TS: Záujmy ľudí so zrakovým postihnutím obhajujeme už 33 rokov

7. apríla 1990 začala písať svoju históriu Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá vznikla odčlenením sa od vtedajšieho Zväzu invalidov. Ukázalo sa, že to bol dobrý krok. Organizácia sa mohla plne zamerať na aktivity smerujúce k plnohodnotnému životu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

V súčasnosti patrí ÚNSS k najväčším a najstarším občianskym združeniam. Má takmer 3 000 členov združených v 50 základných organizáciách, ktorých cieľom je vzájomná podpora ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. „Snažíme sa, aby spolková činnosť organizácie nevymizla a bola jej pevnou súčasťou. Základné organizácie poskytujú našim členom možnosť sebarealizácie, dávajú im pocit spolupatričnosti i priestor pre aktívne trávenie voľného času. Navyše, každá aktivita je pripravená s rešpektovaním potrieb ľudí so zvyškami zraku či úplne nevidiacich,“ dopĺňa Ján Podolinský, predseda ÚNSS.

Počas troch desaťroční svojho fungovania sa ÚNSS stala uznávanou organizáciou, ktorá obhajuje záujmy a práva ľudí so zrakovým postihnutím a vybudovala si uznávané postavenie erudovaného partnera v oblasti legislatívy, sociálnych služieb i prístupnosti. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa výraznou mierou zasadila o zlepšenie postavenia ľudí so zrakovým postihnutím. Zástupcovia ÚNSS sa zamerali najmä na presadzovanie legislatívy na podporu zamestnávania, poskytovanie sociálnych služieb, či príspevkov na kompenzácie. Nemenej dôležitou sférou, ktorej sa pracovníci organizácie venujú je oblasť debarierizácie. Odstraňovanie bariér architektonických aj informačných.

„V rámci technologických riešení rôznych webových sídiel pravidelne narážame na problémy s prístupnosťou. Často ide aj o webové stránky oficiálnych organizácií či verejnej správy. Pre nevidiaceho to však znamená, že sa nevie na stránke dobre orientovať, nedokáže si prečítať príslušné tlačivo, alebo doň čokoľvek vpisovať. Pritom právo na prístupné informácie je zahrnuté v článku 21 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím i v cieli udržateľného rozvoja 16.10,“ hovorí Ján Podolinský.

ÚNSS však nikdy nechce iba poukazovať na problémy, je partnerom ponúkajúcim rady a riešenia. „Pravidelne sa podieľame na vyhodnocovaní prístupnosti webových sídiel miest, obcí a samosprávnych krajov pre súťaž Zlatý erb. Poskytujeme služby IT auditu prístupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií pre verejnú i komerčnú sféru. Venujeme sa aj mladšej generácii a robíme prednášky o prístupnosti na vysokých školách,“ dopĺňa predseda ÚNSS.

Osem krajských stredísk a 56 poradenských miest ponúka nevidiacim a slabozrakým bezplatnú pomoc prostredníctvom sociálnych služieb – sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Práve tu odborní pracovníci a odborné pracovníčky pracujú s klientmi, ktorým pomáhajú pri vyrovnávaní sa s postihnutím, učia ich Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, pracovať na počítači či mobilnom telefóne s hlasovým výstupom alebo zväčšujúcim programom. Spoločne zvládnu i starostlivosť o domácnosť. „Práca sociálnych pracovníkov je vysoko odborná, musia mať množstvo zručností a zároveň vždy pristupovať k príbehu každého klienta individuálne. Nastaviť prácu podľa jeho aktuálnych potrieb i možností a v tempe, ktoré zvládne. Vždy však s jedným cieľom, a tým je plnohodnotný život človeka so zrakovým postihnutím,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Ročne pomôže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska viac ako 3 000 klientom, ktorým odborní pracovníci a odborné pracovníčky venujú viac ako 26 000 hodín špecializovaných sociálnych služieb.