Popustite uzdu kreativite s grantovou výzvou ÚNSS

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska aj na rok 2024 vyhlasuje výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť všetky jej organizačné zložky, teda základné organizácie, kluby, krajské rady a krajské strediská.

V ÚNSS sa ako červená niť tiahne celým rokom téma prístupnosť. Preto sme sa rozhodli ju začleniť aj do aktuálnej výzvy:

„Podpora aktivít organizačných zložiek ÚNSS so zameraním na informačnú, digitálnu a architektonickú prístupnosť”:

Zvýšenie povedomia členov, ale aj verejnosti o prístupnosti (školenia, prednášky, semináre, webináre); návšteva inštitúcií a miest, ktorých prevádzkovatelia berú zvýšený ohľad na prístupnosť.“

Zmeny v žiadosti a ako sa zapojiť?

Do výzvy sa môžete zapojiť tým, že zašlete žiadosť v elektronickej aj tlačenej forme na predpísanom tlačive, ktoré nájdete či už pod týmto článkom, v Intranete, ale aj vo svojich e-mailových schránkach.

Upozorňujeme, že elektronická žiadosť je nedeliteľnou súčasťou žiadosti o projekt a nemôže byť sken a ani fotografia rukou vypísanej žiadosti. Nezabudnite ju teda v termíne poslať spolu so žiadosťou v čiernotlači. Je to z toho dôvodu, že všetci členovia grantovej komisie sú nevidiaci a ťažko slabozrakí a s dokumentmi v čiernotlači nemôžu pracovať.

V žiadosti sa po novom nachádza aj kolónka s adresou, kam si prajete zasielať zásielky týkajúce sa projektu, ide najmä o zmluvu.

Ďalšou dôležitou zmenou je, že do vyúčtovania môžete zahrnúť výdavky spojené s projektom od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Už od minuloročnej výzvy sa viac prihliada aj na propagáciu projektu. Jej formu uvádzajte jednak v žiadosti, ale potom aj v záverečnej správe. Detaily nájdete v podmienkach grantového programu. Na záverečnú správu takisto nezabudnite, je to povinná súčasť projektu. Zašlite ju rovnako v tlačenej aj elektronickej forme.

Rozpočet na rok 2024

V roku 2024 grantová komisia prerozdelí sumu 7 176,71 €. Je to o približne 2 000 € menej ako po minulé roky. Preto môžeme podporiť projekty sumou najviac 350 €.

Dôležité termíny

  • Uzatvorenie výzvy: 24.5.2024
  • Termín zverejnenia výsledkov: najneskôr 31.5.2024
  • Začiatok realizácie projektov: 1.6.2024
  • Termín pre zaslanie vyúčtovania: najneskôr 31.1.2025

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o poskytnutie grantu v roku 2024, formát DOC, 81 kB

Postup pri vypĺnaní žiadosti, formát DOC, 96 kB

Podmienky grantového kola 2024, formát DOC, 77 kB