Zákon o kompenzáciách schválený

Po takmer 6-ročnej, i keď často aj na dlhšiu dobu prerušovanej príprave schválila Národná rada SR 29. októbra 2008 návrh zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Na začiatku je potrebné napísať, že sme zo schváleného znenia zákona do značnej miery sklamaní. Napriek nášmu úsiliu a viacerým rokovaniam, i za prítomnosti ministerky práce p. Tomanovej a štátneho tajomníka p. Siku, sa nepodarilo do zákona zapracovať všetko to, čo sme požadovali.

Kto dobre pozná súčasný systém kompenzácií ŤZP, nebude mať s aplikáciou zákona žiadne problémy. Zákon preberá a zachováva postupy, ktoré už poznáme zo zákona o sociálnej pomoci. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa naďalej kompenzujú v oblasti:

  • a) mobility a orientácie,
  • b) komunikácie,
  • c) zvýšených výdavkov,
  • d) sebaobsluhy.

Zostáva zachovaná lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

Za fyzickú osobu s ŤZP sa považuje osoba s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Posudkový lekár určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa najvyššie ohodnoteného druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3, ktoré môže zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením tak, že spôsobujú znevýhodnenie.

V rámci sociálnej posudkovej činnosti zákon zavádza nový pojem – skúmanie odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP na kompenzáciu podľa jednotlivých druhov odkázaností, ako je napr. odkázanosť fyzickej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby, na osobnú asistenciu, na individuálnu prepravu, atď, v podstate sa ale zachováva súčasný systém.

Osobitne upozorňujem na skúmanie odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP na opatrovanie. Odkázanosť na opatrovanie sa bude posudzovať podľa zákona o sociálnych službách, pričom za odkázanú na opatrovanie sa bude považovať len osoba, ktorej stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI. Je to kritérium veľmi prísne a nevidiaca osoba bez ďalšieho zdravotného postihnutia ho obvykle nesplní. Podrobne o spôsobe posudzovania odkázanosti na opatrovanie budeme písať v niektorom z ďalších článkov.

Nevidiace osoby nie sú naďalej odkázané na individuálnu prepravu so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, podarilo sa nám ale presadiť priznávanie parkovacieho preukazu pre nevidiace osoby.

Parkovací preukaz nahrádza doterajšie osobitné označenie motorového vozidla O1 (čítaj ójedna) , ktorý naposledy vydávali obvodné úrady v sídle kraja. Je jednotný pre všetky štáty Európskej únie, ale uplatniť sa môže len v súlade s platnými predpismi príslušného štátu. To znamená, že ak konkrétny štát priznáva zvýhodnenia vyplývajúce z parkovacieho preukazu len osobám s telesným postihnutím, nemôže ho v tomto štáte uplatniť osoba so zrakovým postihnutím.

Parkovacie preukazy budú vydávať úrady práce, soc. vecí a rodiny. Nevidiacim a prakticky nevidiacim sa za tým účelom bude do posudku uvádzať, že majú praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. O vydanie posudku na účely parkovacieho preukazu je možné požiadať i samostatne.

Preukaz fyzickej osoby s ŤZP bude mat nový vzhľad a bude zaliaty do fólie. Doterajšie preukazy platia do 31. decembra 2013.

Návrhy na upustenie od skúmania príjmu fyzickej osoby s ŤZP aspoň pri posudzovaní nároku na výplatu peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov neboli akceptované. Do príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa ale už nebude započítavať prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a daňový bonus.

Výška Opakovane vyplácaných peňažných príspevkov, t.j. peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažné príspevky kompenzujúce zvýšené výdavky, peňažný príspevok na opatrovanie a maximálna výška peňažného príspevku na prepravu, je určená percentuálnou sadzbou zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo znamená, že so zvýšením sumy životného minima sa tieto peňažné príspevky budú zvyšovať.

Od 1. januára 2009 sa peňažné príspevky budú vyplácať v eurách, z ministerstva práce sme do uzávierky tohto článku nedostali informáciu, aká bude ich presná výška. Ale až na peňažný príspevok za hodinu osobnej asistencie, ktorého suma sa zvyšuje na v prepočte na koruny na cca 75 Sk, sú percentuálne sadzby nastavené tak, že k 1. januáru 2009 zostáva výška ďalších opakovaných peňažných príspevkov na súčasnej úrovni. Takže napr. výška peňažného príspevku kompenzujúceho opotrebovanie šatstva, obuvi, bielizne a bytového zariadenia, ktorý sa doposiaľ vyplácal v sume 500,- Sk, sa bude vyplácať približne v sume 16,6EUR.

U peňažného príspevku na osobnú asistenciu dochádza k niekoľkým významným zmenám.

Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie alebo navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy. Počas vykonávania zamestnania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti môže fyzickej osobe s ŤZP poskytovať pomoc pracovný asistent a v základných a stredných školách môže žiakovi poskytovať pomoc asistent učiteľa. Osobnú asistenciu možno využívať v týchto súvislostiach len na pomoc pri preprave a premiestňovaní do a zo zamestnania a do a zo školského zariadenia.

Čiastočne sa umožňuje vyplácať alebo znovu priznať peňažný príspevok na osobnú asistenciu i po dovŕšení 65. roku veku. Fyzickej osobe s ŤZP možno po dosiahnutí tohto veku peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ŤZP poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.

Prepracovaná bola príloha č. 4, v ktorej je uvedený zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie.

Okrem výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, ktorý sa nemení, bude užívateľ osobnej asistencie povinný predložiť úradu práce každý mesiac i potvrdenie o vyplatenej odmene osobnému asistentovi.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno od roku 2009 poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky, najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok ustanoví ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny opatrením. Návrh tohto opatrenia je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Mali sme možnosť predložiť naše návrhy, väčšinu z nich, vrátane odporúčaných maximálnych cien, ministerstvo do zoznamu zapracovalo. V zozname sú i audiozariadenia na prehrávanie magnetofónových kaziet, CD diskov a súborov vo formáte mp3 a televízne čítacie lupy.

Zvyšuje sa hranica príjmu fyzickej osoby s ŤZP, po dosiahnutí ktorej sa peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov prestanú vyplácať, z dvojnásobku na trojnásobok sumy životného minima.

O zmenách v poskytovaní príspevku za opatrovanie a príspevku na opatrovanie, ktorý sa bude priznávať podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, budeme písať vzhľadom na rozsah zmien v niektorom z budúcich čísiel Dúhy.

Upozorňujeme tiež na nasledujúcu zmenu. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky nemožno poskytnúť na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom posúdenia.

Z prechodných ustanovení je potrebné upozorniť na nasledovné:

V konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu, peňažnom príspevku za opatrovanie a v konaní o posúdení na účely vydania preukazu občana s ŤZP začatom pred 1. januárom 2009, ktoré neboli právoplatne skončené do 31. decembra 2008, sa postupuje podľa zákona účinného od 1. januára 2009, s výnimkami, ktoré tu neuvádzame.

Ing. Milan Měchura
Pracovník Úradu ÚNSS