TS: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si pripomína 31. výročie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) si 7. 4. 2021 pripomína 31. výročie svojho fungovania. Vznikla odčlenením sa z pôvodnej organizácie Zväzu invalidov zastupujúceho ľudí s rôznymi zdravotnými postihnutiami. V súčasnosti má takmer 3 200 členov združených v 56 základných organizáciách a profesionálne zázemie v každom kraji Slovenska.

V začiatkoch fungovania poprední členovia novovzniknutej organizácie sústredili úsilie predovšetkým na oblasť obhajoby záujmov a práv nevidiacich a slabozrakých. „Venovali sme sa najmä legislatíve podporujúcej zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. Zamerali sme sa i na prevenciu a odstraňovanie diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a odstraňovanie bariér prístupnosti každého druhu. Rovnako sme sa však sústredili aj na legislatívu podporujúcu poskytovanie a rozvoj sociálnych služieb, či peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Posledných viac ako 10 rokov som sa osobne veľmi zasadzoval o zmenu vo vysokoškolskom zákone. Konečne sme toto úsilie doviedli do úspešného konca a v súčasnosti musia mať verejné vysoké školy webové sídla i dokumenty na nich uverejnené plne prístupné aj pre študentov so zrakovým postihnutím. V súčasnosti sa zvlášť venujeme legislatíve zameranej na boj proti pandémii covid-19,“ hovorí Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

Za dlhodobý neúspech organizácie považuje nemožnosť presadiť zmenu v oblasti stavebnej legislatívy zameranej na bezbariérovosť. Stále pretrváva odpor vládnych inštitúcií, profesijných združení architektov i stavebných inžinierov proti zavedeniu autorizovaných znalcov pre bezbariérovú výstavbu a proti zavedeniu kontroly dodržiavania pravidiel prístupnosti. „Ďalším neúspešným procesom je mnohoročné presadzovanie priaznivejších štandardov pre výťahy. Stále, a čoraz viac, sa inštalujú výťahy s dotykovou klávesnicou a bez hlasového oznamovania poschodí. Technické riešenie existuje, ale obvykle nie je súčasťou podmienok verejného obstarávania. Napriek relatívne dobrej legislatíve v oblasti prístupnosti informácií, stále existujú rezervy v jej implementácii na prístupné webové sídla, aplikácie či dokumenty pre ľudí so zrakovým postihnutím,“ konštatuje B. Mamojka. „Určite by pomohlo dôsledné dodržiavanie platnej legislatívy a jej nekompromisné vyžadovanie zo strany štátu vo všetkých oblastiach, najmä však v stavebníctve, doprave, informatizácii, vzdelávaní a pri verejnom obstarávaní,“ dopĺňa.

Pandémia otvorila nové formy pomoci

Od roku 1998 ÚNSS profesionalizovala svoju pomoc v oblasti poskytovania sociálnych služieb – sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. „V súčasnosti máme 8 krajských stredísk a 56 poradenských miest v menších mestách. Naším cieľom sú služby dostupné pre každého, a preto sme vo väčších mestách vytvorili systém poradenských miest, aby za nami klienti nemuseli cestovať desiatky kilometrov,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Zmenu v poskytovaných službách priniesla už rok trvajúca pandémia. „Na súčasnú situáciu sme museli počas roka reagovať aj v rámci poskytovaných sociálnych služieb. Začali sme ich realizovať dištančne, teda telefonicky, písomne alebo elektronicky. Napriek tomu sme boli s klientmi v každodennom kontakte. Často naše sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci našli nové formy, ako pokračovať v práci s klientom: výučbu Braillovho písma realizovali prostredníctvom aplikácie Messenger, cez telefón zaškoľovali v používaní lupy a vďaka zdieľaným obrazovkám neustala ani výuka počítačových zručností. Mnohí kontaktovali osamelo žijúcich klientov či seniorov, informovali ich o aktuálnej situácii i platných nariadeniach. Nezriedka však išlo aj o duševnú podporu a rozptýlenie klientov, na ktorých táto neľahká doba veľmi dolieha,“ konštatuje T. Winterová. Od 15. marca ÚNSS uvoľnila pravidlá a klienti môžu na krajské strediská prísť aj osobne. Stále však platia prísne pandemické opatrenia a nutnosť objednania sa vopred. „Mnohí klienti toto čiastočné uvoľnenie privítali, pretože im nechýbali len ponúkané služby, ale najmä osobný kontakt so sociálnou pracovníčkou či sociálnym pracovníkom,“ dopĺňa Tatiana Winterová.

ÚNSS počas pandémie sleduje informácie súvisiace s aktuálnymi nariadeniami a pravidelne informuje svojich členov. Oddelenie Centrum technických a informačných služieb (CETIS) pozorne monitoruje všetky webové sídla súvisiace s aktuálnou situáciou z hľadiska prístupnosti. Problémovým sa napríklad ukázal prihlasovací formulár na očkovanie proti COVID-19, na zistený problém však pracovníci CETIS kompetentných upozornili a dnes je odstránený. Kontrolou prešlo aj webové sídlo zamerané na sčítanie obyvateľstva. Táto stránka bola pre nevidiacich plne prístupná. Pracovníci sledujúci oblasť legislatívy pripomienkovali uznesenie vlády SR č. 123/2021, v ktorom sa pôvodne uvádzalo, že nákupy počas hodín vyhradených seniorom môžu absolvovať aj osoby s preukazom ŤZP, vrátane sprievodu s osobným asistentom, ktorý sa mal taktiež preukázať príslušným preukazom. To ale možné nie je, nakoľko preukazy sa asistentom nevydávajú. V súčasnosti už táto požiadavka v uznesení vlády nefiguruje. „Podarilo sa nám tiež presadiť, že sprievodca osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri pohybe v exteriéri, či pri nakupovaní, nemusí od danej osoby dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2 metre, na čo tvorcovia vyhlášky ÚVZ č. 98/2021 pri povoľovaní výnimiek z pravidla o bezpečnej vzdialenosti pozabudli,“ hovorí Branislav Mamojka. 

ÚNSS je činná aj v oblasti projektových aktivít. Vďaka podpore z programu Erasmus+ realizuje medzinárodný projekt s názvom „Od vzdelávania k inklúzii“ alebo From Education to Inclusion, známy aj pod skratkou EDI.V rámci projektu čaká na pracovníkov verejnej správy a samospráv, ale aj nevidiacich lídrov séria online školení. Lektormi budú odborníci ÚNSS i partnerských organizácií, ktorými sú české centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás a švédska firma Funka zameraná na riešenia v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. „Aktuálne sú naplánované tri okruhy, ktorým sa budú naši lektori venovať – Prístupné informácie; Medziľudská komunikácia a Prístupné prostredie. V nich získajú účastníci odpovede napríklad, ako upraviť prostredie, aby sa v ňom nevidiaci a slabozrakí ľahko orientovali, ako správne komunikovať s človekom so zrakovým postihnutím, ako s ním vypĺňať formuláre, alebo ako upraviť uverejňované informácie tak, aby si ich vedeli prečítať aj ľudia so zrakovým postihnutím,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS. 

Oslavy odkladáme, pomoc nie

Minulý rok plánovala Únia nevidiacich a slabozrakých osláviť 30. výročie organizácie Dňom otvorených dverí (DOD) s bohatým programom. „Žiaľ, pandémia naše plány prekazila a my sme dúfali, že sa nám to podarí tento rok. Pracovne sme nazvali 31. výročie „novou tridsiatkou“, no ani toto výročie sa nám osláviť nepodarí. DOD odkladáme na neurčito… Čo ale určite neodkladáme bokom je práca pre ľudí so zrakovým postihnutím – v oblasti obhajoby ich práv i v oblasti pomoci a podpory,“ konštatuje E. Fričovská.  


You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂