Vedúci pracovníci si zvyšovali úroveň manažérskych zručností

Vedieť správne komunikovať s podriadeným, efektívne viesť porady, pochopiť dôležitosť spätnej väzby či správneho delegovania práce bolo cieľom školenia určeného vedúcim krajských stredísk i vedúcim oddelení Úradu ÚNSS.

Školenie manažérskych zručností sa uskutočnilo od 27. do 29. mája. Začínalo sa v priestoroch krajského strediska v Bratislave a neskôr pokračovalo v zariadení BIVIO. „Snažíme sa zvyšovať kvalitu našej práce, a to na rôznych úrovniach. Je veľmi dôležité, aby naši vedúci pracovníci vedeli, akým spôsobom si správne manažovať prácu, ako udržať zdravé pracovné prostredie a najmä vzťahy. Napokon tam, kde sa pracuje pre ľudí i s ľuďmi, je pozitívna atmosféra veľmi dôležitá. Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli spokojní, a preto sme sa rozhodli, že vedúci pracovníci absolvujú základné školenie manažérskych zručností,“ vysvetľuje dôležitosť vzdelávania Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Prednášajúca E. Metonová v zasadačke, za ňou je premietacie plátno s textom MOTIVUJTE a OCEŇUJTE svoj tím. Pred ňou je notebook a tabuľa. Črtajú sa stoly s účastníkmi.

Školenie viedla Eva Metonová.

Trojdňové školenie bolo akýmsi vstupom do manažérskej práce. Školiteľka Eva Metonová sa zamerala na to najdôležitejšie, čo by mal každý vedúci pracovník ovládať. V úvode si každý urobil krátky test manažérskej typológie a zistil, kde sú jeho silné i slabé stránky. Hovorilo sa aj o základných nástrahách manažérskej práce. „Na tomto školení sa stretli ľudia, ktorí majú veľa skúseností v rámci manažérskej práce, mnohé veci majú dané osobnosťou, na iné prišli skúsenosťou. Práve tá skúsenosť však niekedy trvá dlho, robia sa zbytočné chyby, a toto školenie im ponúklo odborníkmi overené metodiky a procesy riadenia, ktoré naozaj fungujú,“ hovorí Eva Metonová, školiteľka.

Odborní pracovníci mali možnosť naučiť sa, i prakticky si vyskúšať, ako vyzerá správna komunikácia so zamestnancom, dôležitosť tzv. 1:1 rozhovoru (pozn.: one two one, čítaj van tú van, teda jeden na jedného), ale aj ako dávať pracovníkovi spätnú väzbu, či motivovať ho. Hovorilo sa i o dôležitosti stanovovania priorít, delegovania úloh aj o kultúre pracovných porád. „Tam, kde sa začína práca s ľuďmi sú veľmi dôležité efektívne porady. Musia byť stanovené ich frekvencie, štruktúra, výsledkom musí byť zápis, tracker, v ktorom sú jasne dané úlohy i to, komu sú určené,“ vysvetľuje E. Metonová.

Na obrázku je školiteľka a vedľa nej sedia na simulovanom rozhovore 2 účastníčky. Za nimi je plátno, na ktorom je text: Otázky o obsahu: Povedz mi viac..., Vysvetlite, Opíšte... Otázky o pocitoch: Čo si o tom myslíš..., Otázky týkajúce sa zámeru: Čo chceš, aby sa stalo..., Čo je pre nás dôležité, Aký je váš cieľ?

Súčasťou školenia boli i praktické cvičenia.

Program trojdňového školenia bol bohatý a mnohým pomohol správne vložiť kamienky do pracovnej mozaiky. „Na školení sa mi páčila dynamika školiteľky a časti tém, ktoré boli pre mňa prínosom. Z nových získaných informácií určite uplatním niektoré metódy a postupy, resp. uvedomila som si, že im treba dať formu, ktorá zefektívni našu prácu. Uvedomila som si, ako veci robiť lepšie, v čom mám rezervy a po školení viem, ako to zlepšiť. Napríklad na čo viac myslieť pri rozhovoroch 1:1, spôsoby kladenia otázok k získaniu spätnej väzby. Pri delegovaní úloh som si uvedomila, že musím mať na zreteli rozvoj zručností a schopností toho človeka, ktorému chcem danú vec zveriť, poskytnúť mu podporu, aby mohol mať po jej splnení pocit úspechu. Viac som si uvedomila dôležitosť prípravy k rozhovorom, k poradám, k motivácii kolegov, ktorá v konečnom dôsledku zlepší našu efektivitu, výkonnosť, časovú vyťaženosť aj celkovo prispeje k vzťahom na pracovisku,” skonštatovala Zora Sdurková, vedúca KS ÚNSS Trenčín.

„Do praxe by som chcela zviesť 1:1. Dokonca sme už mali s kolegami aj poradu a vysvetlila som im, na čo je takýto rozhovor dobrý, aby to nebrali, že som „prišla premúdrelá zo školenia“. Skúsime to. Mne osobne školenie dalo to, že sa inak pozerám na komunikáciu s kolegami. Viem, že nemám podsúvať odpovede, lebo sa nič nedozviem,“ hovorí Zuzana Tkáčová, vedúca KS ÚNSS Košice.

Podľa slov Evy Metonovej je správne nastavenie manažérskych procesov dôležité v každej organizácii, i v neziskovom sektore. Ich dôsledné dodržiavanie sa odrazí v celkovej atmosfére. „Začne sa diať veľa neuveriteľne dobrých vecí, ľudia sa zjednocujú myšlienkami, srdciami, skutočne začínajú fungovať veľmi jednotne ako organizácia, aj ich pracovný výkon je lepší…“ uzatvára.