Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2022

Dňom 1. júla 2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: 

  1. a) 234,42 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu
  2. b) 163,53 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  3. c) 107,03 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Rovnako dňom 1. júla 2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 213/2022 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa od 1. júla 2022 zvyšuje na sumu 5,20 eur za jednu hodinu osobnej asistencie.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2022 stanovené nasledovne:

           

Druhy opakovaných peňažných príspevkov

Výška p.p. od 1.7. 2022
P.p. na osobnú asistenciu 5,20 €
P.p. na prepravu 119,61 €
P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. Na diétne stravovanie
   a) I. skupina chorôb 43,51 €
   b) II. Skupina chorôb 21,76 €
   c) III. skupina chorôb 13,06 €
2. Súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 21,76 €
3. Súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla  

39,15 €

4. Súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 52,21 €
P.p. na opatrovanie – základné výšky
1. FO v produktívnom veku
a) opatruje 1 ŤZP 525,65 €
b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP 669,15 €
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) opatruje 1 ŤZP 262,85 €
b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP 349,60 €
3. Osobe/osobám s ŤZP odkázanej/-ným na opatrovanie sa poskytuje ambulantná forma SS v rozsahu viac ako 20h/týždeň
a) FO opatruje 1 ŤZP 231,30 €
b) FO opatruje dve alebo viaceré ŤZP 325,10 €
4. FO opatruje viac osôb ŤZP a jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma SS v rozsahu viac ako 20h/týždeň 339,10 €

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie  nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Vysvetlivky:

P.P. – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2022.