Pozvánka: Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2023

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím, zameranú na využitie informačných, asistenčných a komunikačných technológií, ktoré pomáhajú pri práci s informáciami, pri štúdiu, v zamestnaní, ako i v bežnom živote. Stretnutie účastníkov nebude len o odbornom programe, ale aj o záujmoch, dôležitosti práce na sebe  a voľnočasových aktivitách.

Na obrázku sedia študentky v triede za lavicami. Pozerajú smerom dopredu (zrejme na vyučujúceho).

Letná škola môže byť príležitosťou na vznik nových priateľstiev. Foto: pixabay.com

Letná počítačová škola sa uskutoční v dňoch 10. – 14. júla 2023 v zariadení Univerzity Komenského na Richňave (Štiavnické Bane). Môžu sa jej zúčastniť mladí ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí) vo veku 16 – 21 rokov, primárne študenti stredných a vysokých škôl. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Náklady na organizáciu akcie a pobyt účastníkov hradí organizátor.

Cestovné náklady a stravu si hradí účastník. Predpokladané náklady na stravu sú 150 EUR.

Na letnej škole sa môže zúčastniť maximálne 20 študentov. Vzhľadom na kapacitné možnosti a finančný rozpočet si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.

Podrobnejšie informácie o pripravovanej akcii spolu s prihlasovacím formulárom sú zverejnené na webovej stránke Centra podpory študentov so špecifickými potrebami (https://cezap.sk/akcie/letna-pocitacova-skola-pre-mladych-ludi-so-zrakovym-postihnutim-2023), bližšie informácie možno získať aj telefonicky alebo emailom.

Svoj predbežný záujem prosíme hlásiť najneskôr do 20. júna 2023 vyplnením prihlasovacieho formulára predbežného záujemcu o účasť.

Kontaktné osoby pre záujemcov o letnú počítačovú školu:

Mgr. Mária Stankovičová

maria.stankovicova@rec.uniba.sk

02/9010 2071

Mgr. Ľudmila Hlinová

ludmila.hlinova@rec.uniba.sk

02/9010 2069