Parkovací preukaz pre nevidiacich

(znenie účinné od 1. februára 2009)

Jednou z noviniek zákona č. 447/2008 o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia je vydávanie parkovacieho preukazu, ktorý nahrádza doposiaľ vydávané osobitné označenie motorového vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu známe tiež ako osobitné označenie O1.

Parkovací preukaz sa vydáva na základe posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa lekárskeho posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Vyhotoví ho a vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe  právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Vzhľad parkovacieho preukazu je jednotný pre všetky štáty Európskej únie. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ŤZP nezanikne nárok na parkovací preukaz.

Parkovací preukaz je určený na uplatnenie výhod podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Môže ho používať len osoba, ktorej bol vydaný. Na zadnej strane preukazu je uvedené meno držiteľa preukazu s jeho fotografiou. Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
  • ak je to nevyhnutné, môže vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny.

Pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení.

Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m.

Podľa textu na jeho zadnej strane parkovací preukaz oprávňuje jeho držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch Európskej únie, pri jeho využívaní musia byť ale dodržané predpisy konkrétnej krajiny EÚ. Pokiaľ v príslušnej krajine EÚ môžu používať parkovací preukaz len osoby s telesným postihnutím, musia držitelia tohto preukazu vydaného u nás i z dôvodu úplnej alebo praktickej slepoty túto skutočnosť rešpektovať a v danej krajine ho nepoužívať.

Pokiaľ je nám známe, nevidiacim osobám sa tento preukaz vydáva len na Slovensku a v Českej republike.
Vodič vozidla je povinný parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa vozidlo nepoužíva na prepravu držiteľa tohto preukazu.
Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 2008, platí do 31. decembra 2013, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený na jej písomnú žiadosť parkovací preukaz. O vyhotovení parkovacieho preukazu sa v tomto prípade nevydáva písomné rozhodnutie.

Parkovací preukaz nezaisťuje bezplatné užívanie diaľnic

Vymedzené úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií. Podmienky úhrady a skupiny motorových vozidiel, ktoré môžu diaľnice užívať bez úhrady, upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Podľa § 6 ods. 6 písm. ch) úhrada sa neplatí mimo iných pri motorovom vozidle, na ktoré sa občanovi s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že vydanie a používanie parkovacieho preukazu neoprávňuje k užívaniu diaľnic a vybraných úsekov ciest pre motorové vozidlá bez zakúpenia príslušnej diaľničnej známky.

Ing. Milan Měchura
Pracovník Úradu ÚNSS