Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2019

Dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

  1. 210,20 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  2. 146,64 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  3. 95,96 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,8 %

Rovnako dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 172/2019 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa zvyšuje o 9,4 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2019 nasledovne:

Druhy peňažných príspevkovVýška peňažného príspevku
PP na osobnú asistenciu4,18 €
PP na prepravu107,25 €
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. na diétne stravovanie
a) I. skupina chorôb39,02 €
b) II. Skupina chorôb19,51 €
c) III. skupina chorôb11,71 €
2. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia19,51 €
3. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla35,11 €
4. súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom46,82 €
PP na opatrovanie – základné výšky
1. FO v produktívnom veku
a) opatruje 1 ŤZP430,35 €
b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP572,36 €
c) opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení378,70 €
d) opatruje 2 a viaceré ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení532,30 €
e) opatruje ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne555,20 €
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) opatruje 1 ŤZP215,18 €
b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP286,18 €
Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2019

Vysvetlivky:
P.P. – peňažný príspevok
FO – fyzická osoba
ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2018 sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima, pričom k 1. júlu kalendárneho roka môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením vlády SR novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2019.