TS: Svetový deň miest je príležitosťou hovoriť aj o potrebách nevidiacich a slabozrakých ľudí

31. október 2020 je OSN vyhlásený ako Svetový deň miest. Hlavný motív tohtoročnej kampane znie: Lepšie mesto, lepší život. Cieľom je zamerať pozornosť medzinárodného spoločenstva na urbanizáciu ako ústrednú otázku rozvoja, zároveň podporiť spoluprácu medzi krajinami pri plnení príležitostí a riešení mestských výziev smerujúcich k udržateľnému rozvoju.

V tento deň sa i Svetová únia nevidiacich (WBU) spája s mestami a komunitnými autoritami, aktivistami či partnermi v oblasti rozvoja miest s cieľom propagovať inkluzívne a prístupné mestá pre všetkých.

V súčasnosti viac ako polovica seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím žije v mestách a predpokladá sa, že do 30 rokov ich bude viac ako 70 %, vrátane 2 miliárd ľudí so zdravotným postihnutím.

Svetová únia nevidiacich vo svojom oficiálnom stanovisku konštatuje, že ľudia so zrakovým postihnutím sa ešte stále boria s bariérami každodenného života, či už je to prístupnosť verejnej dopravy alebo verejných priestorov, ale aj v rámci informačných a komunikačných technológií, mávajú ťažkosti so získaním vhodného bývania, zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či služieb. Tieto nerovnosti pôsobia obrovským tlakom na miestne i regionálne vlády, aby prispôsobili svoje štruktúry, priestory a služby pretrvávajúcim a stále narastajúcim požiadavkám na prístupnosť tak, aby každý mohol viesť svoj život ako si sám želá.

Navyše pandémia COVID-19 spomínané problémy ešte prehĺbila. Obmedzenia v doprave, voľnom pohybe, zmeny v predpisoch skomplikovali nevidiacim a slabozrakým ľuďom život a vytvorili ďalšie prekážky pre už i tak neprístupné prostredia. Výsledkom je správa: „Silnejúce hlasy: Naše životy, naše svedectvá,“ odrážajúca pocity a skúsenosti ľudí so zrakovým postihnutím z rôznych krajín sveta.

„A preto pri príležitosti Svetového dňa miest vyzývame vlády a zainteresované strany v oblasti rozvoja miest, aby zvážili vytvorenie štruktúr a implementáciu inkluzívnych stratégií na odstránenie prekážok prístupnosti pre fyzické prostredie, dopravu, verejné zariadenia i služby. Je to v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa zameriava na umožnenie samostatného života osôb so zdravotným postihnutím, ako aj s cieľom 11 udržateľného rozvoja zameraného na to, aby sa mestá a ľudské sídla stali inkluzívnymi,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku WBU.

WBU tiež vyzýva politikov i kompetentných v oblasti rozvoja miest, aby ľudí so zrakovým postihnutím zaangažovali do pripravovaných zmien v rámci urbanizácie. „Je veľmi dôležité, aby sa žiadna skupina obyvateľov nevynechala, všetci chceme využívať možnosti miest, služieb či dopravy rovnako, preto nemožno zabúdať ani na potreby ľudí so zrakovým, ale aj iným postihnutím,“ súhlasí so stanoviskom WBU Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

ÚNSS si uvedomuje, že je dôležité zmeny nielen navrhovať, ale aj aktívne ponúkať pomoc. V minulom roku začala realizovať medzinárodný projekt Od vzdelávania k inklúzii (EDI – From Education to Inclusion). „Cieľom projektu je prispieť k odstráneniu bariér v oblasti fyzického prostredia, informácií i bariér v bežnej komunikácii. Budeme pracovať so zástupcami samospráv a školiť kompetentných pracovníkov, aby vedeli, akým spôsobom komunikovať s nevidiacim či slabozrakým klientom. Ale zároveň chceme edukovať aj našich členov, aby dokázali úspešne obhajovať svoje záujmy, poznali, o akú legislatívu sa argumentačne oprieť, akým spôsobom konštruktívne uplatňovať svoje práva,“ dopĺňa B. Mamojka.

  • Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o Svetovom dni miest, navštívte webové sídlo Un-Habitat.
  • Viac informácií o projekte Od vzdelávania k inklúzii (EDI) získate na webovom sídle: unss.sk/edi