Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici osobami s ŤZP

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V rámci 2. čítania návrhu zákona v Národnej rade SR poslanci výboru pre financie a rozpočet si osvojili a poslanci v pléne schválili pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža, ktorý obmedzuje oslobodenie od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej registračná pokladnica) osobami s ŤZP.

Doposiaľ bola od povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici oslobodená osoba s ŤZP i v prípade, ak tržbu za tovar alebo služby preberala osoba, ktorá osobou s ŤZP nebola. Využívali to podnikatelia, ktorí sú osobou s ŤZP, ale zamestnávali ďalšie osoby, ktoré preberali tržbu, pričom osobou s ŤZP neboli. To sa s účinnosťou od 1. januára 2018 mení.

Podľa § 3 ods. 2 písm. A) bod 8 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ŤZP. Neplatí to, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP.

Rovnako, podľa § 3 ods. 2 písm. B) bod 1 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ŤZP. Neplatí to, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá fyzickou osobou s ŤZP nie je.

V odôvodnení tejto zmeny sa uvádza: „Z dôvodu eliminácie krátenia prijatých tržieb sa upravuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb tak, že táto výnimka sa bude vzťahovať výlučne na prípady, ak tržbu za predaný tovar prijíma sám podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ŤZP a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZPS alebo ak tržbu za predaný tovar prijíma jeho zamestnanec alebo iná osoba, ktorí musia byť taktiež fyzickou osobou s ŤZP a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP-S.“

Oznam o oslobodení od používania registračnej pokladnice

Zákon bol doplnený o ustanovenie zavádzajúce povinnosť verejne informovať o skutočnosti, že na danú prevádzku sa nevzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, pokiaľ tomu tak v skutočnosti je.

Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP-S alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Zhrnutie

Podnikatelia, ktorí sú osobami s ŤZP, a doposiaľ na evidenciu tržieb neboli povinní používať registračnú pokladnicu, nemusia naďalej evidovať tržby v registračnej pokladnici, pokiaľ budú tržby preberať sami alebo preberaním tržby poveria inú osobu, ktorá ale tiež musí byť osobou s ŤZP. Pokiaľ od 1. januára 2018 bude za nich preberať tržbu osoba, ktorá osobou s ŤZP nie je, kontrolné orgány to budú považovať za nedodržanie povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad, že podnikateľ s ŤZP nemôže po určitú dobu tržby osobne preberať.

Popísané obmedzenie výnimky predstavuje serióznu prekážku pre podnikateľov s ŤZP, najmä tých bez zamestnancov alebo s malým počtom zamestnancov bez ťažkého zdravotného postihnutia. Aspoň pre časť z nich sa ponúka ako riešenie použitie virtuálnej registračnej pokladnice ak bude pre nich prístupná. Túto možnosť otestujeme a v prípade nedostatočnej prístupnosti budeme presadzovať úplné sprístupnenie virtuálnej registračnej pokladnice. Sme presvedčení, že by to nemal byť principiálny technický problém, lebo virtuálna registračná pokladnica je aplikácia na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR a využíva sa aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Predpokladáme, že nám v tom pomôže práve zavedená zákonná povinnosť používať registračnú pokladnicu ako aj už dnes platný výnos MR SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, smernica EU č. 2012/2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií ako aj Tallinnská deklarácia o e-governmente prijatá na stretnutí ministrov EU 6. októbra 2017.