Zdaňovanie príjmu z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2022

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej tiež len „zákon“) sa odmena, ktorú dostáva osobný asistent za výkon činnosti osobnej asistencie od fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha dani z príjmu fyzických osôb. To platí i v prípade, ak osobný asistent túto činnosť nevykonáva ako svoju živnosť. Tento príjem nie je možné považovať za príjem zo závislej činnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu 50 % 21-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, t.j. presiahnu sumu 2 289,63 .

Fyzická osoba-podnikateľ je povinná podať daňové priznanie vždy, keď vykazuje daňovú stratu.

Považujeme za potrebné tiež dodať, že ak ktorýkoľvek občan dostane od daňového úradu výzvu na podanie priznania k dani z príjmov, priznanie musí podať, aj keby v ňom mal uviesť príjem 0 €.

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú

Dani z príjmov nepodliehajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Predmetom dane u fyzickej osoby – nepodnikateľa, osoby, ktorá nemá majetkovú účasť  v obchodnej spoločnosti,  nie je:

 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o súdnej rehabilitácii, zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd, zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom)
 • príjem získaný vydaním podľa osobitných predpisov
 • príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa)
 • príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho)
 • úver a pôžička

Príjmy oslobodené od dane

Všetky príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, sú taxatívne vymenované v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sú napríklad:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa,
 • príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia,
 • s účinnosťou od 1.9.2022 aj z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia (podľa zákona o rodine, zákona o náhradnom výživnom),
 • príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu,
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia, okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu, a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi, ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,
 • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n) zákona, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu alebo ako náhrada za škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom, alebo škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inom samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka alebo v súvislosti s prenájmom,
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, rozpočtov obcí, VÚC a štátnych fondov okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nejde o platby poskytnuté podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (napr. Keno, Loto, Euromilióny),
 • prijaté ceny alebo výhry (okrem výhier v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov) v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu 350 eur,
 • hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu,
 • suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) vyplatená daňovníkovi podľa § 33; suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti; za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním,
 • peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní podľa osobitných predpisov, peňažné a nepeňažné plnenie prijaté športovým reprezentantom z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „Zaslúžilý majster športu” podľa zákona o športe, ako aj odmeny športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži (na olympiáde alebo paralympiáde) podľa zákona o športe,
 • jednorazový príspevok 10 000 eur za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa § 9 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (príspevok poskytnutý štátnemu občanovi SR, ktorý získal zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto).

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).

Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely posúdenia povinnosti podať daňové priznanie (2 289,63 €)  sa  nezahŕňajú príjmy,  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak:

 • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
 • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7  (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň)

Základ dane

Základ dane je podľa § 4 zákona

 1. súčet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 zákona) alebo ich časť, a čiastkových základov dane z príjmov za prenájom nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 zákona,
 2. čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 zákona) alebo ich časť.

Príjmy plynúce osobnému asistentovi na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, si priznáva osobný asistent v daňovom priznaní sám, postupuje teda rovnako ako občan, ktorý vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť (podnikateľskú činnosť).

V daňovom priznaní uvedie osobný asistent úhrn príjmov podľa príjmových dokladov, ktoré z tejto činnosti dosiahol v roku 2022. Do úhrnu zahrnie len tie príjmy, ktoré mu boli v mesiacoch január až december 2022 vyplatené. To znamená, že do príjmu za rok 2022 zahrnie i príjem za výkon činnosti osobného asistenta v decembri 2021, ak odmena za tento mesiac bola vyplatená v januári 2022 a do príjmov nezahrnie príjem za výkon činnosti osobného asistenta za december 2022, ak odmena za tento mesiac bola vyplatená až v januári 2023.

Z dosiahnutého príjmu za výkon osobnej asistencie si môže osobný asistent odpočítať výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu. Tento spôsob preukázania výdavkov uplatní možno ten osobný asistent, ktorý okrem činnosti osobného asistenta vykonáva i ďalšiu samostatnú zárobkovú činnosť a pri zdaňovaní príjmov z týchto činností je pre neho výhodnejšie uplatniť výdavky preukázateľným spôsobom.

Osobný asistent má možnosť v súlade s § 6 ods. 10 zákona uplatniť výdavky percentuálnou sadzbou 60 % z dosiahnutého úhrnu príjmov za výkon činnosti osobného asistenta, najviac do výšky 20 000 € za kalendárny rok; túto hranicu paušálnych výdavkov z príjmu za činnosť osobnej asistencie samozrejme nie je možné dosiahnuť, hranica sa týka uplatnenia paušálnych výdavkov za všetky príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Ak daňovník uplatní výdavky týmto spôsobom, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov na sociálne poistenie a povinné zdravotné poistenie, ktoré je daňovník povinný platiť z titulu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Pri uplatnení výdavkov percentuálnou sadzbou nemusí daňovník viesť doklady preukazujúce jeho výdavky. Tento spôsob uplatnenia výdavkov bude pre väčšinu osobných asistentov určite výhodnejší.

Ak sa daňovník vykonávajúci viacero samostatných zárobkových činností rozhodne pri niektorom druhu príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť výdavky percentom z príjmov, je povinný používať takýto spôsob uplatnenia výdavkov aj pri ostatných druhoch príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti. V daňovom priznaní nie je možné oba spôsoby uplatnenia výdavkov kombinovať. Výnimkou je zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností, kedy nie je možné uplatňovať výdavky percentom z príjmov.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je povinný vždy viesť evidenciu príjmov v časovom slede a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý na samostatnú zárobkovú činnosť používa. Na forme tejto evidencie nezáleží.

Vyplatená odmena osobnému asistentovi sa potvrdzuje v Potvrdení o vyplatených odmenách osobnému asistentovi, ktoré by si mal ponechávať osobný asistent ako i užívateľ osobnej asistencie, pretože daňový úrad môže pri overovaní údajov na daňovom priznaní osobného asistenta skúmať u užívateľa osobnej asistencie, či osobným asistentom priznávaný príjem v daňovom priznaní sa zhoduje so sumou, ktorú mu vyplatil občan s ŤZP.

Užívateľ osobnej asistencie si môže vyplatenie odmeny nechať potvrdzovať na výdavkovom pokladničnom doklade, prípadne na samostatnom potvrdení, ktorého kópiu odovzdá osobnému asistentovi. Osobný asistent si pre svoju evidenciu vystaví príjmový pokladničný doklad a ich evidenciu v časovom slede môže viesť v samostatnom zošite alebo na samostatnom papieri.

Z rozdielu medzi príjmami a výdavkami vypočíta daňovník základ (čiastkový základ) dane.

Pokiaľ osobný asistent mal príjem i zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, uvedie na základe Potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktoré dostane od svojho zamestnávateľa, prípadne na základe potvrdenia o príjme na základe dohody o vykonaní práce, výkone pracovnej činnosti alebo brigádnickej činnosti študenta, v daňovom priznaní úhrn príjmov z tejto činnosti a úhrn povinného poistného plateného zamestnancom na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie (nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti). Z týchto údajov tak tiež vypočíta čiastkový základ dane. Z toho tiež vyplýva, že osobnému asistentovi, ktorý si musí sám podávať daňové priznanie a ktorý má príjem i zo závislej činnosti, jeho zamestnávateľ nemôže a nesmie vykonať celoročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Základ dane potom tvorí súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Uplatňovanie daňových zvýhodnení

Zákon umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok, zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v sume 4 579,26 € ročne na daňovníka, ak jeho základ dane sa rovná alebo je nižší ako 20 235,97 €, t.j. 92,8-násobok sumy životného minima platného k 01.01.2022 (218,06 €; 92,8-násobok sumy 218,06 je 20 235,97 €),

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

 • starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku,

alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku je v sume 4 186,75 ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ak nemá vlastný príjem a príjem daňovníka sa rovná alebo je nižší ako 38 553,01 €, t.j. 176,8-násobok sumy životného minima platného k 01.01.2021 (176,8-násobok sumy 218,06 € je 38 553 €).

Ak má manželka (manžel) vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 186,75 € ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi sumou 4 186,75 € a vlastným príjmom manželky (manžela). Do vlastného príjmu manželky (manžela) patria okrem zdaniteľných príjmov napr. aj nemocenské dávky (napr. materské), dôchodkové dávky (napr. starobný dôchodok a invalidný dôchodok), ďalej dávka v nezamestnanosti, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi, rôzne ďalšie sociálne dávky (napr. i peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) a pod.; do vlastného príjmu sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus na dieťa, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky, (rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie. V zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti

 • ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
 • ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • ktorá sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku / manžela len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine (1/12) tejto nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka, ktorého základ dane presahuje 92,8-násobok sumy platného životného minima, tu neuvádzame.

Ak má daňovník súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, zníži si najskôr čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 odseky 2, 3 a 8 zákona. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 si zníži len o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 odseky 2, 3, 8 a 12 zákona prevyšujúce čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 zákona.

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú podľa § 11 ods. 8 a 9 zákona aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v úhrne najviac do výšky 180 € za rok. Podmienky uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane sú uvedené v § 11 ods. 10 a 11 zákona.

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Daňový bonus za vyživované dieťa

Vypočítanú daň si môže daňovník znížiť o daňový bonus za každé vyživované dieťa (ďalej tiež „daňový bonus“) žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona) minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3 876 €) a aj vykázal z týchto príjmov základ dane (čiastkový základ dane), t.j. nevykazuje stratu, alebo ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3 876 €), prípadne kombináciu takýchto príjmov.

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2022 platná od 01.01.2022 do 30.06.2022 je nasledovná:

 • na dieťa do 6 rokov veku vo výške 47,14 € mesačne
 • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 43,60 € mesačne; nárok na uplatnenie daňového bonusu nevzniká, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov
 • na dieťa nad 15 rokov veku vo výške 23,57 € mesačne

Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť sa rozhodnúť, či bude poberať daňový bonus na dieťa v sume 43,60 €, alebo či si uplatní dotáciu na stravovanie dieťaťa.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022 do 31.12.2022 postupuje daňovník podľa § 52zzn ods. 2 až 14 zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo aj k zmene uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

Od 1.7.2022 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa nasledovne

 • ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, vo výške 40 mesačne
 • ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, vo výške 70 mesačne

Nárok na daňový bonus podľa postupu od 01.07.2022 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane )
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022 do 31. 12. 2022 postupuje daňovník, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5, alebo ktorý začal vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov od 1.7.2022, môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Podmienky pre priznanie a poskytnutie daňového bonusu sú uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov.

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa cez podané daňové priznanie k dani z príjmov, je povinný k daňovému priznaniu priložiť doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, a to

 • kópiu rodného listu dieťaťa, alebo výpisu z rodného listu, alebo dokladu o osvojení dieťaťa, alebo sobášneho listu,  a to iba v prípade, ak ho daňovník správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch,
 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak dieťa študuje na strednej škole alebo vysokej škole (ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku), alebo potvrdenie  príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, a to iba v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napríklad ak študuje na škole v zahraničí),
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného  úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však do výšky 400 € za rok.

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. (V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 211 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 574,30 eura).

Podrobnosti (podmienky uplatnenia) sú uvedené v § 33a zákona.

Výpočet dane

Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo zníženého a zaokrúhleného základu dane príslušnou sadzbou uvedenou v § 15 zákona o dani z príjmov.

Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie 2022 je:

 1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, t.j. zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5), ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3), z príjmov z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) a z ostatných príjmov (§ 8)

19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane)

25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane).

 1. 15 %  zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t.j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur,
 2. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t.j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) prevyšujúce sumu 49 790 eur

–  19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 eura (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane)

–  25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 eura (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane).

 1. 19 % z osobitného základu dane zisteného z príjmov z kapitálového majetku (§ 7),
 2. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov
 3. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov
 4. 25 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51h ods. 4,

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

Výsledná daň sa vypočíta ako súčet dane vypočítanej zo základov dane uvedených vyššie pod písm. a) a b).

Daň z príjmov fyzických osôb je povinný si daňovník v daňovom priznaní vypočítať sám.

Miesto a termín podania daňového priznania

Daň je potrebné zaplatiť najneskôr v lehote podania daňového priznania. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31. marca 2023. To znamená, že osobný asistent môže daň zaplatiť až po odovzdaní daňového priznania, musí tak však urobiť do 31. marca 2023.

Do tohto termínu si daňovník (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii) môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom tlačiva „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“ najviac o:

 • 3 celé kalendárne mesiace – do 30.06.2023 alebo
 • 6 celých kalendárnych mesiacovdo 30.09.2023 (ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí).

Splatnosť dane z príjmov za rok 2022 je do 31. marca 2023. V prípade, že ste oznámili správcovi dane odloženie daňového priznania, posúva sa rovnako aj lehota na úhradu dane z príjmov.

V prípade, ak daňovník nepodá daňové priznanie alebo daň nezaplatí včas, správca dane uloží pokutu v rozsahu od 30 eur do 16 000 eur.

Daňové priznanie sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu podľa trvalého pobytu daňovníka. Pokiaľ sa osobný asistent rozhodne odovzdať daňové priznanie osobne, odovzdanie daňového priznania si dá potvrdiť na vyplnenom potvrdení, ktoré je súčasťou formulára daňového priznania. Odporúča sa podať daňové priznanie osobne, ale neponechať si túto povinnosť na poslednú chvíľu. Daňové priznanie je možné podať i poštou alebo elektronicky.

V súvislosti s novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) z roku 2017 upozorňujeme, že po 30. júni 2018 môžu fyzické osoby – podnikatelia podávať daňové priznanie len elektronickou formou prostredníctvom portálu finančnej správy. Osobných asistentov, ktorí okrem osobnej asistencie nevykonávajú žiadnu inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. nie sú živnostníkmi), sa táto povinnosť netýka, nie sú považovaní za fyzické osoby – podnikateľov.

Daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak nepresiahne za zdaňovacie obdobie 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % 21-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. V roku 2022 je to suma 2 289,63 €. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus, ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň, alebo preddavky na zabezpečenie dane. Uvedené neplatí v prípade, ak daňovník uplatňuje daňový bonus, ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavky na zabezpečenie dane. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

V daňovom priznaní si študent uplatní nárok na nezdaniteľné časti základu dane z príjmov podľa § 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Dosahovanie vlastných príjmov študenta sústavne sa pripravujúceho na budúce povolanie štúdiom nemá za následok zánik nároku na uplatnenie daňového bonusu za vyživované dieťa jedným z rodičov.

Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 5 000 €. Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane, a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, preddavok na daň z príjmov neplatí v prípade, ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane.

Daňový subjekt (daňovník) je povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. V súlade s uvedenou vyhláškou daňový úrad pridelí daňovému subjektu pre platenie daní základné číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia, základného čísla účtu a kódu banky. Pre platenie dane z príjmov fyzických osôb s trvalým pobytom v tuzemsku platí predčíslie 500208, kód banky (Štátnej pokladnice) 8180. Základné číslo účtu oznámil daňový úrad každému zaregistrovanému daňovému subjektu. Toto oznámenie teda dostala i každá osoba zaregistrovaná na daňovom úrade ako poberateľ príjmu z činnosti osobnej asistencie a v prípade, že jej vznikne povinnosť uhradiť daň, uvedie toto číslo na platobnom príkaze alebo na poštovej poukážke.

Na záver tejto časti upozorňujeme, že osobní asistenti, ktorým vznikne povinnosť podať daňové priznanie, nie sú povinní oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ich ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, výšku príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní, tieto údaje oznámi zdravotnej poisťovni daňový úrad.

Postup pri vypĺňaní daňového priznania

Daňovník, ktorý má príjmy z činnosti osobného asistenta, teda príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, vypĺňa daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Tlačivo je potrebné si vyzdvihnúť na daňovom úrade.

Uvádzame len niektoré základné informácie. Postup je podrobne popísaný v “Poučení”, ktoré občan dostane spolu s tlačivom na daňové priznanie.

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 sa uvádzajú všetky sumy v eurách, pričom sa uvádzajú i eurocenty.

Všetky oddiely, tabuľky a riadky daňového priznania vypĺňa daňovník podľa predtlače. Všetky nevyplnené riadky daňového priznania daňovník ponecháva prázdne, neprečiarkuje ich. Pozorne si všímajte aj upozornenia pod jednotlivými riadkami či tabuľkami v príslušných oddieloch, vyhnete sa zbytočným chybám.

Na riadku č. 01 je potrebné uviesť daňové identifikačné číslo daňovníka. Toto identifikačné číslo sa uvádza i na každej strane daňového priznania.

Fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť musia v daňovom priznaní uvádzať ako svoj identifikátor daňové identifikačné číslo, nemôžu tam uvádzať ako svoj identifikátor svoje rodné číslo. S tým súvisí povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade, ktorý fyzickej osobe po registrácii vydá daňové identifikačné číslo. Týka sa to i osobných asistentov, ktorí si musia registráciu a daňové identifikačné číslo vybaviť do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začali vykonávať osobnú asistenciu, teda ešte pred podaním daňového priznania. Osobný asistent je povinný vrátiť daňovému úradu do 15 dní po ukončení poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti (činnosti osobnej asistencie) osvedčenie o registrácii.

I. Oddiel

Tu sa uvádzajú osobné údaje o daňovníkovi.

Na riadku č. 01 sa uvádza daňové identifikačné číslo daňovníka.

Na riadku 03 – Hlavná prevažná činnosť – sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností. V kolónke sa uvádza číselný kód a názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

Osobný asistent tam uvádza kód 88.10.0 a názov činnosti „Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím“.

II. Oddiel

Na riadku č. 27 uvedie daňovník telefónne číslo, na riadku č. 28 uvedie svoju e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je daňovník povinný vyplniť.

Pozor! Číslo telefónu je daňovník povinný uviesť v prípade, ak podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe a vypĺňa riadky 141 a 142 v XII. Oddiele.

III. Oddiel

Riadok č. 29 vyznačí daňovník, ktorý poberal na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok(-ky) uvedené v § 11 ods. 6 zákona (mimo iných starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a výsluhový dôchodok) alebo mu bol tento dôchodok(-ky) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia. Na riadku č. 30 sa uvádza úhrnná suma tohto dôchodku alebo dôchodkov za zdaňovacie obdobie len vtedy, ak si daňovník uplatňuje zníženie základu dane z dôvodu, že suma tohto dôchodku za zdaňovacie obdobie nedosiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňovník si môže uplatniť odpočítateľnú položku vo výške rozdielu týchto súm.

Riadok č. 31 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v zmysle § 11 ods. 3 zákona, ak sú splnené podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona a nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) podľa § 11 ods. 12 zákona.

Na riadku č. 32 sa uvádzajú vlastné príjmy manželky za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, znížené o zaplatené poistné a v stĺpci „Počet mesiacov“ sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, počas ktorých manželka splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4. Podrobnosti sú popísané vyššie – v prvej časti.

Riadok č. 33 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti a uplatňuje si ho v súlade s § 33 a § 52zzj zákona. Uvádzajú sa tu vyživované deti, na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník.

Ak sa uplatňuje nárok na daňový bonus za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1-12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného kalendárneho mesiaca.

Riadok č. 34 zaškrtne daňovník, ak má ďalšie vyživované deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, ktoré uvedie v oddiele č. VIII v členení podľa riadku č. 33.

Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, napr. potvrdenie školy, potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v príslušnom zdaňovacom období, ktorého sa daňový bonus týka, nie sú už tieto doklady súčasťou daňového priznania s výnimkou daňovníka, ktorý si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus len pomernou časťou.

IV. Oddiel

Riadok 35 sa vypĺňa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona – daňový bonus na zaplatené úroky.

V. Oddiel

Riadky č. 36 až 38 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v zdaňovacom období, za ktoré sa vysporadúva daňová povinnosť, príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov. Uvádzajú sa pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu. Ide tiež o príjmy, ktoré daňovník dosiahol za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru na základe uzavretej dohody o vykonaní práce, dohody o výkone pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta. V riadku č. 36a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku č. 36, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V tomto oddiele sa z týchto príjmov vypočítava čiastkový základ dane.

V riadku č. 38 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) ako úhrn príjmov z riadku 36 znížený o úhrn poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z riadku č. 37, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Poistné a príspevky odvedené z príjmov zo závislej činnosti daňovník rozdelí na poistné a príspevky na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie v Prílohe č. 3 tlačiva.

Kópie Potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti je daňovník povinný priložiť k daňovému priznaniu.

VI. Oddiel

Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Tabuľku č. 1 tohto oddielu (riadky č. 1 až 13) vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov – príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov.

Osobný asistent, ktorý túto činnosť nevykonáva ako živnosť a ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, uvádza príjmy v riadku č. 6 tejto tabuľky. Pokiaľ nemá iné druhy príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, uvedie výšku týchto príjmov na riadku č. 10 tejto tabuľky, inak tam uvádza súčet príjmov z riadkov č. 1 až 9.

Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona), neuvádza sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ale výdavky sa uvedú úhrnom vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie na riadku 10 tabuľky. Osobný asistent môže uplatniť výdavky percentuálnou sadzbou 60 % z dosiahnutých príjmov za výkon činnosti osobného asistenta. Maximálnu povolenú sumu paušálnych výdavkov 20 000 € ročne nemôže dosiahnuť. Ak daňovník pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, vyznačí to pod touto tabuľkou v príslušnom okienku. Uvedie tu tiež sumu zaplateného poistného a príspevkov zaplatených v zdaňovacom období z titulu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Osobný asistent nie je povinný platiť poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie z príjmu z činnosti osobného asistenta.

Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, daňovník vyplní aj Prílohu č. 3 priznania.

V daňovom priznaní typ B sa neuvádzajú príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu, televízie (s výnimkou umeleckých výkonov), z ktorých sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona daň vyberá zrážkou. Vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov splnená.

Tabuľky 1a a 1b sa osoby, ktorá má príjem len z činnosti osobnej asistencie a výdavky uplatňuje percentom z príjmov, netýkajú.

Z tabuľky č. 1 sa prenášajú údaje z riadku č. 10 na stranu 4 do riadku č. 39 (príjmy) a č. 40 (výdavky).

Z rozdielu riadkov č. 39 a 40 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) a uvedie sa do riadku č. 41. Súčasne sa tento údaj uvedie do riadku č. 45 a do riadkov č. 55 a 57, ako základ (čiastkový základ) dane.

Postup je popísaný pre prípad, keď osobný asistent nemá ďalší príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti a výdavky uplatnil percentom z príjmov, tak že mu nemohla vzniknúť strata. Z rovnakého dôvodu nevypĺňa riadky 49 až 52 a neuplatňuje si stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Oddiely VII. a VIII.

Tieto oddiely sa daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti a z činnosti osobného asistenta, netýkajú.

IX. Oddiel

V tomto oddiele daňovník vypočítava daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie zo základu dane zisteného ako súčet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 (platí všeobecne) a zo základu dane zisteného ako čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť.

V riadku č. 72 uvedie daňovník súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti podľa § 5 zákona a zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 – súčet riadkov 38 a 57.

V súlade s § 11 ods. 1 zákona daňovník môže uplatniť (odpočítať) nezdaniteľné časti základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu.

V riadkoch č. 73 až 77 si daňovník vypočíta zníženie základu dane podľa § 11 zákona.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uvedie daňovník v riadku č. 73 v plnej výške (teda sumu 4 579,26 €), s výnimkou prípadov, keď daňovník poberal od začiatku zdaňovacieho obdobia starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok a uviedol to v oddiele III v riadku č. 29. Plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima (20 235,97 €). Pokiaľ úhrn poberaných starobných dôchodkov je nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu, uvedie daňovník v riadku č. 73 len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených v oddiele III.

Riadok č. 74 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v oddiele III v riadku č. 32. Ak manželka (manžel) nemala vlastný príjem, v riadku č. 74 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v plnej výške 4 186,75 €. Ak manželka (manžel) poberala vlastný príjem, ktorý je nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane 4 186,75 €, v riadku č. 74 sa uvedie len rozdiel medzi touto nezdaniteľnou časťou základu dane a ročnou sumou vlastného príjmu manželky (manžela).

Plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa rovná alebo je nižší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima (38 553 €).

V riadku č. 75 sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 € za rok, podmienky uplatnenia sú uvedené v § 11 ods. 10 a 11 zákona.

V riadku č. 77 sa uvedie úhrn nezdaniteľných častí základu dane daňovníka, ktoré si uplatňuje, teda úhrn riadkov č. 73 až 75, maximálne do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu uvedeného v riadku č. 72.

Ak má daňovník súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona, zníži si najskôr čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 zákona o úhrn nezdaniteľných častí základu dane uvedených v riadku č. 77. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 si zníži len o zostávajúcu sumu z úhrnu nezdaniteľných častí základu dane uvedenú na riadku č. 77, pričom táto zostávajúca suma sa uvedie v riadku č. 91.

V riadku č. 78 daňovník vypočíta základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane teda rozdiel riadkov č. 38 a č. 77. Ak je suma v riadku č. 77 rovnaká ako v riadku č. 38, uvádza sa v riadku č. 78 nula. Ak je suma v riadku č. 38 nižšia ako v riadku č. 77, rozdiel medzi riadkom č. 77 a riadkom č. 38 sa uvedie v riadku č. 91. Ak daňovník nemal žiadne príjmy zo závislej činnosti, údaj z riadku č. 77 sa prenesie do riadku č. 91.

Ak nemal osobný asistent iné ďalšie príjmy (napr. z prenájmu nehnuteľností alebo kapitálové príjmy) a nie je povinný zvýšiť si základ dane napr. z dôvodu predčasného výberu nasporenej sumy z doplnkového dôchodkového sporenia, uvedie údaj z riadku č. 78 i riadku č. 80.

V riadku č. 81 si daňovník podľa § 15 písm. a) bodu 1 vypočíta daň z príjmu zo základu dane uvedeného v riadku č. 80. Sadzby dane uvádzame vyššie.

Tento údaj – daň – sa uvedie i v riadku č. 84 a č. 90.

V riadku č. 91 uvedie daňovník zostatok neuplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane z riadku č. 77.

V riadku č. 92 sa uvádza základ dane z príjmov dosiahnutých podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného na riadku č. 57, znížený prípadne o zostatok nezdaniteľnej časti základu dane z riadku č. 91, teda rozdiel riadkov č. 57 a č. 91.

V riadku č. 94 sa prenesie údaj z riadku č. 92, pokiaľ daňovník nie je povinný zvýšiť si základ dane podľa § 11 ods. 11 zákona za predčasný výber nasporenej sumy z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý uvedie v riadku č. 93, v tom prípade uvedie v riadku č. 94 súčet riadkov č. 92 a č. 93.

V riadku č. 95 sa uvedú zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona potrebné pre účely zistenia sadzby dane – prenesie sa sem údaj z riadku č. 41.

V riadku č. 116 sa uvádza daň (daňová povinnosť) – súčet z riadkov č. 90 a č. 105).

Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňové bonusy (riadky č. 117 a č. 123) a výsledná suma dane nepresiahne 17 € alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňové bonusy a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % 21 násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (2 289,63 €) – v takom prípade sa do riadku č. 116 uvedie 0.

Riadok č. 117 sa vypĺňa, ak daňovník uviedol údaje v III. Oddiele a ak si uplatňuje nárok na daňový bonus v zdaňovacom období. Uvádza sa tu suma daňového bonusu na jedno alebo úhrn súm na viac vyživovaných detí. Výšky daňových bonusov je uvedená vyššie.

V riadku č. 118 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus – rozdiel riadkov č. 116 a 117. Ak je suma na riadku č. 117 vyššia ako suma v riadku č. 116, uvádza sa 0. Daňovník, ktorý neuplatňuje daňový bonus, v riadku č. 118 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako v riadku č. 116.

V riadku č. 119 sa uvádza suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom.

Ak suma daňového bonusu vyplateného zamestnávateľom (r. č. 119) je nižšia ako celkový nárok na daňový bonus (r. č. 117), v riadku č. 120 sa uvedie rozdiel riadkov č. 117 a č. 119. Ide o daňový bonus, ktorý nebol v priebehu zdaňovacieho obdobia vyplatený.

Ak je suma nevyplateného daňového bonusu (r. č. 120) vyššia ako suma vypočítanej dane (r. č. 116), v riadku č. 121 sa uvedie rozdiel riadkov č. 120 a č. 116 – je to suma daňového bonusu, ktorú daňovníkovi poukáže správca dane. Súčasne daňovník vyplní i žiadosť o vyplatenie daňového bonusu v XIV. Oddiele daňového priznania.

Ak je suma vyplateného daňového bonusu zamestnávateľom (r. č. 119) vyššia ako vzniknutý nárok na daňový bonus v zdaňovacom období (r. č. 117), v riadku č. 122 sa uvedie rozdiel riadkov č. 119 a č. 117 – je to suma daňového bonusu, ktorý bol zamestnávateľom nesprávne vyplatený.

V riadku č. 123 sa uvádza nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

V riadku č. 124 sa uvádza daňová povinnosť z riadku č. 116 znížená o daňový bonus (r.č. 117) a o daňový bonus na zaplatené úroky (r.č. 123). Pokiaľ si daňovník tieto bonusy neuplatňuje, uvedie v riadku č. 124 údaj z riadku č. 116, resp. z riadku č. 118. Je to suma, z ktorej sa vypočíta podiel zaplatenej dane – 2 %, ktoré môže daňovník poukázať právnickej osobe, oprávnenej na príjem týchto prostriedkov.

V riadku č. 125 sa uvádza suma daňového bonusu na zaplatené úroky priznaného a vyplateného zamestnávateľom.

Ak suma daňového bonusu na zaplatené úroky vyplateného zamestnávateľom (r.č.125) je nižšia ako nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (r.č. 123), v riadku č. 126 sa uvedie rozdiel riadkov č. 123 a č. 125. Je to zamestnávateľom nevyplatený daňový bonus na zaplatené úroky.

Ak zamestnávateľom nevyplatený daňový bonus na zaplatené úroky (r.č.126) je vyšší ako suma dane uvedená v riadku č. 118, v riadku č. 127 sa uvedie rozdiel riadkov č. 126 a č. 118.Ide o sumu daňového bonusu na zaplatené úroky na poukázanie správcom dane. Súčasne daňovník vyplní i žiadosť o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky v XIV. Oddiele daňového priznania.

V riadku č. 131 uvedie daňovník zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35 zákona). Bez uplatnenia daňového bonusu, pokiaľ takéto príjmy mal. Suma preddavkov je uvedená na Potvrdení o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré vydá daňovníkovi jeho zamestnávateľ.

Pokiaľ daňovník platil v zdaňovacom období i preddavky na daň z príjmu, uvedie ich sumu v riadkoch č. 132 až č. 134. Môže sa to týkať osôb s vysokými príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktorým vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu.

V riadku č. 135 sa uvedie Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného daňového bonusu. V riadku č. 136 sa uvedie preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus.

Daň na úhradu, resp. preplatok na dani, sa vypočíta podľa vzorca:

„r. 116 – r. 117 + r. 119 + r. 121 – r. 123 + r. 125 + r. 127 + r. 128 – r. 129 – r. 130 – r. 131 – r. 132 – r. 133 – r. 134“

Ak daňovníkovi nevznikol nárok na daňové bonusy, nemohol si započítať do zaplatenej dane daň vyberanú jednorazovou zrážkou (§ 43 zákona) a neplatil preddavky na daň, vzorec sa zjednoduší do podoby:

“r. 116 – r. 131”

Pokiaľ je výsledok kladný, uvedie sa v riadku č. 135 ako daň na úhradu. Toto je suma, ktorú je povinný osobný asistent zaplatiť daňovému úradu.

Pokiaľ by výsledok bol záporný, uvedie sa v riadku č. 136 ako preplatok na dani. Tento preplatok vracia správca dane daňovníkovi.

X. Oddiel

Tento oddiel vypĺňa daňovník v prípade, ak podáva dodatočné daňové priznanie.

XII. Oddiel

Tento oddiel sa vyplní, ak daňovník chce využiť inštitút o použití podielu 2 % zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 zákona, prípadne tu daňovník vyznačí, že takýto postup neuplatňuje.

Podľa predtlače daňovník v príslušnom okienku vyznačí, ak sa rozhodne neuplatňovať postup podľa § 50 zákona alebo ak spĺňa podmienky na poukázanie 3 % zo zaplatenej dane.

V riadku č. 151 sa uvedie podiel zaplatenej dane – 2 %, resp. 3 %, ak ide o dobrovoľníka – z vypočítanej dane zníženej o daňové bonusy, suma sa vypočíta z údaju uvedenom v riadku č. 124. Suma poukázaného podielu zaplatenej dane musí byť minimálne 3 eur. Poukázaná suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 z. z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti je povinná dobrovoľníkovi na požiadanie vydať vysielajúca organizácia alebo prijímajúca organizácia.

V riadku č. 152 sa uvedú údaje o prijímateľovi. IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Pokiaľ by chcel daňovník poukázať 2 % zo zaplatenej dane ÚNSS, uvedie sem nasledujúce údaje:

IČO: 00683876

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sídlo: Sekulská 672/1, Bratislava, 842 50

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas v príslušnom políčku v tomto oddiele, správca dane je povinný v súlade s § 50 ods. 8 zákona, oznámiť prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Fyzické osoby môžu poukázať 2% svojich daní len jednému prijímateľovi!

XIII. Oddiel

V tomto oddiele v riadku č. 153 vyznačí daňovník počet príloh, ktoré prikladá k daňovému priznaniu. Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania vrátane príloh č. 1 až 3, aj keď sa nevypĺňajú.

XIV. Oddiel

V tomto oddiele daňovník vyznačí, či žiada o vyplatenie:

 • daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu (údaj z riadku č. 121),
 • bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky (údaj z riadku č. 127),
 • daňového preplatku (údaj z riadku č. 136).

Daňovník, u ktorého nevyplatený daňový bonus je vyšší ako suma vypočítanej dane a ktorý vyplnil III. Oddiel (riadok č. 32) a riadok č. 121, v tomto oddiele vyplní žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný rozdiel medzi sumou nevyplateného daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Obdobne to platí i v prípade nevyplateného daňového bonusu na zaplatené úroky uvedeného v riadku č. 127, ak daňovník vyplnil oddiel IV.

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani (riadok č. 136), ktorý žiada vrátiť, vyplní tiež tento oddiel.

Pri vyplnení daňového priznania daňovník použije medzinárodne štandardizovanú formu čísla bankového účtu IBAN, od 1. 2. 2016 je IBAN jediným platným formátom bankového spojenia.

Na konci daňového priznania uvedie daňovník dátum a podpis pod vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú pravdivé a správne a je si vedomý právnych následkov podania nepravdivého alebo neúplného daňového priznania.

Príloha č. 3

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe uzatvorenej zmluvy o jej výkone. Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ŤZP nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a § 10b zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu za výkon osobnej asistencie neplatia odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preto pre tieto účely v riadku č. 1 až č. 7 uvedie samostatne príjmy a výdavky z činnosti osobnej asistencie a základ dane, resp. daňovú stratu.

V riadku č. 1 sa uvádzajú príjmy a výdavky z výkonu osobnej asistencie, uvádzané v VI. oddiele; prenesú sa sem údaje z riadku 6 tabuľky č. 1 (príjmy a výdavky); ak daňovník uplatňuje paušálne výdavky, uvedie sumu 60 % z príjmu, resp. údaje z riadkov č. 39 a č. 40 DP, ak daňovník nemal ďalšie príjmy z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.

V riadku č. 2 sa uvedie základ dane z príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta – kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento údaj sa uvedie i do riadku č. 6.

Riadky č. 3 až 5 a č. 7 sa osobného asistenta, ktorý uplatňuje výdavky paušálnou sadzbou 60 % z príjmu, netýkajú.

Do riadku č. 8 sa prenesie úhrn poistného a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie z riadku č. 39 DP, ktoré je povinný platiť zamestnanec. V riadkoch č. 9 a č. 10 sa rozpíše úhrn povinného poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie, ktoré uviedol zamestnávateľ v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

V riadku č. 11 sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie, prenesie sa sem údaj uvedený pod tabuľkou č. 1 v oddiele VI. V riadku č. 12 sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.

V riadku č. 13 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedené pod tabuľkou č. 1 v oddiele VI., a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia.

V riadku č. 14 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, a to bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov.

Daňovník vyplní riadky č. 11 až č. 14 bez ohľadu na spôsob uplatňovania výdavkov, ak vypĺňa riadok preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 priznania (oddiel VI).

Pokiaľ osobný asistent nevykonával iný druh samostatnej zárobkovej činnosti a z titulu týchto činností neplatil poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie, riadky č. 11 až č. 14 nevyplňuje.

Upozorňujeme, že osobní asistenti, ktorí podávajú daňové priznanie, nie sú povinní oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ich ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, výšku príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní.

Údaje na úhradu dane:

Číslo účtu; skladá sa z troch častí:

Predčíslie – 500208,

Základné číslo – číslo, ktoré daňovému subjektu písomne oznámil daňový úrad,

Kód banky – 8180

Variabilný symbol  –  1700992022

Konštantný symbol – 1744

Špecifický symbol – neuvádza sa

Od 1.2.2016 sa číslo účtu daňovníka uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňovníka, musí si ho osobný asistent vygenerovať sám. Na prevod čísla účtu daňovníka do formátu IBAN je možné použiť napr. validátor IBAN: https://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-iban-pre-sr

Vyššie uvedený postup vyplňovania daňového priznania vychádza z predpokladu, že osobný asistent má príjmy len z osobnej asistencie a prípadne zo závislej činnosti, preto väčšinu riadkov a tabuliek nevyplňuje. Opakujem, že všetky nevyplnené riadky daňového priznania daňovník ponecháva prázdne. Pokiaľ by mal i ďalšie príjmy, musí sa pri vyplňovaní daňového priznania pridržiavať presne textu tlačiva. Upozorňujem tiež, že zatiaľ čo prvá časť materiálu má všeobecnejšiu dlhodobejšiu platnosť, popísaný detailný postup pri vyplňovaní daňového priznania je použiteľný len pre tlačivo vydané pre zdaňovacie obdobie roku 2022.

Postup pri vypĺňaní daňového priznania je k dispozícii na krajských strediskách ÚNSS, kde sa s ním môžu užívatelia osobnej asistencie so svojimi asistentmi oboznámiť.