Príplatok k prídavku na dieťa

30. októbra 2007 schválila NR SR novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorou sa zavádza nová štátna sociálna dávka – príplatok k prídavku na dieťa. Príplatok bude nahradzovať penzistom daňový bonus, na ktorý si nemôžu uplatniť nárok, ak nevykonávajú zárobkovú činnosť. Novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2008.

Zavedenie takéhoto príspevku pre poberateľov invalidného dôchodku po schválení daňového bonusu pre zárobkovo činné osoby v zákone o dani z príjmu presadzovala od roku 2004 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím.

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Nárok na príplatok po splnení nižšie uvedených podmienok si môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá si môže uplatniť i nárok na prídavok na dieťa, a to:

  • a) rodič nezaopatreného dieťaťa,
  • b) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku na príplatok k prídavku sú:

  • a) splnenie podmienok nároku na prídavok na dieťa,
  • b) poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus,
  • c) nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus,
  • d) nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok.

Výška príplatku k prídavku je 300 Sk mesačne. Príplatok sa vypláca spolu s prídavkom na dieťa mesiac pozadu, prvý krát bude vyplatený v mesiaci február za január 2008.

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok na dieťa a nárok na príplatok k prídavku podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa alebo prechodného pobytu žiadateľa. Žiadosť o výplatu príplatku k prídavku musí podať i v prípade, ak už prídavok na nezaopatrené dieťa poberá.

Pre budúcnosť treba mať na pamäti:
Ak bol priznaný a vyplatený daňový bonus za kalendárny rok na nezaopatrené dieťa, na ktoré úrad práce vyplatil príplatok k prídavku, oprávnená osoba je povinná vrátiť vyplatený príplatok k prídavku.

Stručné zhrnutie:

Príplatok k prídavku na dieťa dostanú od januára 2008 tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok, nepracujú a starajú sa o nezaopatrené deti. V prípade invalidných dôchodcov musí ísť o invalidného dôchodcu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Jeho výška bude 300 korún na každé nezaopatrené dieťa, ale mala by sa každoročne v septembri upraviť. O príplatok budú penzisti žiadať rovnako ako o prídavok na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. O príplatok k prídavku na dieťa možno žiadať v januári 2008, prvý sa však vyplatí za január vo februári. Treba preukázať, že ani jeden z rodičov si neuplatnil daňový bonus a že ide o poberateľov niektorého z vyššie uvedených dôchodkov. To, že žiadateľ nepracuje a nebol mu poskytnutý daňový bonus, potvrdí v tlačive svojím podpisom a čestným vyhlásením. Úrad si môže správnosť žiadateľom uvedených skutočností následne overiť v spolupráci s daňovými úradmi a pobočkami Sociálnej poisťovne. Akékoľvek zmeny musí podľa zákona žiadateľ nahlásiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní.

Od januára budúceho roka sa skracuje lehota zániku nároku na prídavok na dieťa zo súčasného jedného roka na šesť mesiacov. To isté pravidlo bude platiť aj pre príplatok. Uplatniť nárok sa teda bude dať spätne najviac za pol roka.

Ing. Milan Měchura