Vyhlasujeme 19. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla 2023

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje 19. ročník fotografickej súťaže s názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku života ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenomén svetla.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási riadne vyplnenou a vlastnoručne podpísanou prihláškou. Prihlášku spolu s minimálne jednou súťažnou fotografiou zašle na e-mailovú adresu cestasvetla@unss.sk do 30.9.2023. 

Súťaží sa v troch kategóriách:

kategória 1: Zrakové postihnutie

kategória 2: Fenomén svetla

kategória 3: Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)

Do jednej súťažnej kategórie môže súťažiaci prihlásiť najviac štyri fotografie. Súťažiaci môže do súťaže celkovo prihlásiť najviac dvanásť fotografií. Do každej kategórie možno prihlásiť čiernobiele aj farebné fotografie. Fotografie môžu byť vyhotovené fotoaparátom aj mobilom. Vek účastníkov 3. kategórie sa ráta ku dňu uzavretia súťaže 30.9. 2023, to znamená že k tomuto dátumu nesmú prekročiť vek 15 rokov.

Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Súťažiaci v Prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 21.10.2023 vyhodnotí fotografie a v každej kategórii určí tri najlepšie práce.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30.11.2023 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2023 verejnú výstavu (ak to podmienky umožnia). Vybrané snímky budú tiež súčasťou pohľadníc, ktoré bude ÚNSS distribuovať bežnej verejnosti (najmä do škôl), aby sa mohlo symbolické svetlo súťaže šíriť ďalej.

Podrobné podmienky súťažePrihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť na web stránke www.unss.sk.

Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Prihláška na stiahnutie
Podmienky súťaže na stiahnutie

Organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 672/1

841 04 Bratislava

tel: 02/ 692 034 20

web: www.unss.sk

kontaktná osoba: Pavol Korček, cestasvetla@unss.sk

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Logo MK: graficky ho tvorí štátny znak a grafika tváre z profilu, ktorá má okolo hlavy vavrínový veniec. Text: S finančnou podporou Ministestva kultúry Slovenskej republiky.