Školenie o komunikácii s osobou so zrakovým postihnutím

Asistenčná služba v obchodoch

Nakupovanie je pre ľudí so zrakovým postihnutím z dôvodu sťaženej orientácie v rámci vždy meniaceho sa fyzického prostredia viacnásobne sťažená. Ponúkame efektívne riešenie pomocou vyškolenia personálu v oblasti poskytovania asistencie ľuďom so zrakovým postihnutím pri nakupovaní. Školenie umožní zvýšiť prístupnosť obchodnej prevádzky alebo nákupného centra pre širšiu skupinu zákazníkov. Je určené pre každého zamestnanca, ktorý prichádza do styku so zákazníkom (pokladník, predavač), alebo pre zamestnancov pre služby zákazníkom (infopultov).

Ciele školenia:

 • sprostredkovanie informácií o zrakovom postihnutí, o jeho konkrétnych dôsledkoch a ťažkostiach pri orientácii a komunikácii,
 • možnosti a formy pomoci pre nevidiacich a slabozrakých, riešenia na uľahčenie zorientovania sa v prostredí, debarierizačné opatrenia a asistenčná služba,
 • analýza špecifických situácií vyskytujúcich sa pri nakupovaní – vstup do predajne, výber tovaru, zistenie ceny, platenie a usporiadanie nákupu.

Obsah školenia:

 • zrakové postihnutie a jeho konkrétne dôsledky
 • komunikácia s osobou so zrakovým postihnutím
 • sprievodcovské techniky
 • možnosti riešení a pomoci (debarierizačné opatrenia)
 • prezentovanie a popis tovaru
 • platenie
 • systém usporiadania nákupu

Obsah školenia bude odprezentovaný odborníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska prostredníctvom zážitkových a interaktívnych metód učenia. Cena 8-hodinového školenia za účasti 2 lektorov pre skupinu 1 – 10 ľudí je 300 €. V cene je komplexný materiál o komunikácii s ľuďmi so zrakovým postihnutím, ktorý dostanú všetci účastníci školenia.

Komunikácia s klientmi/ zákazníkmi so zrakovým postihnutím

Ústretová medziľudská komunikácia umožňuje nielen jednoduchšiu a príjemnejšiu vzájomnú interakciu, ale celkovo povzbudzuje osoby so zrakovým postihnutím k väčšej samostatnosti a nezávislosti pri riešení každodenných situácií. Preto ponúkame školenie zamerané na komunikáciu s osobami so zrakovým postihnutím. Prínosom je rozšírenie zručností zamestnancov, ktorí budú vedieť efektívne komunikovať aj s klientom/ zákazníkom so zrakovým postihnutím. Školenie je primárne určené pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s klientom/ zákazníkom.

Ciele školenia:

 • sprostredkovanie informácií o zrakovom postihnutí, o jeho konkrétnych dôsledkoch a ťažkostiach pri orientácii a komunikácii,
 • možnosti a formy pomoci pre nevidiacich a slabozrakých,
 • pravidlá komunikácie a sprievodcovských techník pre osoby so zrakovým postihnutím.

Obsah školenia:

 • zrakové postihnutie a jeho konkrétne dôsledky,
 • komunikácia s osobou so zrakovým postihnutím,
 • sprievodcovské techniky,
 • špecifické situácie vyskytujúce sa pri komunikácii s klientom/zákazníkom (podpisovanie, predčítanie, odkladanie alebo podávanie vecí)

Obsah školenia bude odprezentovaný odborníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska prostredníctvom zážitkových a interaktívnych metód učenia. Cena 8-hodinového školenia za účasti 2 lektorov pre skupinu 1 – 10 ľudí je 300 €. V cene je aj komplexný materiál o komunikácii s ľuďmi so zrakovým postihnutím, ktorý dostanú všetci účastníci školenia.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte oddelenie sociálnych služieb na e-mailovej adrese: poradenstvo@unss.sk.