Ako so zdravotným postihnutím úspešne študovať na vysokej škole?

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

pozýva na informačno-orientačné stretnutia

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením

Termín: 3. a 4. júna 2021, 9. – 11. júna 2021 vždy v čase od 14:00 – 17:00 hod.
Forma: online/webinár, platforma MS Teams

Pre koho je stretnutie určené

 • pre študentov stredných škôl so zdravotným znevýhodnením/poruchami
 • primárne pre študentov 3. ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Účasť a prihlasovanie

Program webinárov na seba postupne nadväzuje. Serióznym záujemcom odporúčame absolvovať prvé dve stretnutia (3. a 4. 6. 2021), na ktorých získajú základnú orientáciu a informácie o podmienkach štúdia na vysokej škole nielen z Centra podpory, ale aj od zástupcov 2 fakúlt (fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami) a študentov UK s ŤZP.

Ďalšie 3 stretnutia (9., 10. a 11. 6. 2021) sú tematicky zamerané na skupiny zdravotného znevýhodnenia. Odporúčame záujemcom, aby sa prihlásili do skupín, kde budú diskutované témy a prezentované odporúčania vo vzťahu k uvedeným skupinám zdravotného postihnutia.

Na webináre je potrebné sa prihlásiť vyplnením prihlasovacieho v dostatočnom časovom predstihu.

Prihlasovací formulárhttps://forms.office.com/r/4FR4z5RkpS.

Uvítame, ak nám záujemcovia o účasť vopred pošlú podnety a otázky, ktoré by si želali zaradiť do programu. Podnety a otázky možno napísať do prihlasovacieho formulára.

Prihláseným záujemcom pošleme inštrukcie o spôsobe pripojenia sa na stretnutia.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka na požiadanie.

Program

3. 6. 2021

Štúdium na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – štádium rozhodovania

 • Predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, motivácia
 • Čo ma zaujíma v štádiu rozhodovania
 • Výber študijného zamerania, školy, lokality (portály, weby)
 • Požiadavky na uchádzača
 • Formy vzdelávania (učebne, laboratóriá, počítačové učebne a technické vybavenie, pitevne, terén, exkurzie, praxe, …)
 • Skúsenosti školy so vzdelávaním študentov so špecifickými potrebami
 • Úroveň prístupnosti (fyzickej, informačnej, akademickej, …) – areál školy, ubytovanie, doprava
 • Zahraničné pobyty počas štúdia na vysokej škole

4. 6. 2021

Štúdium na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – štádium prípravy

 • Špecifiká štúdia na vysokej škole, rozdiel medzi SŠ a VŠ
 • Evidencia študentov so špecifickými potrebami
 • Možnosti a limity pri štúdiu
 • Primerané úpravy a podporné služby
 • Finančné kompenzácie, služby a podpora študentov s ŤZP, poradenstvo pri podávaní žiadostí
 • Štipendiá

Tematicky zamerané stretnutia

9. 6. 2021

Príprava a podmienky štúdia pre študentov so zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s poruchami učenia

 • Výber študijného zamerania a miesta štúdia, prihláška
 • Minimálne predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, akademické zručnosti
 • Primerané úpravy a podporné služby
 • Technické vybavenie, technické zručnosti

10. 6. 2021

Príprava a podmienky štúdia pre študentov so sluchovým postihnutím

 • Výber študijného zamerania, prihláška
 • Minimálne predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, akademické zručnosti
 • Primerané úpravy a podporné služby
 • Technické vybavenie, technické zručnosti

11. 6. 2021

Príprava a podmienky štúdia pre študentov s poruchou autistického spektra a s psychickým ochorením

 • Výber študijného zamerania, vysokej školy, prihláška
 • Minimálne predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, akademické zručnosti
 • Primerané úpravy a podporné služby

Za organizátora na vaše otázky rady odpovedia:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Tel.: 02/ 9010 2068
e-mail: elena.endelova@rec.uniba.sk

Mgr. Mária Stankovičová
Tel.: 02/ 9010 2071
e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk

Adresa organizátora:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava  1
http://cezap.sk