Príklady dobrej praxe v oblasti prístupnosti

Európska únia nevidiacich (EBU – European Blind Union) vyhlásila začiatkom roka súťaž zameranú na podporu dobrej praxe v oblasti prístupnosti elektronického obchodu. Aktuálne sú už známe aj výsledky. Odborná porota v zložení Jakob ROSIN (EE) Jan URBANEK (CZ) a Peter TEPLICKÝ (SK) posúdila zapojené projekty a rozhodla o udelení finančnej odmeny 2 000 Eur 3 rôznym inšpiratívnym nápadom, ktoré realizovali členské organizácie z Litvy, Čiernej Hory a Írska.

Každý z projektov bol iný a ponúkal inovatívne riešenia, ktoré odborná porota zhodnotila nasledovne:

1. Litovská asociácia nevidiacich a slabozrakých (LASS): Vždy pracujte s odborníkmi a koncovými používateľmi

Spolupráca medzi Litovskou asociáciou nevidiacich a slabozrakých (LASS) a litovskými železnicami vyplynula z neprístupnosti existujúceho systému predaja cestovných lístkov pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím. LASS kontaktovala zástupcov železníc, ktorí ich informovali, že sa pripravuje nová webová stránka a požiadali asociáciu o spoluprácu. LASS dôkladne preskúmala demo verziu, pričom v počiatočných fázach identifikovala množstvo problémov s prístupnosťou a navrhla riešenia. Nasledovala dlhodobá výmena názorov, ktorá zahŕňala opravy, prehodnocovanie a objasňovanie kompatibility Smerníc dostupnosti webového obsahu. Prostredníctvom stretnutí na diaľku a rozsiahlej komunikácie počas štyroch mesiacov viedlo spoločné úsilie s programátormi litovských železníc k úspešnému vyriešeniu nedostatkov, čím sa dosiahol úplný súlad s prístupnosťou pre zrakovo postihnutých na celej webovej stránke.

V kontexte prístupu Litvy sa zdôrazňuje dôležitosť zapojenia odborníkov aj koncových používateľov do vývoja prístupných webových stránok a mobilných aplikácií. Tento príklad uznáva, že univerzálne riešenia môžu byť v oblasti dostupnosti neúčinné, a preto zdôrazňuje potrebu porozumieť tomu, ako jednotlivci so zdravotným postihnutím interagujú s technológiou. Odborníci na dostupnosť s odbornými znalosťami asistenčných technológií zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení technických problémov a zabezpečovaní užívateľsky prívetivých riešení. Litva je chválená za spoluprácu s ľuďmi so zdravotným postihnutím a odborníkmi na bezbariérovosť, pričom poukazuje na dôležitosť včasného zapojenia sa do procesu.

Príspevok naznačuje, že úspech Litvy v beta testovaní by mohol byť ešte významnejší, ak by sa úvahy o prístupnosti projektu realizovali už od začiatku, čo by sa pozitívne odrazilo aj v celkových nákladoch a efektivite riešenia problémov s dostupnosťou v ranej fáze vývoja projektu.

Celkovým posolstvom je, že uprednostňovanie dostupnosti od začiatku vedie k lepším výsledkom a nákladovo efektívnejším riešeniam, čo zdôrazňuje neustálu potrebu informovanosti a vzdelávania vývojárov.

2. Únia nevidiacich Čiernej Hory: Použite štandardizovaný prístup

Únia nevidiacich Čiernej Hory sa už takmer desať rokov aktívne zaoberá otázkami elektronickej dostupnosti v spolupráci s ministerstvom verejnej správy. V roku 2017 boli vytvorené usmernenia na vytváranie prístupných elektronických dokumentov v súlade so štandardmi prístupnosti webu, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na zamestnancov verejnej správy. Memorandum o spolupráci z roku 2019 načrtlo spoločné úsilie prostredníctvom programu otvoreného partnerstva na zlepšenie elektronickej dostupnosti pre zrakovo postihnutých jednotlivcov. Monitorovanie uplatňovania usmernení viedlo v roku 2020 k vytvoreniu nariadení o štandardoch elektronickej prístupnosti zo strany ministerstva verejnej správy.

Tieto nariadenia nariaďujú dodržiavanie predpisov orgánom verejného sektora, vládnym agentúram a iným, pričom sa kladie dôraz na dostupnosť pre jednotlivcov so zdravotným postihnutím. Podľa Únie nevidiacich Čiernej Hory je webová stránka vlády Čiernej Hory teraz plne prístupná pre ľudí so zrakovým postihnutím. Aktívne zapojenie Únie do vývoja webových stránok je príkladom osvedčeného postupu a podnietilo ostatné inštitúcie, aby hľadali informácie o kurzoch odbornej prípravy v oblasti digitálnej prístupnosti. Monitorovanie Únie sa rozšírilo na miestne samosprávy, zdravotnícke inštitúcie, súdne orgány a ďalšie, čo viedlo k pozitívnym úpravám zo strany subjektov, ako sú letiská Čiernej Hory či univerzita. Pokračujúce snahy zahŕňajú zlepšenie webovej stránky Štátnej volebnej komisie, čo znamená významný pokrok smerom k úplnému začleneniu zrakovo postihnutých, a to vďaka účinným iniciatívam tunajšej Únie nevidiacich.

Príspevok z Čiernej Hory zdôrazňuje dôležitosť prijatia štandardizovaného prístupu pri vytváraní prístupných webových stránok a aplikácií, pričom sú paralelné kreatívne aspekty dizajnu s dôkladnou pozornosťou, ktorá sa vyžaduje pre prístupnosť. Tento štandardizovaný prístup zabezpečuje kompatibilitu s rôznymi asistenčnými technológiami, rozširuje použiteľnosť pre široký okruh používateľov a podporuje rovnaký prístup. Napriek zameraniu sa na vládne stránky príspevok Čiernej Hory naznačuje potrebu širšieho pokrytia, vrátane komerčných webových stránok, aby sa zvýšila nezávislosť jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Zaznamenala sa pozitívna spolupráca medzi sektorom mimovládnych organizácií, vládou a súkromnými spoločnosťami v Čiernej Hore, pričom sa zdôraznila hodnota usmernení, ako základu pre zlepšenie dostupnosti a zohľadnenia nevidiacich a čiastočne zrakovo postihnutých jednotlivcov ako odlišných skupín zákazníkov.

3. Vision Ireland a Inclusion & Accesibility Labs: Použite školenie

Vision Ireland a Inclusion & Accessibility Labs spolupracovali s viac ako 180 klientmi, vrátane prominentných subjektov elektronického obchodu v Írsku, ako sú Dublin Airport Authority, Ryanair, SuperValu a ďalšie. Ich služby zahŕňajú poradenstvo v oblasti digitálnej prístupnosti, manuálne audity prístupnosti a komplexné školenia týkajúce sa prístupnosti zamerané na zvýšenie povedomia o zrakovom postihnutí medzi vývojármi webových stránok.

Presadzovanie Európskeho aktu o prístupnosti viedlo k pozvaniam na írsky Oireachtas, kde poskytli školenia o prístupnosti nielen írskej vláde, ale aj hosťujúcim delegáciám z Walesu a Škótska. V dôsledku ich vplyvu v írskom a európskom sektore prístupnosti ich neustále vyhľadávajú organizácie elektronického obchodu, ktoré sa snažia dosiahnuť súlad so smernicami o prístupnosti webového obsahu podľa požiadaviek Európskeho zákona o prístupnosti. Guinness Storehouse, ktorý uznáva zákonný termín do roku 2025, prijal svoje služby kvôli obhajobe práv zdravotne postihnutých zo strany Vision Ireland a IA Labs. Mnohé organizácie, ktoré sa stali inkluzívnejšími, zaznamenali zvýšený podiel na trhu tým, že ponúkajú bezbariérový prístup k svojim službám.

Vision Ireland a Inclusion & Accessibility Labs sa zaviazali rozširovať svoj vplyv a pomáhať viacerým subjektom elektronického obchodu pri dosahovaní inkluzívnosti.

Írsky príklad podčiarkuje význam školiacich tímov v oblasti prístupnosti s cieľom vytvoriť skutočne užívateľsky prívetivé digitálne produkty. Prostredníctvom školení získajú vývojári, dizajnéri, testeri a tvorcovia obsahu znalosti a zručnosti na pochopenie rôznych potrieb používateľov a prekonanie prekážok dostupnosti, podporujú empatiu a zlepšujú používateľskú skúsenosť pre jednotlivcov so všetkými schopnosťami. Írsky prístup zahŕňa rozšírenie školenia o prístupnosti mimo vládu tak, aby zahŕňalo i súkromné ​​spoločnosti. Text zdôrazňuje dôležitosť integrácie prístupnosti do procesu navrhovania a vývoja, čím sa pestuje kultúra inkluzívnosti. Aj keď v príspevku môžu chýbať konkrétne detaily prenosné ako know-how, úspech Írska spočíva v dobrovoľnej angažovanosti zo strany vládnych aj komerčných klientov, čo poukazuje na účinnosť úsilia o zvýšenie povedomia o dlhodobom vplyve na dostupnosť.

Aby sme prekročili tieto tri cenné príklady, ktoré poskytli členovia EBU, tu je niekoľko ďalších postrehov o osvedčených postupoch v oblasti dostupnosti elektronického obchodu:

 1. Uprednostnite mobilné aplikácie: Uvedomte si rastúci význam mobilných aplikácií pred tradičnými webovými stránkami. Uistite sa, že vaša mobilná aplikácia je nielen technicky dostupná, ale poskytuje aj bezproblémové používateľské prostredie, najmä so zameraním na efektívnu navigáciu pre používateľov so zrakovým postihnutím.
 2. Zvážte dokumenty na stiahnutie: Uznajte dôležitosť dokumentov na stiahnutie v celkovej dostupnosti. Uistite sa, že všetky poskytnuté dokumenty sú prístupné.
 3. Prehodnoťte klasifikáciu medzi verejným a súkromným sektorom: Namiesto rozlišovania medzi verejným a súkromným sektorom zvážte vplyv svojho podnikania. Použite veľkosť spoločnosti ako kritérium, pričom si uvedomte, že aj súkromné ​​spoločnosti poskytujúce základné služby môžu v špecifických prípadoch spadať pod povinnosti verejného sektora, ako je zdravotná starostlivosť alebo verejná doprava.
 4. Zosúlaďte dostupnosť s používateľskou skúsenosťou (UX): Pochopte, že dostupnosť a dobré používateľské prostredie idú ruka v ruke. Jednoduché splnenie noriem technickej dostupnosti nemusí stačiť. Uprednostňujte užívateľsky prívetivý dizajn, ktorý zohľadňuje jednoduchosť navigácie a získavania informácií a zaisťuje pozitívnu skúsenosť pre všetkých používateľov.
 5. Poučte sa z technických poznámok: Zdôraznite dôležitosť technických poznámok, ktoré vyzdvihujú potrebu kombinácie dostupnosti s dobrou používateľskou skúsenosťou. Vyhnite sa príliš komplikovaným rozhraniam, aj keď sú technicky dostupné, a zamerajte sa na to, aby interakcia bola praktická a efektívna.
 6. Riešenie špecifických výziev používateľov: Preskúmajte konkrétne výzvy používateľov. Zaoberajte sa problémami, ako je potreba opakovaného pretáčania, čím sa zabezpečí efektívnejší zážitok, najmä pre používateľov so zdravotným postihnutím.
 7. Podporte prijatie Európskeho zákona o prístupnosti: Zdôraznite prijatie Európskeho zákona o prístupnosti a informujte majiteľov elektronického obchodu o kľúčových dátumoch a smerniciach. Objasnite, ako môže súlad s Európskym aktom o prístupnosti pozitívne ovplyvniť dostupnosť digitálnych produktov a zlepšiť používateľskú skúsenosť.
 8. Integrujte dostupnosť počas vývoja: Uprednostňovanie dostupnosti od začiatku vedie k lepším výsledkom a nákladovo efektívnejším riešeniam ako dodatočné vybavenie systémov. Zdôraznite, že dostupnosť je nepretržitý proces integrovaný do všetkých fáz vývoja webových a mobilných aplikácií. Vyhnite sa tomu, aby sa prístupnosť považovala za samostatnú entitu; namiesto toho z nej urobte neoddeliteľnú súčasť každého procesu, aby sa zabezpečila trvalá inkluzivita.
 9. Zapojite organizácie ľudí so zdravotným postihnutím: Organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím sú neoceniteľnou pomocou. Spolupracujte s nimi, pretože majú znalosti aj koncových používateľov, čím prispejete k premene vašich digitálnych produktov na skutočne dostupné.
 10. Overte si odborné certifikáty a kvalitu: Pri spolupráci s odborníkmi na dostupnosť sa uistite, že sú držiteľmi certifikátov potvrdzujúcich ich znalosti. Okrem toho sa uistite, že ich odborné znalosti pokrývajú široké spektrum postihnutí a zabezpečujú komplexné riešenia dostupnosti.
 11. Zdôraznite výhody aj nad rámec prístupnosti pre ľudí s postihnutím: Komunikujte širšie výhody integrácie prístupnosti, vrátane zlepšeného SEO, väčšej zákazníckej základne medzi staršími demografickými skupinami, lepšieho celkového používateľského zážitku a zlepšenej reputácie spoločnosti v očiach všetkých zákazníkov. Začlenenie týchto praktík do stratégie elektronického obchodu nielenže zabezpečuje súlad so štandardmi dostupnosti, ale prispieva aj k inkluzívnejšej, užívateľsky príjemnejšej a úspešnejšej digitálnej prítomnosti.

Zdroj: EBU