TS: Právo nevidiacich a slabozrakých ľudí na zapojenie sa do verejného a politického života

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už vyše 30 rokov obhajuje záujmy a práva ľudí so zrakovým postihnutím. Organizuje množstvo aktivít i projektov, ktorých cieľom je vysvetľovať verejnosti aj zástupcom štátnej či verejnej správy, ako rešpektovať a uplatňovať práva nevidiacich a slabozrakých ľudí v praxi.

Aktuálne zástupcovia organizácie pripravujú online podujatie zamerané na problematiku uplatňovania práva na zapojenie sa do verejného a politického života, ktorého základnou podmienkou sú prístupné voľby.

Podujatie sa organizuje pri príležitosti Dňa Európy v rámci medzinárodného projektu PARVIS (Promoting Awareness on the Rights of Visually Disabled People in an Inclusive Society – Zvyšovanie povedomia o právach ľudí so zrakovým postihnutím v inkluzívnej spoločnosti), ktorý koordinuje Európska únia nevidiacich (EBU European Blind Union) a zapája sa doň 8 krajín, vrátane Slovenskej republiky prostredníctvom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „V projekte sa zameriavame na tie najpálčivejšie problémy a bariéry, s ktorými sa nevidiaci a slabozrakí dennodenne stretávajú a komplikujú im život. Krátke edukačné videá, ktoré sa v rámci projektu vytvárajú, sú určené nielen bežnej verejnosti, ale prioritne tým, ktorí majú priamy dosah na zmenu – politikom, zástupcom samospráv či novinárom,“ hovorí Michaela Hajduková z ÚNSS, koordinátorka projektu v rámci Slovenskej republiky.

Na Youtube kanáli s názvom Parvis Channel nájdu diváci všetkých zúčastnených krajín videá objasňujúce podstatu práv ľudí so zrakovým postihnutím. Tie sú zakotvené nielen v Cieľoch udržateľného rozvoja, ale aj v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej Dohovor). Projekt približuje podstatu práva na prístupnú zdravotnú starostlivosť (zahrnutá v Cieli 3 a článku 25 Dohovoru), práva na prácu (Cieľ 8 a čl. 27 Dohovoru), práva na prístupnú kultúru a šport (Cieľ 10.3 a čl. 30 Dohovoru), právo na maximálnu samostatnosť (Cieľ 3 a čl. 26 Dohovoru), právo na prístupné informácie (Cieľ 16.10 a čl. 21), právo na osobnú mobilitu (Cieľ 11.2 a čl. 20 Dohovoru) i právo na zapojenie sa do verejného a politického života (Cieľ 10.2 a čl. 29 Dohovoru). „Súčasťou projektu je tiež vznik 20-minútového kompilačného videa zo „skutočného života“. V ňom sa divákom predstavia ľudia so zrakovým postihnutím z rôznych krajín a priblížia im bariéry, s ktorými pravidelne zápasia. Hovoria aj o tom, čo by im pomohlo ich situáciu zlepšiť,“ dopĺňa M. Hajduková. „Prijatie Dohovoru a stanovenie Cieľov udržateľného rozvoja bolo dôležitým medzníkom i krokom vpred, avšak ich uplatňovanie v praxi je už iná vec. V tomto smere máme nielen my, ale aj ostatné krajiny čo doháňať. Stále bojujeme s architektonickými bariérami, nedostatkom prístupných dokumentov, či problémami v oblasti zamestnanosti. Aj preto je veľmi dôležité hovoriť o našich právach, ale tiež ponúkať riešenia a pomoc pri ich uplatňovaní,“ konštatuje Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

Jednou z kľúčových aktivít projektu PARVIS je zrealizovanie online podujatia pri príležitosti Dňa Európy 9. mája. „V rámci organizačného tímu sme viedli dlhé diskusie, ktorej téme sa venovať. Napokon sme sa zhodli, že veľmi aktuálny je článok 29 Dohovoru zameriavajúci sa na právo nevidiacich a slabozrakých zapojiť sa do verejného a politického života. V každej zúčastnenej krajine sa bude na Deň Európy diskutovať na túto tému,“ dopĺňa Michaela Hajduková.

„Naše online podujatie bude zamerané na prístupnosť volieb. Každý občan SR má právo slobodne, samostatne a tajne voliť toho, koho chce. Tu však nevidiaci a slabozrakí narážajú na problém, pretože nemôžu voliť samostatne. Samozrejme, legislatíva im umožňuje voľbu s asistentom, ale aj to býva veľmi citlivé. Niekedy, jednoducho, nechcete zdieľať svoj názor s iným členom rodiny alebo s osobným asistentom, riešiť neželané diskusie a názorové strety. Nehovoriac o tom, že nevidiaci má právo byť aj v tomto smere samostatný a nezávislý od pomoci iných. Najmä, keď riešenie existuje. Tým by mohli byť elektronické voľby, ktoré úspešne fungujú napríklad v Estónsku,“ hovorí B. Mamojka.

Účasť na online konferencii ÚNSS prisľúbili JUDr. Ján Gabura z Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, poslanci NR SR Jana Žitňanská a Dominik Drdúl, a Milan Měchura, podpredseda Ústrednej rady ÚNSS. Pozvaní hostia budú o problematike diskutovať v rámci panelovej diskusie. O svoje skúsenosti a názory s voľbami sa podelia aj nevidiaci a slabozrakí hostia.

Ak máte záujem o účasť na konferencii:

V prípade záujmu zúčastniť sa online konferencie kontaktujte, prosím, PR manažérku ÚNSS alebo využite možnosť priameho prihlásenia prostredníctvom uvedeného linku:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82271335888?pwd=dnNJQnl0ODNRdVNlTHBpMTVSU3RDQT09
Meeting ID: 822 7133 5888
Passcode: 796998

Konferencia sa začína o 13:00 h.

Edukačné videá v slovenskom jazyku nájdete na týchto odkazoch:

  • Právo na prístupnú zdravotnú starostlivosť:

  • Právo na prístupné informácie:

  • Právo na osobnú mobilitu:

  • Právo na prácu

  • Prvo na kultúru a šport

  • Právo na maximálnu samostatnosť

  • Právo na zapojenie sa do verejného života