Pozvánka na sústredenie: Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím?

Veľa študentov stredných škôl stojí pred závažným rozhodnutím, akým je výber vysokej školy. Aký odbor si vybrať? Bude ma štúdium baviť a osobnostne posúvať? Nájdem vo vybranom odbore uplatnenie? Nájsť odpovede na tieto otázky je náročná úloha. K správnemu rozhodnutiu môžu pomôcť informácie o škole, študijných programoch, o podmienkach štúdia, rovnako ako poznanie samého seba, svojich schopností a predpokladov.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje sústredenie určené stredoškolákom s ťažkým zdravotným postihnutím plánujúcim štúdium na vysokej škole.

Pre koho je sústredenie určené?

 • pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným),
 • primárne pre študentov predmaturitných a maturitných ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Predpokladaný počet účastníkov je maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť asistenciu pre účastníkov počas programu. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného osobného asistenta. Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

Aké sú poplatky?

Účastnícky poplatok je 30 €, náklady na ubytovanie a stravu pre účastníkov hradí organizátor sústredenia. Účastník si hradí cestovné náklady. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami.

Kedy a kde sa sústredenie uskutoční?

21. až 24. apríla 2024, UK v Bratislave

Čo účastníkov čaká?

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Témy, o ktorých sa bude hovoriť:

 • špecifikum štúdia na vysokej škole,
 • práva a povinnosti vysokej školy a študenta so špecifickými potrebami,
 • osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole,
 • možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole,
 • humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich),
 • finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty),
 • technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných),
 • akademická (akademická asistencia, individuálne vyučovanie vybraných predmetov,…),
 • štúdium v zahraničí,
 • koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami,
 • stretnutie so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím,
 • návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave,
 • podľa záujmu účastníkov, konzultácie so zástupcami odborných katedier.

Chcete sa prihlásiť?

Svoj záujem, prosím, obratom hláste e-mailom, telefonicky alebo poštou na nižšie uvedenú adresu najneskôr do 10. apríla 2024.

Prihláška na sústredenie stredoškolákov s ŤZP 2024 na stiahnutie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tel.: 02/ 9010 2068

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

Mgr. Mária Stankovičová

tel.: 02/ 9010 2071

e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk

Adresa organizátora:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1

www.cezap.sk