• Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2017

    Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa odmena, ktorú dostáva osobný asistent za výkon činnosti osobnej asistencie od fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha dani z príjmu fyzických osôb. To platí i v prípade, ak osobný asistent túto činnosť nevykonáva ako svoju živnosť. Tento príjem nie je možné považovať za príjem zo závislej činnosti.

    Fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť musia v daňovom priznaní uvádzať ako svoj identifikátor daňové identifikačné číslo, nemôžu tam uvádzať ako svoj identifikátor svoje rodné číslo. S tým súvisí povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade, ktorý fyzickej osobe po registrácii vydá daňové identifikačné číslo. Týka sa to i osobných asistentov, ktorí si musia registráciu a daňové identifikačné číslo vybaviť do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začali vykonávať osobnú asistenciu, teda ešte pred podaním daňového priznania. Osobný asistent je povinný vrátiť daňovému úradu do 15 dní po ukončení poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti (činnosti osobnej asistencie) osvedčenie o registrácii.

    Daňový subjekt (daňovník) je povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane. V súlade s uvedenou vyhláškou daňový úrad pridelí daňovému subjektu pre platenie daní základné číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia, základného čísla účtu a kódu banky. Pre platenie dane z príjmu fyzických osôb s trvalým pobytom v tuzemsku platí predčíslie 500208, kód banky 8180. Základné číslo účtu oznámil daňový úrad každému zaregistrovanému daňovému subjektu. Toto oznámenie teda dostala i každá osoba zaregistrovaná na daňovom úrade ako poberateľ príjmu z činnosti osobnej asistencie a v prípade, že jej vznikne povinnosť uhradiť daň, uvedie toto číslo na platobnom príkaze alebo na poštovej poukážke.

    Všetky podrobnosti o zdaňovaní príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2017 na stiahnutie, formát docx, 34kB