Zmeny v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

27. mája 2011 schválila Národná rada SR v zákone č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, okrem množstva legislatívno-technických spresnení, štyri významné zmeny.

Hranica príjmu osoby s ŤZP, po dosiahnutí ktorej sa začína krátiť peňažný príspevok na osobnú asistenciu, sa zvyšuje z trojnásobku na štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. táto zmena umožní poberať peňažný príspevok na osobnú asistenciu väčšiemu počtu osôb s ŤZP, u ktorých vzhľadom na ich príjem dochádzalo doposiaľ ku kráteniu výplaty príspevku, prípadne k úplnému zastaveniu jeho vyplácania. Hranica štvornásobku sumy životného minima je maximum, ktorú bolo MPSVaR ochotné podporiť.

Hranica príjmu osoby s ŤZP, po dosiahnutí ktorej sa znižuje výška peňažného príspevku na opatrovanie o rozdiel medzi príjmom osoby s ŤZP a stanovenou hranicou sumy životného minima, sa zvyšuje z 1,3- násobku na 1,4-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Ak je osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, naďalej zostáva hranicou, po prekročení ktorej dochádza ku zníženiu príspevku na opatrovanie, trojnásobok sumy životného minima. Pripomíname, že toto zníženie peňažného príspevku na opatrovanie sa neuplatňuje, ak osoba, ktorá poskytuje opatrovanie, je poberateľkou starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Výrazne sa zjednodušuje výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, vo výkaze sa bude uvádzať, okrem mena a priezviska osoby s ŤZP a osobného asistenta a vzťahu medzi nimi (rodinný príslušník alebo iná osoba), len celkový počet hodín vykonanej osobnej asistencie v príslušnom kalendárnom mesiaci. Vzor tlačiva bude k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v priebehu júla.

Blízki rodinní príslušníci osôb s ŤZP budú môcť vykonávať vybrané činnosti osobnej asistencie príslušníkovi svojej rodiny ročne najviac v počte 1 460 hodín bez ďalších obmedzení. Za rodinných príslušníkov sa v tomto prípade považujú manžel, manželka, rodičia okrem rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor a svokra.
Vybranými činnosťami sú vstávanie, líhanie, polohovanie, úkony osobnej hygieny, obliekanie a vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení a novo aj artikulačné a taktilné tlmočenie, tlmočenie v posunkovej reči a sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby.

Všetky vyššie uvedené zmeny sú účinné od 1. júla 2011.

Ing. Milan Měchura
metodik pre sociálno právne poradenstvo