ÚNSS podporuje spoločné stanovisko WBU a ICEVI k zlepšeniu digitálneho vzdelávania ľudí so zrakovým postihnutím

Dnes je medzinárodný deň vzdelávania. Pri tejto príležitosti vydala Svetová únia nevidiacich (WBU) a Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím (ICEVI) spoločné stanovisko k zabezpečeniu podmienok inkluzívneho vzdelávania, a to najmä prostredníctvom dostupnosti digitálnych nástrojov a pomôcok. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ich stanovisko plne podporuje. Digitálne nástroje i pomôcky, ako aj ich dostupnosť, považuje za veľmi dôležitú súčasť inkluzívneho vzdelávania žiakov so zrakovým postihnutím.  

Podľa WBU a ICEVI by mali vlády vyčleniť primerané zdroje na zabezpečenie, výskum a vývoj dostupných technológií i vzdelávacích zdrojov, aby sa nevidiacim a slabozrakých ľuďom umožnila výučba, sociálny rozvoj a príležitosti aktívne sa zapájať do spoločnosti.

Otázka

Online vzdelávanie a integrácia digitálnych pomôcok do výchovno-vzdelávacieho procesu prešli v posledných rokoch výrazným posunom vpred. Veľkou výzvou bola pandémia COVID-19, ktorá urýchlila proces dištančného vzdelávania a využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, aby sa zabezpečila kontinuita vzdelávania. Internetové vzdelávanie a používanie digitálnych nástrojov, ako sú smartfóny, počítače či tablety sa stali životne dôležitou stratégiou na riešenie rušivých vplyvov pandémie a na ochranu práva ľudí na vzdelanie v nezvyčajnej ére sociálneho dištancovania sa. Uprostred tohto progresívneho vývoja však nevidiaci a slabozrakí čelili vážnym problémom. Už pred pandémiou sa pravidelne stretávali s problémom v oblasti prístupnosti digitálnych technológií a pandémia tento trend ešte zvýraznila. Nevidiaci a slabozrakí ľudia čelili značným prekážkam v prístupe k vzdelávacím platformám a zdrojom.

Výsledky skúmaní WBU a ICEVI podčiarkujú alarmujúcu digitálnu priepasť, ktorá pretrváva u osôbs ťažkým zrakovým postihnutím. Napríklad, napriek rozsiahlemu nasadeniu online vzdelávacích platforiem na poskytovanie dištančného vzdelávania počas zatvárania škôl, ich mohla aktívne využívať iba štvrtina študentov na celom svete. Mnoho žiakov so zdravotným postihnutím, vrátane nevidiacich či slabozrakých, nemalo prístup k vzdelávaniu z dôvodu obmedzeného súladu s univerzálnym dizajnom a funkciami dostupnosti v technológiách alebo digitálnych nástrojoch, ktoré sa používali. Závažnosť problému je obzvlášť výrazná v rozvojových krajinách, kde je prevalencia zdravotného postihnutia vyššia a chudoba obmedzuje cenovú dostupnosť digitálnych technológií i prístup k nim. Spojenie medzi chudobou a obmedzeným prístupom k digitálnym technológiám podčiarkuje zložitú súhru medzi sociálno-ekonomickými faktormi a možnosťami vzdelávania ľudí nevidiacich a slabozrakých.

Naša pozícia a výzva k akcii

Prísľub digitálnych technológií pri zlepšovaní výsledkov vzdelávania a dodržiavaní základných ľudských práv je nepopierateľný. Svetová únia nevidiacich a Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím sú však hlboko znepokojené tým, že pretrvávajúca digitálna priepasť naďalej zhoršuje vylúčenie nevidiacich alebo slabozrakých osôb zo vzdelávacích príležitostí. Pamätajme na záväzky, ktoré musia vlády splniť podľa článku 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) i článku 13 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR).

Vzhľadom na tieto záväzky spoločne naliehame na vlády a ostatných aktérov, aby prijali okamžité a zásadné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Odporúčania pre vlády

 • Ratifikovať a udomácniť Marakéšsku zmluvu, aby sa plne umožnili výnimky z autorských práv a uľahčilo sa vytváranie a distribúcia digitálneho vzdelávacieho obsahu v prístupných formátoch kompatibilných s čítačkami obrazovky a inými pomocnými technológiami pre nevidiacich alebo slabozrakých ľudí.
 • Prijatím vládneho prístupu uzákoniť a presadzovať komplexné politiky digitálnej prístupnosti v súlade s princípmi univerzálneho dizajnu (UD) a štandardov prístupnosti podľa článku 9 UNCRPD. Tieto politiky musia nariadiť vývoj prístupných digitálnych nástrojov, platforiem a vzdelávacích zdrojov, aby sa zabezpečil bezproblémový prístup pre ľudí so zrakovým postihnutím.
 • V súlade s článkom 4 ods. 3 a článkom 33 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aktívne konzultovať a úzko zapájať organizácie osôb so zdravotným postihnutím, najmä tie, ktoré zastupujú osoby, ktoré sú nevidiace alebo slabozraké, pri príprave a implementácii právnych predpisov, politík, digitálnych nástrojov platforiem a vzdelávacích zdrojov.
 • Vyčleniť primerané rozpočtové zdroje na výskum, vývoj a šírenie špičkových asistenčných technológií a zásahov prispôsobených potrebám nevidiacich alebo slabozrakých študentov. Zásahy môžu zahŕňať uzákonenie a implementáciu režimov oslobodenia od dane pre pomocné zariadenia a softvér potrebný na vzdelávacie účely nevidiacich alebo slabozrakých žiakov, aby sa tak zabezpečila primeraná dostupnosť pomocných zariadení a softvéru i ľahký prístup k nim.
 • Poskytnite učiteľom a školským orgánom príležitosti na špecializovanú odbornú prípravu a budovanie kapacít na prípravu inkluzívnych vyučovacích postupov, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám nevidiacich alebo slabozrakých študentov v digitálnych triedach. Programy odbornej prípravy by sa mali rozšíriť aj na nevidiacich alebo slabozrakých študentov, aby získali zručnosti na efektívne používanie digitálnych nástrojov a iných pomocných technológií vo vzdelávaní.
 • Vytvorte a implementujte spoľahlivé mechanizmy na zhromažďovanie systematických štatistík o zdravotnom postihnutí a podporu výskumu v súlade s článkom 31 UNCRPD s cieľom identifikovať prevládajúce nedostatky a vyhodnotiť účinnosť nasadených digitálnych nástrojov, platforiem a vzdelávacích zdrojov s cieľom poskytnúť informácie o reformách politík založených na dôkazoch a zásahov.
 • Odporúčania pre technologické spoločnosti / vývojárov
 • Aktívne konzultujte so zastupujúcimi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím v spolupráci s vládami a prijmite prístup k spoločnej tvorbe. Zabezpečte lepšiu dostupnosť digitálnych platforiem, vzdelávacích materiálov a technológií. Na tento účel by mal proces vývoja digitálnych nástrojov a/alebo pomocných technológií zahŕňať pravidelnú spätnú väzbu a používateľské testovanie nevidiacimi alebo slabozrakými osobami, ktoré by pomohli identifikovať prekážky a zdokonaliť nástroje alebo technológie.
 • Investujte a uskutočňujte výskum s cieľom vyvinúť inovatívne a zlepšiť existujúce asistenčné technológie, ktoré špecificky riešia jedinečné potreby nevidiacich alebo slabozrakých študentov, vrátane čítačiek obrazovky, hmatovej grafiky, zariadení s hmatovou spätnou väzbou a adaptívnych vzdelávacích platforiem.
 • Vyvíjajte a šírte prístupné a užívateľsky prívetivé príručky, návody a zdroje na uľahčenie digitálnej gramotnosti a jednoduchého používania digitálnych nástrojov, vzdelávacích platforiem a asistenčných technológií pre nevidiacich alebo slabozrakých študentov a ich učiteľov.
 • Zvážte jedinečné sociálno-ekonomické výzvy v rozvojových krajinách a vytvorte nákladovo efektívne riešenia, ktoré sú kompatibilné so zariadeniami nižšej kategórie a pomalým internetovým pripojením, s cieľom pomôcť zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre nevidiacich a slabozrakých v rozvojových krajinách.
 • Presadzujte technológie s otvoreným zdrojovým kódom a dodržiavajte štandardy prístupnosti, ako sú smernice W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), aby ste zaistili interoperabilitu a podporili spoluprácu v rámci technickej komunity.
 • Prijmite otvorené štandardy pre vývoj webu a aplikácií, ktorý zabezpečí, že technologické spoločnosti efektívne prispejú k vytvoreniu plne dostupného digitálneho ekosystému.
 • Zaviažte sa poskytovať dlhodobú podporu vrátane nepretržitých aktualizácií, údržby a technickej podpory pre digitálne produkty.
 • Neštátne subjekty, najmä technologické spoločnosti, zohrávajú kľúčovú úlohu pri odstraňovaní digitálnej priepasti, okrem iného tým, že využívajú technológie s otvoreným zdrojom a dodržiavajú štandardy dostupnosti a univerzálneho dizajnu.

Odôvodnenie

Prijatie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v roku 2006 znamenalo významný míľnik v uznaní dôležitosti spravodlivého vzdelávania pri dosahovaní vysokej kvality vzdelávania pre všetkých študentov a budovaní inkluzívnych, mierových a spravodlivých spoločností. Táto zmena paradigmy podčiarkuje dôležitosť poskytovania kvalitného vzdelávania a sociálneho rozvoja osobám so zdravotným postihnutím, vrátane tých, ktorí sú nevidiaci alebo slabozrakí. V súčasnosti sa všeobecne uznáva, že inkluzívne vzdelávanie zaručuje univerzálnosť a nediskrimináciu v práve na vzdelanie. Právo na inkluzívne vzdelávanie podľa článku 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím znamená, že vzdelávacie systémy musia vyhovovať rôznym potrebám jednotlivých ľudí, aby sa im darilo vo vzdelávacích prostrediach, ktoré oslavujú rozmanitosť a presadzujú ľudské práva. Pre nevidiacich alebo slabozrakých študentov to znamená, že vzdelávací systém by im mal poskytnúť vhodnú technológiu a alternatívne komunikačné systémy, príležitosti na učenie sa Braillovho písma, orientačné a pohybové schopnosti.

Za posledných 20 rokov sme boli svedkami masívneho prijatia nástrojov digitálnych technológií vo všetkých aspektoch vzdelávania, čo prinieslo významné zmeny vo výučbe. Nástup digitálnych nástrojov nepochybne sľuboval lepší prístup k zdrojom vzdelávania. Nástup pandémie COVID-19 a následné zatvorenie škôl si ešte viac vyžiadali prechod k digitálnemu vzdelávaniu, čo odhalilo krutú realitu digitálnej priepasti. Nie je prekvapením, že medzi tými, ktorí zostali pozadu, boli nevidiaci alebo slabozrakí študenti zápasiaci so značnými  prekážkami v prístupe k digitálnym vzdelávacím materiálom i s účasťou na diaľkovom či internetovom vzdelávaní.

Vplyv digitálnej priepasti je obzvlášť výrazný pre osoby so zdravotným postihnutím, najmä pre nevidiacich a slabozrakých. Nedostatok spravodlivého prístupu k digitálnym technológiám zhoršil nepriaznivé sociálno-ekonomické výsledky nevidiacich a slabozrakých osôb, prispel k obmedzeným možnostiam vzdelávania a znížil vyhliadky na zamestnanie. Je znepokojujúce, že 80 % svetovej populácie so zdravotným postihnutím, vrátane tých, ktorí sú nevidiaci alebo slabozrakí, žije v rozvojových krajinách, z ktorých mnohé zápasia s vysokou mierou chudoby a obmedzenými zdrojmi. V dôsledku toho je problém digitálnej priepasti v regiónoch, kde chudoba obmedzuje cenovú dostupnosť digitálnych technológií a prístupnosť vzdelávacích zdrojov nielen pre nevidiacich alebo slabozrakých študentov, ale aj pre všetky ostatné deti, čoraz väčší. Za týchto okolností nemožno preceňovať naliehavú potrebu riešiť digitálnu priepasť najmä v rozvojových krajinách.

Digitalizácia vo vzdelávaní predstavuje obrovský potenciál na exponenciálne zlepšenie výsledkov vzdelávania pre všetkých, ale tento potenciál zostáva nepolapiteľný pre nevidiace alebo slabozraké osoby, ktoré naďalej čelia značným prekážkam v prístupe k digitálnym nástrojom a ich využívania vo vzdelávaní. Zabezpečením kvalitného a dostupného vzdelávania pre všetkých a riešením digitálnych rozdielov môžu vlády umožniť ľuďom, ktorí sú nevidiaci alebo slabozrakí, vymaniť sa z kruhu chudoby a vylúčenia.

Odporúčania načrtnuté v tomto vyhlásení sú v súlade so základnými princípmi ľudských práv a hodnotami zakotvenými v UNCRPD a iných medzinárodných nástrojoch. WBU a ICEVI opakujú, že právo na vzdelanie v digitálnom veku nie je len zákonnou povinnosťou vlád, ale aj ich morálnym záväzkom rešpektovať prirodzenú dôstojnosť a hodnotu každého človeka. Okrem toho preklenutie digitálnej priepasti pre osoby so zrakovým postihnutím rezonuje so širším úsilím vlád a iných príslušných zainteresovaných strán o podporu inkluzívnej, mierovej a spravodlivej spoločnosti pre všetkých.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania vydala WBU v spolupráci s ICEVI dve spoločne vypracované stanoviská k téme vzdelávania. Vyššie uvedené k téme digitálneho vzdelávania a druhé ponúkajúce odporúčania na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu počas núdzových situácií. Tieto vyhlásenia budú časom doplnené o ďalšie zdroje, vrátane prípadových štúdií, pokynov, webinárov a vzdelávacích nástrojov.
V angličtine sú oba dokumenty dostupné na oficiálnej stránke WBU:
https://worldblindunion.org/blog/news/wbu-and-icevi-release-joint-position-statements-to-mark-international-day-of-education/