Vyhlasujeme 2. grantové kolo na rok 2021

Jar prináša nové možnosti, nové stretnutia (už, chvalabohu, aj osobne), nové energie, nové výzvy vrátane novej výzvy jednej päťčlennej komisie ÚNSS. Podporiť nižšie organizačné zložky v rozširovaní vedomostí, rozvoji komunikačných, prezentačných i manuálnych zručností, v realizovaní športových aktivít či najrôznejších umeleckých činností chceme aj prostredníctvom Grantového programu ÚNSS.

Aktuálnom témou Grantového programu je Revitalizácia spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych, športových a tvorivých aktivít ľudí so zrakovým postihnutím.

Žiadosti o poskytnutie grantu je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do 30. júna 2021 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na predpísanom formulári, ktorý je spolu s postupom na jeho vyplnenie a podmienkami grantového kola k dispozícii nižšie.

Pozor! Vyžaduje sa aj elektronické zaslanie žiadosti, a to na adresu ondrusova@unss.sk.

Žiadosť o poskytnutie grantu 2021

Podmienky 2. grantového kola 2021

Postup pri vypĺňaní formulára žiadosti