Vaše 2% násobia podporu & pomoc

Vaše dve percentá vrátia nevidiacich a slabozrakých späť k rodine, priateľom, do života… Vďaka vám zvládnu prácu na počítači alebo dotykovom telefóne a budú opäť v spojení so svetom. Naučíme ich Braillovo písmo, ktoré je stále základom gramotnosti nevidiacich. Budú môcť smelo vyjsť do ulíc, pretože ich naučíme chôdzu s bielou palicou. Zájsť si na poštu, do práce či na kávičku už nebude žiaden problém.

Toto a ešte oveľa viac môžeme dokázať len vďaka vašim darom. Ďakujeme!

Údaje, ktoré budete potrebovať, ak nám chcete venovať svoje 2 %:
Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683876
Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Poukázanie podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov

 • Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona Vám dá zamestnávateľ) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré slúži ako základ pre výpočet 2 %.
 • V Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona – Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7) vyznačte „x“.
 • Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si potrebné percentá:
  1. 2 % zo zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 €.
  2. 3 % zo zaplatenej dane – môžete poukázať v prípade, že ste dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Nezabudnite k tlačivám pripojiť aj Potvrdenie o vykonanej dobrovoľníckej činnosti od príslušnej organizácie či organizácií, v prospech ktorej či ktorých ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.
 • Ak chcete, aby sme sa dozvedeli, že ste nám darovali svoje 2 % (alebo 3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov. Tak sa dozvieme, že ste nám venovali peniaze, nie však konkrétnu sumu. Iba vaše meno a adresu.
 • 30. 4. 2024  je posledný termín na podanie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vystaveným zamestnávateľom (dobrovoľníci aj s potvrdením o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách) na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení zákonných podmienok bude podiel dane prevedený na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní 2 %

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

 • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona a uveďte sumu vami vypočítaných percent z dane:
  1. 2 % zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú nám môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 €.
  2. 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“ a priložte potvrdenie od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť.
 • Ak podávate daňové priznanie typu A, táto kolónka sa nachádza v VIII. Oddiele. Ak podávate daňové priznanie typu B, kolónka sa nachádza v XII. Oddiele.
 • Vybrať si môžete iba jedného prijímateľa 2%, ďakujeme, že sme to práve my. Naše údaje nájdete v úvode tohto textu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2% alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov. Zistíme len vaše meno a adresu, nie výšku poukázanej sumy.
 • Nezabudnite sa podpísať!
 • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie (ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.
 • 31.3.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).
 • Ak oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazujete v tomto predĺženom termíne.
 • Po splnení zákonných podmienok bude podiel dane prevedený na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania resp. po predĺženej lehote na podanie daňového priznania.

Tlačivá na stiahnutie:
Daňové priznanie, FO typ A
Daňové priznanie, FO typ A – potvrdenie
Daňové priznanie, FO typ B
Daňové priznanie, FO typ B – potvrdenie

Postup pre právnické osoby

 • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1,0 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Právnická osoba môže poukázať aj menej ako 1,0 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. Priamo v daňovom priznaní vyplní aj údaje o prijímateľovi.
  1. V prípade, že právnická osoba počas roka 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
  2. V prípade, že právnická osoba počas roka 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky 1,0 % z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
 • Právnická osoba má možnosť vybrať si viacerých prijímateľov podielu dane, ďakujeme, že sme jedným z nich práve my. Naše údaje nájdete v úvode tohto textu.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu dane v prospech 1 prijímateľa. Ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.
 • Ak právnická osoba súhlasí so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtne súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti VI. daňového priznania.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné poslať elektronicky v lehote určenej na podanie daňového priznania na daňový úrad (zvyčajne podľa sídla právnickej osoby) a v tomto termíne je potrebné aj zaplatiť daň.
 • 31.3.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1 % resp. 2 % dane.
 • Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
 • Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %“ poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 • Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
 • Po splnení zákonných podmienok bude podiel dane prevedený na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania resp. po predĺženej lehote na podanie daňového priznania.

Od roku 2018 musí každá právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 1 % z dane teda môže PO iba v elektronickom systéme.

V roku 2023 sme mohli aj vďaka vám pomôcť takmer 3 000 klientom so zrakovým postihnutím. Naši odborní pracovníci im venovali vyše 26 000 hodín práce. Za každým číslom sa skrýva príbeh človeka, ktorého život ste zmenili i vy. Bude nám cťou, ak sa k nám opäť pridáte a venujete nám svoje percentá z dane.

Ďakujeme, že vďaka vám môžeme meniť osudy našich klientov!