Registrácia osobných asistentov na daňovom úrade a pridelenie daňového identifikačného čísla

V súvislosti s minuloročnými zmenami v zákone č. 511/1992 zb. o správe daní a poplatkov nemôžu už fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v daňovom priznaní uvádzať ako svoj identifikátor rodné číslo. S tým súvisí povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade, ktorý fyzickej osobe po registrácii vydá daňové identifikačné číslo. Vyplýva to z § 31 uvedeného zákona. Týka sa to i osobných asistentov, ktorí si musia registráciu a daňové identifikačné číslo vybaviť ešte pred podaním daňového priznania na príslušnom daňovom úrade.

Fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky, je povinná registrovať sa do 30 dní u miestne príslušného správcu dane. Táto lehota začne plynúť nasledujúci deň po dni nadobudnutia právoplatnosti povolenia alebo oprávnenia alebo po dni, keď začne vykonávať inú zárobkovú činnosť. Na účely zákona sa za deň právoplatnosti pokladá deň, keď je fyzická osoba podľa príslušných predpisov oprávnená začať vykonávať podnikateľskú činnosť. Na základe odkazu na § 6 odsek 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa za inú zárobkovú činnosť považuje i činnosť osobného asistenta.

Ak začne daňovník vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce dani, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní.

Registračnú povinnosť nemá daňovník, ktorý má len náhodnú alebo jednorazovú daňovú povinnosť alebo u ktorého je predmetom zdanenia len nehnuteľnosť, ak nemá registračnú povinnosť pri inej dani. Registračná povinnosť sa ďalej nevzťahuje na daňovníkov, ktorí majú výhradne príjmy zo závislej činnosti (napr. zamestnanci) a príjmy, z ktorých je daň vyberaná zrážkou.

Pri plnení svojej registračnej alebo oznamovacej povinnosti je daňový subjekt, ak ide o fyzickú osobu, povinný oznámiť svoje plné meno, trvalý pobyt, miesto podnikania, rodné číslo, údaje osvedčujúce skutočnosti o podnikateľskej činnosti, ako aj čísla všetkých účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti, pokiaľ takýto účet používa. Ďalej uvedie údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, druhov daní, ktoré u neho prichádzajú do úvahy, ako aj svoje organizačné jednotky, a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať. V prípade osobného asistenta je to okrem osobných údajov predovšetkým predmet činnosti – výkon činnosti osobného asistenta a druh dane – daň z príjmu.

Ak dôjde k zmenám skutočností uvedených v osvedčení o registrácii, najmä ak zanikne daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď vznikli. Pri zrušení činnosti je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane do 15 dní od jej zrušenia osvedčenie o registrácii.

Registrácia alebo oznámenie sa predkladá správcovi dane na tlačive, ktoré obdrží žiadateľ na daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje oznámené daňovým subjektom pri registrácii a v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný na výzvu odpovedať.

O registrácii je správca dane povinný rozhodnúť do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu alebo do siedmich dní od vysvetlenia, zmeny alebo doplnenia tejto žiadosti.

Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane. Toto číslo je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať, a tiež pri styku so správcom dane. Daňovým identifikačným číslom, ak ide o fyzickú osobu, je identifikátor určený správcom dane. Fyzická osoba, ktorá nie je povinná sa podľa zákona o správe daní a poplatkov registrovať, je povinná pri styku so správcom dane uvádzať rodné číslo.

Daňové riaditeľstvo vedie centrálnu evidenciu zaregistrovaných daňových subjektov. Tieto evidencie slúžia daňovým orgánom na účely zdanenia a okrem oprávnených zamestnancov týchto orgánov nemôže do nej nikto nazrieť ani z nej poskytovať akékoľvek informácie. Do týchto evidencií však môže nazrieť oprávnený zamestnanec sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s plnením ich úloh.

Za účelom registrácie si osobný asistent vyžiada na daňovom úrade formulár “Prihláška k registrácii daňovníka” pre fyzické osoby – označenie “FO”. V riadku č. 05 vyznačí druh daňovej povinnosti – daň z príjmu fyzických osôb. V Poučení je uvedené, ktoré rubriky vyplňuje žiadateľ a ktoré rubriky vyplní daňový úrad.

K žiadosti priloží osobný asistent vyplnenú Prílohu č. 2. Na riadku č. 51 uvedie “zmluva o výkone činnosti osobného asistenta”, na riadku č. 53 dátum uzatvorenia zmluvy o výkone osobnej asistencie, na riadku 54 dátum účinnosti zmluvy. Ostatné riadky osobný asistent nevypisuje.

Ďalej k žiadosti priloží kópiu zmluvy o výkone činnosti osobného asistenta.

I keď povinnosť uvádzať v daňovom priznaní daňové identifikačné číslo miesto rodného čísla sa týka i osôb, ktoré majú príjmy z inej zárobkovej činnosti, ako to vyplýva z odkazu na vyššie spomínaný § 6 odsek 2 zákona o dani z príjmu, máme informácie že daňové úrady Nemajú jednotný názor na povinnosť osôb vykonávajúcich osobnú asistenciu registrovať sa. Preto sa pri žiadosti o registráciu môžu osobní asistenti stretnúť i s tvrdením, že v ich prípade ide len o registráciu dobrovoľnú. Podľa môjho názoru je registrácia povinná i pre osobných asistentov a v prípade pochybností úradníka na daňovom úrade by mali osobní asistenti na registrácii a vydaní daňového identifikačného čísla trvať.

Ing. Milan Měchura

Pracovník Úradu ÚNSS