchto údajov tak tiež vypočíta čiastkový základ dane. Z toho tiež vyplýva, že osobnému asistentovi, ktorý si musí sám podávať daňové priznanie a ktorý má príjem i zo závislej činnosti, jeho zamestnávateľ nemôže a nesmie vykonať celoročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Základ dane potom tvorí súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Nezdaniteľná časť základu dane

Takto zistený základ dane zníži daňovník o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ktorými sú sumy:

 • 3 830,02 eur ročne na daňovníka, ak jeho základ dane sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948 eur),
 • 3 830,02 eur ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ak nemá vlastný príjem a príjem daňovníka sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok platnej sumy životného minima (35 268,06 eur); ak má manželka (manžel) vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eur ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi sumou 3 830,02 eur a vlastným príjmom manželky (manžela). Do vlastného príjmu manželky (manžela) patria okrem zdaniteľných príjmov napr. aj nemocenské dávky (napr. materské), dôchodkové dávky (napr. starobný dôchodok a invalidný dôchodok), ďalej dávka v nezamestnanosti, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi, rôzne ďalšie sociálne dávky (napr. i peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) a pod.; do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie. V zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti:
  • ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
  • ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
  • ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
  • ktorá sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku / manžela len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine tejto nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Suma 3 830,02 eur vo vyššie uvedených odsekoch zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka, ktorého základ dane presahuje 100-násobok sumy platného životného minima, tu neuvádzam.

Nezdaniteľná suma na daňovníka za rok 2018 predstavuje 3 830,02 eur ročne. Uplatňuje sa v celoročnej výške aj v prípade, ak zdaniteľné príjmy plynuli občanovi len počas niekoľkých mesiacov zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka. Upozorňujem, že túto nezdaniteľnú čiastku si nemôže uplatniť občan, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a je vyšší ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou dôchodku a sumou, o ktorú sa znižuje základ dane.

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v úhrne najviac do výšky 180 eur, podmienky uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane sú uvedené v § 11 ods. 10 až 12 zákona.

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú podľa § 11 ods. 14 aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na území Slovenskej republiky v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto daňovníka za vyživované v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Daňový bonus

Vypočítanú daň si môže daňovník znížiť o daňový bonus za každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Pre rok 2018 je možné uplatniť daňový bonus vo výške 258,72 eur na každé vyživované dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti, resp. 21,56 eur mesačne, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus len za časť zdaňovacieho obdobia. Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Podmienky pre priznanie a poskytnutie daňového bonusu sú uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má

 1. najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
 2. priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Podrobnosti sú uvedené v § 33a zákona.

Výpočet dane

Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo zníženého a zaokrúhleného základu dane príslušnou sadzbou uvedenou v § 15 zákona o dani z príjmov. Pre zdaňovacie obdobie roku 2018 je sadzba dane 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (35 268,06 eur). Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

Daň z príjmov fyzických osôb je povinný si daňovník v daňovom priznaní vypočítať sám. Daň je potrebné zaplatiť najneskôr v lehote podania daňového priznania. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 1. apríla 2019, nakoľko zákonná lehota, 31. marec, pripadne v roku 2019 na nedeľu. To znamená, že osobný asistent môže daň zaplatiť až po odovzdaní daňového priznania, musí tak však urobiť do 1. apríla 2019.

Kde a ako podať DP?

Daňové priznanie sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu podľa trvalého pobytu daňovníka. Pokiaľ sa osobný asistent rozhodne odovzdať daňové priznanie osobne, odovzdanie daňového priznania si dá potvrdiť na vyplnenom potvrdení, ktoré je súčasťou formulára daňového priznania. Odporúča sa podať daňové priznanie osobne, ale neponechať si túto povinnosť na poslednú chvíľu. Daňové priznanie je možné podať i poštou alebo elektronicky.

V súvislosti s novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) upozorňujem, že po 30. júni 2018 budú môcť fyzické osoby – podnikatelia podávať daňové priznanie len elektronickou formou prostredníctvom portálu finančnej správy. Osobných asistentov, ktorí okrem osobnej asistencie nevykonávajú žiadnu inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. nie sú živnostníkmi), sa táto povinnosť netýka, nie sú považovaní za fyzické osoby – podnikateľov.

Považujem za potrebné tiež dodať, že ak ktorýkoľvek občan dostane od daňového úradu výzvu na podanie priznania k dani z príjmu, priznanie musí podať, aj keby v ňom mal uviesť príjem 0 eur.

Povinnosť platí aj pre študentov a dôchodcov

Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sú povinní podať i študenti a dôchodcovia rovnako ako ostatné fyzické osoby, ak ich celoročné príjmy (s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, napr. úroky z vkladov a príjmy za články v novinách a časopisoch) presiahli sumu 50 % 19,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Za rok 2018 musí podať daňové priznanie každá osoba, ktorá mala v tomto období zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 915,01 eur.

Daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak nepresiahne za zdaňovacie obdobie 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % 19,2 násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. V roku 2018 je to suma 1 915,01 eur. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus alebo ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň, alebo preddavky na zabezpečenie dane.

V daňovom priznaní si študent uplatní nárok na nezdaniteľné časti základu dane z príjmu podľa § 11 ods. 2 zákona o daniach z príjmov. Dosahovanie vlastných príjmov študenta sústavne sa pripravujúceho na budúce povolanie štúdiom nemá za následok zánik nároku na uplatnenie daňového bonusu za vyživované dieťa jedným z rodičov.

Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500,- eur. Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane, a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, preddavok na daň z príjmu neplatí v prípade, ak čiastkový základ dane z príjmu zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane.

Na záver tejto časti upozorňujem, že osobní asistenti, ktorým vznikne povinnosť podať daňové priznanie, už nie sú povinní oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ich ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, výšku príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní, tieto údaje oznámi zdravotnej poisťovni daňový úrad.

Postup pri vyplňovaní daňového priznania

Daňovník, ktorý má príjmy z činnosti osobného asistenta, teda príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, vypĺňa Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Tlačivo je potrebné si vyzdvihnúť na daňovom úrade. Číslovanie riadkov v daňovom priznaní sa oproti daňovému priznaniu za rok 2017 zmenilo. Od 1. júla 2018 musia fyzické osoby – podnikatelia povinne komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Osobní asistenti nie sú považovaní za fyzické osoby – podnikateľov a pokiaľ popri osobnej asistencii nevykonávajú ďalšiu samostatnú zárobkovú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky sa na nich nevzťahuje.

Uvádzam len niektoré základné informácie. Postup je podrobne popísaný v “Poučení”, ktoré občan dostane spolu s tlačivom na daňové priznanie.

Pre zdaňovacie obdobie 2018 sa zachováva rovnaký postup pri vyplňovaní daňového priznania ako v predchádzajúcom zdaňovacom období. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 sa uvádzajú všetky sumy v eurách, pričom sa uvádzajú i eurocenty.

V I. oddiele je potrebné uviesť názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa klasifikácie kódov SK NACE.

Všetky oddiely, tabuľky a riadky daňového priznania vypĺňa daňovník podľa predtlače. Všetky nevyplnené riadky daňového priznania daňovník ponecháva prázdne, neprečiarkuje ich. Pozorne si všímajte aj upozornenia pod jednotlivými riadkami či tabuľkami v príslušných oddieloch, vyhnete sa zbytočným chybám.

Na riadku č. 01 je potrebné uviesť daňové identifikačné číslo daňovníka. Toto identifikačné číslo sa uvádza i na každej strane daňového priznania.

I. Oddiel

Tu sa uvádzajú osobné údaje o daňovníkovi. Na riadku č. 01 sa uvádza daňové identifikačné číslo daňovníka. Na riadku 03 – Hlavná prevažná činnosť – sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností. V kolónke sa uvádza číselný kód a názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem. Osobný asistent tam uvádza kód 88.10.0 a názov činnosti „Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím“.

II. Oddiel

Na riadku č. 27 uvedie daňovník telefónne číslo, na riadku č. 28 uvedie svoju e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je daňovník povinný vyplniť.

Pozor! Číslo telefónu je daňovník povinný uviesť v prípade, ak podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe a vypĺňa riadky 141 a 142 v XII. Oddiele.

III. Oddiel

Riadok č. 29 vyznačí daňovník, ktorý poberal na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok(ky) uvedené v § 11 ods. 6 zákona (mimo iných starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a výsluhový dôchodok) alebo mu bol tento dôchodok(ky) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia. Na riadku č. 30 sa uvádza úhrnná suma dôchodku alebo dôchodkov za zdaňovacie obdobie len vtedy, ak si daňovník uplatňuje zníženie základu dane z dôvodu, že suma dôchodku za zdaňovacie obdobie nedosiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňovník si môže uplatniť odpočítateľnú položku vo výške rozdielu týchto súm.

Riadok č. 31 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v zmysle § 11 ods. 3 zákona, ak sú splnené podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona a nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) podľa § 11 ods. 14 zákona.

Na riadku č. 32 sa uvádzajú vlastné príjmy manželky za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, znížené o zaplatené poistné a v stĺpci „Počet mesiacov“ sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, počas ktorých manželka splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4. Podrobnosti sú popísané vyššie – v prvej časti.

V riadku 33 daňovník vyznačí, či si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) podľa § 11 ods. 14 zákona a uvedie preukázateľne zaplatené úhrady za kúpeľnú starostlivosť vynaložené v príslušnom zdaňovacom období, v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok.

Riadok č. 34 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho v súlade s § 33 zákona alebo ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za vyživované dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti. Uvádzajú sa tu vyživované deti, na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník.

Ak sa uplatňuje nárok na daňový bonus za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1 – 12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného kalendárneho mesiaca.

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za vyživované dieťa (deti), sa v stĺpci „Kúpeľná starostlivosť (KS)“ vyznačí x a na riadku 36 sa uvedie suma preukázateľne zaplatených úhrad na kúpeľnú starostlivosť za každé vyživované dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti, pri ktorom (ktorých) je v stĺpci „Kúpeľná starostlivosť (KS) vyznačené x, v úhrne však najviac do výšky 50 eur za rok na jedno vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, napr. potvrdenie školy, potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa. U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v príslušnom zdaňovacom období, ktorého sa daňový bonus týka, nie sú už tieto doklady súčasťou daňového priznania s výnimkou daňovníka, ktorý si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus len pomernou časťou.

IV. oddiel

Riadok 37 sa vypĺňa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona – daňový bonus na zaplatené úroky.

V. Oddiel

Riadky č. 38 až 40 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v zdaňovacom období, za ktoré sa vysporiadava daňová povinnosť, príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov. Uvádzajú sa pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu. Ide tiež o príjmy, ktoré daňovník dosiahol za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru na základe uzavretej dohody o vykonaní práce, dohody o výkone pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta. Na riadku 38a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku č. 38, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V tomto oddiele sa z týchto príjmov vypočítava čiastkový základ dane.

Na riadku č. 40 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) ako úhrn príjmov z riadku 38 znížený o úhrn poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z riadku č. 39, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Poistné a príspevky odvedené z príjmov zo závislej činnosti daňovník rozdelí na poistné a príspevky na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie v Prílohe č. 3 tlačiva.

Kópie Potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti je daňovník povinný priložiť k daňovému priznaniu.

VI. Oddiel

Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Tabuľku č. 1 tohto oddielu (riadky č. 1 až 13) vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov – príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov.

Osobný asistent, ktorý túto činnosť nevykonáva ako živnosť a ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, uvádza príjmy v riadku č. 6 tejto tabuľky. Pokiaľ nemá iné druhy príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, uvedie výšku týchto príjmov na riadku č. 10 tejto tabuľky, inak tam uvádza súčet príjmov z riadkov č. 1 až 9.

Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona), neuvádza sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ale výdavky sa uvedú úhrnom vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie na riadku 10 tabuľky. Osobný asistent môže uplatniť výdavky percentuálnou sadzbou 60 % z dosiahnutých príjmov za výkon činnosti osobného asistenta. Maximálnu povolenú sumu paušálnych výdavkov 20 000 eur ročne nemôže dosiahnuť. Ak daňovník pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, vyznačí to pod touto tabuľkou v príslušnom okienku. Uvedie tu tiež sumu zaplateného poistného a príspevkov zaplatených v zdaňovacom období z titulu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Osobný asistent nie je povinný platiť poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie z príjmu z činnosti osobného asistenta.

Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, daňovník vyplní aj Prílohu č. 3 priznania. V daňovom priznaní typ B sa neuvádzajú príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu, televízie (s výnimkou umeleckých výkonov), z ktorých sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona daň vyberá zrážkou. Vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov splnená. Tabuľky 1a a 1b sa osoby, ktorá má príjem len z činnosti osobnej asistencie a výdavky uplatňuje percentom z príjmov, netýkajú. Z tabuľky č. 1 sa prenášajú údaje z riadku č. 10 na stranu 4 do riadku č. 41 (príjmy) a č. 42 (výdavky). Z rozdielu riadkov č. 41 a 42 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) a uvedie sa na riadok č. 43. Súčasne sa tento údaj uvedie na riadok č. 47 a na riadky 55 a 57, ako základ (čiastkový základ)dane.

Postup je popísaný pre prípad, keď osobný asistent nemá ďalší príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti a výdavky uplatnil percentom z príjmov, tak že mu nemohla vzniknúť strata. Z rovnakého dôvodu nevypĺňa riadky 49 až 52 a neuplatňuje si stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Oddiely VII a VIII.

Tieto oddiely sa daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti a z činnosti osobného asistenta, netýkajú.

IX. Oddiel

V tomto oddiele daňovník vypočítava daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie zo základu dane, a to ako súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane.

Na riadku 72 uvedie daňovník súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti a zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 – súčet riadkov 40 a 57.

V súlade s § 11 ods. 1 zákona daňovník môže uplatniť (odpočítať) nezdaniteľné časti základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu.

Na riadkoch 73 až 77 si daňovník vypočíta zníženie základu dane podľa § 11 zákona.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uvedie daňovník na riadku č. 73 v plnej výške (teda sumu 3 830,02 eur), s výnimkou prípadov, keď daňovník poberal od začiatku zdaňovacieho obdobia starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok. Plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948 eur). Pokiaľ úhrn poberaných starobných dôchodkov je nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu, uvedie daňovník na riadku č. 73 len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených v oddiele III.

Riadok č. 74 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela). Ak manželka (manžel) nemala vlastný príjem, na riadku č. 74 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v plnej výške 3 830,02 eur. Ak manželka (manžel) poberala vlastný príjem, ktorý je nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane 3 830,02 eur, na riadku č. 74 sa uvedie len rozdiel medzi touto nezdaniteľnou časťou základu dane a ročnou sumou vlastného príjmu manželky (manžela).

Plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima (35 268,06 eur).

Na riadku č. 75 sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok, podmienky uplatnenia sú uvedené v § 11 ods. 10 až 12 zákona.

Na riadku č. 76 sa uvedie úhrnná suma preukázateľne zaplatených úhrad, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou podľa § 11 ods. 14 zákona, z toho

 • na riadku 76a sa uvedie suma za daňovníka, a
 • na riadku 76b sa uvedie úhrnná suma za manželku (manžela) a vyživované dieťa (deti) vypočítaná ako súčet riadkov 33 a 36.

Na riadku č. 77 sa uvedie úhrn nezdaniteľných častí základu dane daňovníka, ktoré si uplatňuje, teda úhrn riadkov č. 73 až 76, maximálne do výšky základu dane(čiastkového základu dane) uvedeného na riadku 72.

Na riadku č. 78 daňovník vypočíta základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane teda rozdiel riadkov č. 72 a 77. Ak je suma na riadku 77 rovnaká ako na riadku 72, uvádza sa na riadku 78 nula. Ak nemal osobný asistent iné ďalšie príjmy (napr. z prenájmu nehnuteľností alebo kapitálové príjmy) a nie je povinný zvýšiť si základ dane napr. z dôvodu predčasného výberu nasporenej sumy z doplnkového dôchodkového sporenia, uvedie tento údaj i na riadku 80 a na riadku č. 83.

Na riadku č. 81 si daňovník podľa § 15 vypočíta daň z príjmu zo základu dane uvedeného na riadku č. 80. Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (35 268,06 eur), vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Tento údaj – daň – sa uvedie i na riadku č. 84, č. 90 a na riadku č. 105 s výnimkou prípadu, ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a výsledná suma dane nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % 19,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (1 915,01 eur) – v takom prípade sa na riadku č. 105 uvedie 0.

Riadok č. 106 sa vypĺňa, ak daňovník uviedol údaje v III. Oddiele a ak si uplatňuje nárok na daňový bonus v zdaňovacom období. Uvádza sa tu suma daňového bonusu na jedno alebo úhrn súm na viac detí, pričom výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa je 258,72 eur ročne, resp. 21,56 eur mesačne, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus len za časť zdaňovacieho obdobia.

Na riadku č. 107 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus – rozdiel riadkov č. 105 a 106. Ak je suma na riadku 106 vyššia ako suma na riadku 105, uvádza sa 0. Daňovník, ktorý neuplatňuje daňový bonus, na riadku č. 107 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako na riadku č. 105.

Na riadku č. 108 sa uvádza suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom.

Ak suma daňového bonusu vyplateného zamestnávateľom (r. č. 108) je nižšia ako celkový nárok na daňový bonus (r. č. 106), na riadku č. 109 sa uvedie rozdiel riadkov 106 a 108. Ide o daňový bonus, ktorý nebol v priebehu zdaňovacieho obdobia vyplatený.

Ak je suma nevyplateného daňového bonusu (r. č. 109) vyššia ako suma vypočítanej dane (r. č. 105), na riadku č. 110 sa uvedie rozdiel riadkov 109 a 105 – je to suma daňového bonusu, ktorú daňovníkovi poukáže správca dane. Súčasne daňovník vyplní i žiadosť o vyplatenie daňového bonusu v XIV. Oddiele daňového priznania.

Ak je suma vyplateného daňového bonusu zamestnávateľom (r. č. 108) vyššia ako vzniknutý nárok na daňový bonus v zdaňovacom období (r. č. 106), na riadku 111 sa uvedie rozdiel riadkov 108 a 106 – je to suma daňového bonusu, ktorý bol zamestnávateľom nesprávne vyplatený.

Na riadku č. 112 sa uvádza nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

Na riadku č. 113 sa uvádza daňová povinnosť z riadku č. 105 znížená o daňový bonus (riadok č. 106) a o daňový bonus na zaplatené úroky (riadok č. 112). Pokiaľ si daňovník tieto bonusy neuplatňuje, uvedie na riadku č. 113 údaj z riadku č. 105, resp. z riadku č. 107. Je to suma, z ktorej sa vypočítajú 2 %, ktoré môže daňovník poukázať právnickej osobe, oprávnenej na príjem týchto prostriedkov.

Na riadku č. 120 uvedie daňovník zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35 zákona) Bez uplatnenia daňového bonusu, pokiaľ takéto príjmy mal. Suma preddavkov je uvedená na Potvrdení o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré vydá daňovníkovi jeho zamestnávateľ.

Pokiaľ daňovník platil v zdaňovacom období i preddavky na daň z príjmu, uvedie ich sumu na riadkoch č. 121 až 123. Môže sa to týkať osôb s vysokými príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktorým vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu.

Na riadku č. 125 sa uvedie Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného daňového bonusu. Na riadku č. 126 sa uvedie preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus.

Daň na úhradu, resp. preplatok na dani, sa vypočíta podľa vzorca:

„r. 105 – r. 106 + r. 108 + r. 110 – r. 112 + r. 114 + r. 116 + r. 117 – r. 118 – r. 119 – r. 120 – r. 121 – r 122 – R 123 – R124“

Ak daňovníkovi nevznikol nárok na daňový bonus, nemohol si započítať do zaplatenej dane daň vyberanú jednorazovou zrážkou (§ 43 zákona) a neplatil preddavky na daň, vzorec sa zjednoduší do podoby: “r. 105 – r. 120”

Pokiaľ je výsledok kladný, uvedie sa na riadok č. 125 ako daň na úhradu. Toto je suma, ktorú je povinný osobný asistent zaplatiť daňovému úradu. Pokiaľ by výsledok bol záporný, uvedie sa na riadok č. 126 ako preplatok na dani. Tento preplatok vracia správca dane daňovníkovi.

X. Oddiel

Tento oddiel vypĺňa daňovník v prípade, ak podáva dodatočné daňové priznanie.

XII. Oddiel

Tento oddiel sa vyplní, ak daňovník chce využiť inštitút o použití podielu 2 % zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 zákona, prípadne tu daňovník vyznačí, že takýto postup neuplatňuje.

Podľa predtlače daňovník v príslušnom okienku vyznačí, ak sa rozhodne neuplatňovať postup podľa § 50 zákona alebo ak spĺňa podmienky na poukázanie 3 % zo zaplatenej dane.

Na riadku č. 141 sa uvedie podiel zaplatenej dane – 2 %, resp. 3 %, ak ide o dobrovoľníka – z vypočítanej dane zníženej o daňové bonusy, suma sa vypočíta z údaju uvedenom na riadku č. 113. Suma poukázaného podielu zaplatenej dane musí byť minimálne 3 eur. Poukázaná suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 z.z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti je povinná dobrovoľníkovi na požiadanie vydať vysielajúca organizácia alebo prijímajúca organizácia.

Na riadku 142 sa uvedú údaje o prijímateľovi. IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Pokiaľ by chcel daňovník poukázať 2 % zo zaplatenej dane ÚNSS, uvedie sem nasledujúce údaje:

IČO: 00683876
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sídlo: Sekulská 672/1, Bratislava, 842 50

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas v príslušnom políčku v tomto oddiele, správca dane je povinný v súlade s § 50 ods. 8 zákona, oznámiť prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Fyzické osoby môžu poukázať 2 % svojich daní len jednému prijímateľovi!

XIII. oddiel

V tomto oddiele na riadku č. 143 vyznačí daňovník počet príloh, ktoré prikladá k daňovému priznaniu. Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania vrátane príloh č. 1 až 3, aj keď sa nevypĺňajú.

XIV. Oddiel

V tomto oddiele daňovník vyznačí, či žiada o vyplatenie

 • daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu (údaj z riadku č. 110),
 • bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky (údaj z riadku č. 116),
 • daňového preplatku (údaj z riadku č. 126).

Daňovník, u ktorého nevyplatený daňový bonus je vyšší ako suma vypočítanej dane a ktorý vyplnil III. Oddiel (riadok č. 32) a riadok č. 110, v tomto oddiele vyplní žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný rozdiel medzi sumou nevyplateného daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Obdobne to platí i v prípade nevyplateného daňového bonusu na zaplatené úroky, ak daňovník vyplnil oddiel IV.

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani (riadok č. 126), ktorý žiada vrátiť, vyplní tiež tento oddiel. Pri vyplnení daňového priznania daňovník už musí použiť medzinárodne štandardizovanú formu čísla bankového účtu IBAN, od 1. 2. 2016 je IBAN jediným platným formátom bankového spojenia.

Nezabudnite na záver…

Na konci daňového priznania uvedie daňovník dátum a podpis pod vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú pravdivé a správne a je si vedomý právnych následkov podania nepravdivého alebo neúplného daňového priznania.

Príloha č. 3

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe uzatvorenej zmluvy o jej výkone. Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ŤZP nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu za výkon osobnej asistencie neplatia odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preto pre tieto účely na riadku 1 až 7 uvedie samostatne príjmy a výdavky z činnosti osobnej asistencie a základ dane, resp. daňovú stratu.

Na riadku 1 sa uvádzajú príjmy a výdavky z výkonu osobnej asistencie, uvádzané v VI. oddiele; prenesú sa sem údaje z riadku 6 tabuľky č. 1 (príjmy a výdavky); ak daňovník uplatňuje paušálne výdavky, uvedie sumu 60 % z príjmu, resp. údaje z riadkov č. 41 a 42, ak daňovník nemal ďalšie príjmy z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.

Na riadku 2 sa uvedie základ dane z príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta – kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento údaj sa uvedie i na riadok č. 6.

Riadok 3 až 5 a riadok 7 sa osobného asistenta, ktorý uplatňuje výdavky paušálnou sadzbou 60 % z príjmu netýkajú.

Na riadok č. 8 sa prenesie úhrn poistného a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie z riadku č. 39, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Na riadkoch 9 a 10 sa rozpíše úhrn povinného poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie, ktoré uviedol zamestnávateľ v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Na riadku 11 sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie, prenesie sa sem údaj uvedený pod tabuľkou č. 1 v oddiele VI. Na riadku 12 sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.

Na riadku 13 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedené pod tabuľkou č. 1 v oddiele VI., a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia.

Na riadku 14 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, a to bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov.

Daňovník vyplní riadky 11 až 14 bez ohľadu na spôsob uplatňovania výdavkov, ak vypĺňa riadok preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 priznania (oddiel VI).

Pokiaľ osobný asistent nevykonával iný druh samostatnej zárobkovej činnosti a z titulu týchto činností neplatil poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie, riadky č. 11 až 14 nevyplňuje.

Upozorňujem, že osobní asistenti, ktorí podávajú daňové priznanie, už nie sú povinní oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ich ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, výšku príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní.

Vyplnenie poukážky na úhradu dane:

Číslo účtu, skladá sa z troch častí:
predčíslie
– 500208,
základné číslo – číslo, ktoré daňovému subjektu písomne oznámil daňový úrad,
kód banky – 8180
Variabilný symbol – 1700992018
Konštantný symbol – 1744
Špecifický symbol – neuvádza sa

Od 1.2.2016 sa číslo účtu daňovníka uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňovníka, musí si ho osobný asistent vygenerovať sám. Na prevod čísla účtu daňovníka do formátu IBAN je možné použiť napr. validátor IBAN.

Vyššie uvedený postup vypĺňania daňového priznania vychádza z predpokladu, že osobný asistent má príjmy len z osobnej asistencie a prípadne zo závislej činnosti, preto väčšinu riadkov a tabuliek nevyplňuje. Opakujem, že všetky nevyplnené riadky daňového priznania daňovník ponecháva prázdne. Pokiaľ by mal i ďalšie príjmy, musí sa pri vyplňovaní daňového priznania pridržiavať presne textu tlačiva. Upozorňujem tiež, že zatiaľ čo prvá časť článku má všeobecnú, dlhodobejšiu platnosť, popísaný detailný postup pri vyplňovaní daňového priznania je použiteľný len pre tlačivo vydané pre zdaňovacie obdobie roku 2018.

Postup pri vyplňovaní daňového priznania je k dispozícii na krajských strediskách ÚNSS, kde sa s ním môžu užívatelia osobnej asistencie so svojimi asistentmi oboznámiť.

Pripravil: Ing. Bc. Milan Měchura
metodik pre obhajobu práv a záujmov ZP osôb