TELEGRAFICKY: apríl v ÚNSS

7. apríla sme si symbolicky pripomenuli 33. výročie vzniku našej organizácie

V tlačovej správe sme sa zamerali nielen na prínos organizácie pre ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj na bariéry, s ktorými sa naďalej stretávame a aktívne sa snažíme o ich nápravu. Zmienili sme aj dôležitosť spolkovej zložky. „Snažíme sa, aby spolková činnosť organizácie nevymizla a bola jej pevnou súčasťou. Základné organizácie poskytujú našim členom možnosť sebarealizácie, dávajú im pocit spolupatričnosti i priestor pre aktívne trávenie voľného času. Navyše, každá aktivita je pripravená s rešpektovaním potrieb ľudí so zvyškami zraku či úplne nevidiacich,“ povedal Ján Podolinský, predseda ÚNSS.
Viac sa dočítate: https://bit.ly/44yeXz1

13. apríla sme otvorili ďalšiu výstavu Cesta svetla

Myšlienka zrealizovať výstavu napadla pani Eve Hlistovej, ktorá na škole pôsobí ako školská psychologička. „Prvý impulz prišiel ešte počas lockdownu, keď som uvidela vašu výstavu (pozn.: nesúťažný ročník Cesty svetla – fotografie uplynulých ročníkov boli inštalované na plot ÚNSS). Pomyslela som si, že ak sa dá zvládnuť výstava vonku, pôjde to aj v škole. A keďže sme nedávno zrekonštruovali našu aulu, povedala som si, že prvou výstavou musia byť fotografie Cesty svetla,“ prezradila Mgr. Eva Hlistová, školská psychologička. Na výstave sú inštalované fotografie z ročníkov 2021 a 2022. Pre verejnosť je k dispozícii každú stredu od 15:30 do 16:30 h až do konca mája. https://bit.ly/41XtvWU

Od 15. – 17. apríla sme boli v SONS

Českú obdobu našej organizácie – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – navštívili zástupcovia ÚNSS. Partnerskej návštevy sa zúčastnil Ján Podolinský, predseda ÚNSS, Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS, Dagmar Filadelfiová, zástupkyňa riaditeľky ÚNSS, Tímea Hóková, 1. podpredsedníčka ÚNSS, Michal Tkáčik, podpredseda ÚNSS a Peter Teplický, vedúci CETIS odd. Cieľom návštevy bola vzájomná výmena skúseností, získanie informácií o fungovaní a poslaní jednotlivých oddelení českej organizácie a najmä nadviazanie vzájomnej spolupráce. Českých zástupcov SONS privítame v priestoroch ÚNSS v priebehu mája.

Z legislatívnych aktivít

Aj v apríli sme pokračovali v obhajovaní záujmov a práv ľudí so zrakovým postihnutím:

  • zastupovali sme organizáciu na zasadnutí predsedníctva NROZP,
  • boli sme aktívni aj v oblasti reformy financovania sociálnych služieb pripravovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorej sme pripravili stanovisko k návrhu na zahrnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu do spomínanej reformy. S týmto návrhom nesúhlasíme, keďže by predstavoval výrazne negatívnu zmenu a zníženie štandardu inštitútu osobnej asistencie, ktorá je v súčasnosti moderným a efektívnym nástrojom pomoci osobám so ZŤP,
  • v rámci medzirezortného pripomienkovania sme sa (okrem pripomienkovania viacerých návrhov zákonov) zúčastnili i rozporového konania k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím, kde sme žiadali, aby mal výrobca povinnosť umiestniť kópiu EÚ vyhlásenia o zhode do návodu k výrobku a na svojom webe a webe distribútora výrobku v časti o parametroch výrobku,
  • prostredníctvom NROZP sme sa obrátili na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom na preskúmanie relevantnosti poslaneckého návrhu zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky a jeho súladu s legislatívnou praxou a princípmi nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, nakoľko tento návrh zákona má ambíciu zaviesť inštitút „pacientskeho ombudsmana“ vo forme občianskeho združenia, bez procesu verejnej voľby a kontroly, čo popiera naše dlhodobé úsilie presadiť zavedenie systematickej finančnej podpory reprezentatívnych organizácií venujúcich sa obhajobe práv osôb so zdravotným postihnutím, pacientov a inak znevýhodnených osôb,
  • pokračovali sme v našich aktivitách v rámci pracovnej skupiny pre oblasť inšpekcie v sociálnych službách, so zameraním na spôsob výkonu dozoru v oblasti  kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

 

Prihláste sa do grantovej výzvy 2023

Väčšina základných organizácií už má za sebou členskú schôdzu, na ktorej volili i členov výboru. Pestrosť aktivít môžete podporiť aj grantom z ÚNSS. Ak ste nezachytili aktualitu, pripomíname, že ešte stále máte možnosť zapojiť sa do grantovej výzvy a získať finančnú podporu pre svoju ZO, krajské stredisko, klub či krajskú radu. Téma aktuálnej výzvy: „Zatraktívnenie organizácie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím“. Podrobnejšie informácie i žiadosť nájdete: https://unss.sk/grantova-vyzva-na-rok-2023/

Spustili sme Rozprávky pre malé Pastelky

Vďaka nadšeniu spoločnosti CODES Brand House vznikol projekt Rozprávky pre malé Pastelky, ktoré majú dvojitý cieľ. Potešiť všetkých drobcov bez rozdielu a zároveň podporiť verejnú zbierku Biela pastelka. Všetci, ktorí si rozprávku vypočujú a chceli by sa pridať k pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím nájdu na záver výzvu, ako nás podporiť. Rozprávky dávajú príležitosť nádejným dabingovým hercom, študentom kurzu Slučka. Režisérsko-dramaturgickú taktovku si zobral na bedrá Tibor Frlajs. O nevšedný zvukový sprievod príbehu sa postaral Michal Matejčík, ktorého verejnosť pozná ako hudobníka sprevádzajúceho speváka George Michaela na jeho poslednom svetovom turné Symphonica. Prvú rozprávku zo série Rozprávky pre malé Pastelky si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=SgBNX9TgzQs

Ďalšia podpora nevidiacich a slabozrakých klientov

Komisia Programu individuálneho darcovstva schválila ďalšie 2 žiadosti a podporila dvoch žiadateľov o pomôcky, ktoré im uľahčia čítanie i vzdelávanie. Od začiatku roku boli dovedna podporení 7 žiadatelia. Možnosť získať nenávratný finančný príspevok stále trvá.

Stretnutie so spoločnosťou OLO

Michaela Dlhá a Dušana Blašková absolvovali úvodné stretnutie s pracovníčkou firmy OLO. Spoločnosť by mala riešiť označenie kontajnerov na odpad štítkami čitateľnými pre ľudí so zrakovým postihnutím. Dohodli sa tiež na sprístupnení informácií o triedení odpadu i webovej stránky akotriedit.sk, ktorá podľa slov M. Dlhej nie je dostatočne prístupná. Aktuálne hľadajú desať dobrovoľníkov so zrakovým postihnutím žijúcich v Bratislave, ktorým by štítky nainštalovali v okolí bydliska a získali by tak ich postrehy s používaním z praxe.

Básne Daniela Heviera prepísala do Braillovho písma

Pracovníčka Krajského strediska ÚNSS v Prešove získala povolenie obľúbeného spisovateľa Daniela Heviera na prepis jeho básní do Braillovho písma. Vytvára si tak originálne pracovné listy pre výučbu slepeckého písma. https://bit.ly/40Vzp9Q

Vo Svätom Jure pribudol 3D model mesta aj pre nevidiacich

3D model približuje návštevníkom historické jadro mesta, línie ulíc a sprostredkúva informácie o pôvodnej opevnenej štruktúre mesta. Súčasťou informácií sú najdôležitejšie fakty z dejín mesta doplnené o popisky v Braillovom písme. Návštevníci sa dozvedia odkedy je datovaná prvá písomná zmienka, ale aj v ktorom roku sa zo Svätého Jura stalo mesto kráľovské. Slávnostné odovzdanie 3D mapy sa uskutočnilo počas tradičných Svätojurských hodov. Medzi prvými si ju mohli pozrieť členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pre ľudí so zrakovým postihnutím by však bolo priateľskejšie, ak by model obsahoval viac popiskov v Braillovom písme alebo QR kód, cez ktorý by sa dozvedeli chýbajúce informácie a dôležité súvislosti. Aj tak však snahu mesta myslieť na ľudí so zrakovým postihnutím vítame.

Na sklonku mesiaca sme dostali dobrú správu:
Agentúra PROMISEO bola opäť úspešná. V rámci súťaže DIGITAL PIE získala ocenenie Strieborný PIE v kategórii „PERFORMANCE Nonprofit“ zameranej na výkon a merateľné výsledky pre zadávateľa, v tomto prípade pre nás, teda Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Ak vás zaujíma ich obhajoba a výsledky, ktoré s kampaňou dosiahli, nájdete ich na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=MS0LLe6VDsw&t=10s

Krajské stredisko v Trenčíne zmenilo adresu

Krajské stredisko ÚNSS v Trenčíne zmenilo sídlo. Odteraz ich klienti nájdu na novej adrese Dolný Šianec 1, v budove Keramoprojektu na 3. poschodí. V prípade, že by ste potrebovali krajské stredisko osobne navštíviť, z autobusovej aj železničnej stanice použite linky MHD č. 1, 2, 11, 12, 22, 23, 24, 28. Telefonické i e-mailové kontakty ostali nezmenené.