Novela zákona o službách zamestnanosti platí od mája

Národná rada SR schválila 20. marca 2013 novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zákon je publikovaný v zbierke zákonov pod číslom 96/2013, nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Najdôležitejšie zmeny z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím:

Chránená dielňa a chránené pracovisko

Zákon jasne definuje, čo je chránená dielňa a čo je chránené pracovisko, čo doposiaľ nebolo zrejmé. Okrem všeobecnej požiadavky na chránenú dielňu a chránené pracovisko – prispôsobenie pracovných podmienok vrátane nárokov na pracovný výkon zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím:

  • za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom zamestnávateľ zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre osobu so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % osôb so zdravotným postihnutím,
  • za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom zamestnávateľ zriadi pracovné miesto pre osobu so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni,
  • za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom osoba so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť.

Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska bude popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov. Naďalej sa vyžaduje doložiť rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Príspevok sa mení z obligatórneho (pri splnení podmienok nárokovateľného) na fakultatívny (nenárokovateľný), obmedzuje sa účel jeho využitia a znižuje sa maximálna výška príspevku.

Úrad práce môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, vedenou v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre osobu so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za náklady na zriadenie pracovného miesta sa považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti osoby so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa už nebude poskytovať na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto sa znižuje v Bratislavskom kraji najviac na 4-násobok celkovej ceny práce – pre rok 2013 je to suma 4 240 €. V ostatných krajoch závisí výška príspevku od miery nezamestnanosti. V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer sa znižuje najviac na 4,8-násobok celkovej ceny práce (5 088 €). V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer sa znižuje na najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce (5 512 €). O výške poskytnutého príspevku rozhoduje úrad práce, nie je povinný poskytnúť maximálnu výšku príspevku stanovenú pre daný okres.

Príspevok na udržanie osoby so zdravotným postihnutím v zamestnaní

Úplne sa menia podmienky pre poskytovanie tohto príspevku. Príspevok sa mení na fakultatívny, neposkytuje sa na úhradu mzdy zamestnancov so zdravotným postihnutím. Určený je pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím na pracovných miestach, ktoré nie sú zriadené ako chránené dielne alebo chránené pracoviská.

Úrad práce môže poskytnúť príspevok na udržanie osoby so zdravotným postihnutím v zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % osôb so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje na osobu so zdravotným postihnutím, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca so zdravotným postihnutím, najviac vo výške preddavkov platených zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Príspevok sa poskytuje štvrťročne na základe predloženia dokladov preukazujúcich úhradu preddavkov.

Príspevok osobe so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok sa mení z obligatórneho na fakultatívny, obmedzuje sa účel jeho využitia a znižuje sa maximálna výška príspevku. Menia sa podmienky pre opakované poskytnutie príspevku.

Úrad práce môže poskytnúť príspevok osobe so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou prevádzkujúcou živnosť alebo vykonávajúcou poľnohospodársku výrobu na chránenom pracovisku. Ak osoba so zdravotným postihnutím v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavila, prerušila alebo skončila prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, pre možnosť poskytnutia príspevku sa vyžaduje vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je človekom so zdravotným postihnutím, a na úhradu nájomného.

Výška príspevku sa znižuje v Bratislavskom kraji najviac na 3,2-násobok celkovej ceny práce – pre rok 2013 je to suma 3 392 €. V ostatných krajoch závisí výška príspevku od miery nezamestnanosti. V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer sa znižuje najviac na 4-násobok celkovej ceny práce (4 240 €). V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer sa znižuje na najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce (5 088 €).

O výške poskytnutého príspevku rozhoduje úrad práce, nie je povinný poskytnúť maximálnu výšku príspevku stanovenú pre daný okres. Úrad práce bude poskytovať preddavkovo najviac 30 % výšky priznaného príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady; tieto doklady je osoba so zdravotným postihnutím povinná predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.

Opätovne môže úrad práce poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Upresňujú sa podmienky pre poskytnutie tohto príspevku, znižuje sa maximálna výška príspevku, zostáva ale zachovaná jeho obligatórnosť. Mení sa miestna príslušnosť úradu práce, ktorý príspevok poskytuje.

Úrad práce poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva osobu so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je osobou so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť osoby so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % (zníženie o 20 %) celkovej ceny práce na činnosť jedného pracovného asistenta. V nadväznosti na zníženie maximálnej výšky príspevku ústredie práce svojím usmernením zmení doteraz používaný vzorec pre výpočet výšky poskytovaného príspevku. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode osoba so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Zostáva zachovaná obligatórnosť poskytovania tohto príspevku i jeho maximálna výška v závislosti od miery poklesu zárobkovej schopnosti osoby so zdravotným postihnutím. Príspevok sa ale bude krátiť, ak osoba so zdravotným postihnutím bude pracovať kratší pracovný čas.

Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týždenného pracovného času u človeka so zdravotným postihnutím, na ktorého sa príspevok poskytuje. Ak je rozsah týždenného pracovného času nižší ako rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, príspevok sa poskytuje v pomernej časti maximálnej výšky príspevku.

Priznávanie príspevkov, na ktoré nie je právny nárok

Predložené žiadosti o poskytnutie príspevkov, na ktoré nie je právny nárok (fakultatívne príspevky), napr. i príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevku osobe so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, bude posudzovať výbor pre otázky zamestnanosti. Za tým účelom výbor vypracuje posudok, úrad práce bude môcť o priznaní alebo nepriznaní príspevkov rozhodnúť až na základe odporúčania výboru.

Úrady práce budú predkladať výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti o poskytnutie príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti, na ktoré nie je právny nárok (fakultatívne príspevky), schvaľovať na základe kladného posudku výboru pre otázky zamestnanosti poskytovanie príspevkov, na ktoré nie je právny nárok, zasielať žiadateľom, ktorým nebolo schválené poskytnutie príspevku, písomné oznámenie o neschválení príspevku vrátane odôvodnenia do 15 pracovných dní a zverejňovať informácie o schválených a neschválených príspevkoch vrátane odôvodnenia na svojom webovom sídle.

Preto do pôsobnosti výboru pre otázky zamestnanosti bude okrem iného patriť:

  • posudzovanie žiadosti o poskytnutie príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčanie úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody so žiadateľom o poskytnutie príspevku, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčanie úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody so žiadateľom o poskytnutie príspevku, na ktorý nie je právny nárok.

Výbor zriaďuje komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru, ktorý úradu predkladá osoba so zdravotným postihnutím – žiadateľ o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím

Zákazky, ktorými si môžu zamestnávatelia plniť povinnosť zamestnávať povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím – 3,2 % z počtu svojich zamestnancov – bude možné zadávať len zamestnávateľom, ktorí majú zriadené chránené dielne alebo chráneným pracoviskám zriadených osobami so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť. Zamestnávatelia si túto povinnosť už nebudú môcť plniť zadaním zákazky zamestnávateľom, ktorí majú zriadené len chránené pracoviská.

Prechodné ustanovenie k existujúcim chráneným dielňam a chráneným pracoviskám

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013, sa považuje za postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa zákona účinného od 1. mája 2013, až kým úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa zákona účinného od 1. mája 2013, najdlhšie do 31. decembra 2014. Ako budú úrady práce postupovať pri uplatňovaní tohto ustanovenia, nie je zatiaľ známe.

Zrušenie viacerých príspevkov

Rušia sa viaceré príspevky, okrem iných:

  • príspevok na úhradu oprávnených nákladov na zaškolenie alebo prípravu na prácu a úhradu oprávnených nákladov súvisiacich so zaškolením alebo prípravou na prácu osoby so zdravotným postihnutím (§ 55a – 55c zákona)
  • príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a zákona).

Poznámka: Celkovou cenou práce sa rozumie celková cena práce vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Pre rok 2013 je výška celkovej ceny práce 1 060 €.