Certifikáciu liekov a liečiv už vykonáva Slovenská autorita pre Braillovo písmo

Od roku 2024 vykonáva preklad názvov a označení liekov a liečiv Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP), ktorá zároveň žiadateľovi vydá aj certifikát správnosti takéhoto označenia.

Spoločnosť, ktorá má záujem o certifikovaný preklad názvu a označenia lieku písmom pre nevidiacich (Braillovým písmom) v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže sa obrátiť na SABP e-mailom na adresu sabp@skn.sk.

Cena prekladu a certifikátu je 20,- € za jeden konkrétny produkt lieku bez alebo s určeným množstvom účinnej látky.

SABP zaručuje preklad názvu a označenia lieku v súlade s pravidlami písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike aktuálnymi v čase vystavenia certifikátu. SABP nepreberá žiadnu zodpovednosť voči tretím stranám súvisiacu s akýmikoľvek nárokmi či sťažnosťami v súvislosti s užívaním liekov či nesprávnym interpretovaním ich označení.

Zdroj: SABP