Vekové diskriminačné ustanovenia v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť

Na obrázku je symbol paragrafu cez celý obr. a v pozadí menšie paragrafy po celej ploche.
Od 20. mája 2020 nemôžu úrady práce zamietnuť žiadosť o priznanie peňažného  príspevku na osobnú asistenciu z dôvodu veku.
Foto zdroj: pixabay.com

20. mája 2020 bol v Zbierke zákonov SR pod číslom 124/2020 Z.z. zverejnený Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 vo veci nesúladu niektorých ustanovení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia týkajúcich sa stanovenia vekovej hranice podmieňujúcej priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Praktické dôsledky nálezu Ústavného súdu

Zo záverečných bodov odôvodnenia nálezu ÚS vyplýva, že úlohou Národnej rady SR bude do šiestich mesiacov od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov SR ustanovenie § 22 ods. 2 prvú vetu v časti „najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku“ a druhú vetu „Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.“ a ustanovenie § 34 ods. 3 v časti „najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku“ zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia uviesť do súladu s vyššie citovanými článkami Ústavy SR a vyššie citovanými ustanoveniami dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, inak tieto ustanovenia stratia platnosť.

Účinnosť, teda uplatnenie v praxi, strácajú citované ustanovenia dňom vyhlásenia nálezu ÚS v Zbierke zákonov, t. j. dňom 20. mája 2020.

V praxi to v prípade osobnej asistencie znamená, že od 20. mája 2020 nemôžu úrady práce zamietnuť žiadosť o priznanie peňažného  príspevku na osobnú asistenciu z dôvodu, že žiadateľ nedosiahol vek 6 rokov, resp. žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov a pred dosiahnutím tohto veku príspevok na osobnú asistenciu nepoberal.

Ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s účinnosťou od 20. mája 2020 znie:

„(2) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.“