Novelizovaný zoznam pomôcok a zohľadňovaných súm

Po dlhých ôsmich rokoch sme sa dočkali novelizácie Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017. V zbierke zákonov na portáli slov-lex.sk ho nájdete pod číslom 345/2016. Nižšie uvádzame pomôcky špecificky určené na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia osôb so zrakovým postihnutím.

Zmeny v číslovaní položiek zoznamu

Aj keď opatrenie je formálne uvádzané ako novelizácia opatrenia č. 7/2009 Z. z., v skutočnosti bola vytvorená úplne nová príloha so zoznamom pomôcok. Zaradením nových a naopak vypustením niektorých pomôcok dochádza k prečíslovaniu viacerých položiek zoznamu. Aj z tohto dôvodu predchádzajúci zoznam už nie je možné používať.

Nové kategórie pomôcok

Do zoznamu boli novo zaradené nasledujúce pomôcky:

 • Multifunkčné zariadenie (scannner s tlačiarňou, pol. Č. 45) – zohľadňovaná suma 250 eur; pokiaľ klient požiada o PP na kúpu tejto pomôcky, nemôže súčasne žiadať o PP na kúpu tlačiarne alebo scannera,
 • Prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom (pol. Č. 58) – zohľadňovaná suma 2 600 eur.

Zmena zaradenia programu na optické rozpoznávanie písma

Program na optické rozpoznávanie písma (OCR) už nie je zaradený spolu so scannerom do jednej položky zoznamu. Program bol zaradený do položky č. 39 „Špeciálny aplikačný program“, čo v praxi znamená, že ak klient požiada o PP na kúpu scannera alebo multifunkčného zariadenia, samostatnou žiadosťou musí požiadať o PP na kúpu programu na optické rozpoznávanie písma (v súčasnosti program FineReader).

Zmeny zohľadňovaných súm

Maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcky, ak odhliadneme od zmeny spôsobenej prechodom zaokrúhľovania na celé eurá, sa zmenili pri týchto skupinách pomôcok:

 • Identifikátor etikiet – zníženie na 200 eur,
 • Budík s hlasovým výstupom – zvýšenie na 120 eur,
 • Mobilný telefón – zníženie na 250 eur,
 • Audioprehrávač – zníženie na 100 eur,
 • Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh – zníženie na 400 eur,
 • Hlasový záznamník – zníženie na 200 eur,
 • Špeciálny aplikačný program (pol. Č. 39)– zníženie na 300 eur,
 • Špeciálny zápisník pre nevidiacich – zníženie na 2 500 eur, resp. na 5 500 eur v prípade zápisníka s hmatovým výstupom,
 • Stolový alebo prenosný počítač – zníženie na 1 200 eur,
 • Scanner (bez programu na OCR, ktorý je zaradený do pol. Č. 39) – zníženie na 100 eur,
 • Tlačiareň – zníženie na 150 eur,
 • Hmatový displej – zníženie na 4 000 eur.

Vyradené kategórie pomôcok

Z opatrenia boli vyradené Indikátor svetla a Kancelársky písací stroj.

Znenie prílohy opatrenia (vybrané položky)

Zoznam pomôcok a výška maximálnej zohľadňovanej sumy

Pol. č. Pomôcka Max. zohľ. suma v eurách
5. Pes so špeciálnym výcvikom

 1. vodiaci,
 2. asistenčný,
 3. signálny.
7 303 €
11. Kuchynská váha s hlasovým výstupom 166 €
14. Indikátor hladiny tekutiny v nádobe 33 €
15. Lekársky teplomer s hlasovým výstupom 30 €
17. Indikátor farieb s hlasovým výstupom 630 €
18. Identifikátor etikiet 200 €
19. Slepecké hodinky hmatové 90 €
20. Slepecké hodinky s hlasovým výstupom 33 €
21. Budík s hlasovým výstupom 120 €
25. Kalkulačka s hlasovým výstupom 116 €
26. Mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu 250 €
27. Špeciálny telefón (Pozn.: Telefón s veľkoplošnými tlačidlami, reliéfnym značením alebo ich kombináciou) 50 €
31. Písací stroj na Braillovo písmo 465 €
32. Tyflosonar 266 €
33. Povelový vysielač 105 € za jednu pomôcku
34. Audio prehrávač, ktorým je najmä rádiomagnetofón, CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo audio zostava rádiomagnetofón s CD prehrávačom, rádio s CD prehrávačom 100 €
37. Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh (Pozm.: umožňuje čítanie digitalizovaných zvukových kníh systému Daisy) 400 €
38. Hlasový záznamník, ktorým je najmä diktafón, digitálny hlasový záznamník alebo hlasový organizér) 200 €
39. Špeciálny aplikačný program, ktorým je najmä hovoriaci program na využitie GPS systému na orientáciu, na prehrávanie digitalizovaných kníh, program na hlasové sprístupnenie displeja mobilného telefónu alebo digitálneho personálneho asistenta DPA, handheld, program na sprístupnenie hlasového záznamu a program na optické rozpoznávanie písma-OCR 300 €
40. Špeciálny zápisník pre nevidiacich

 1. s hlasovým výstupom alebo
 2. s kombináciou hmatového a hlasového výstupu
 1. 2500 €
 2. 5500 €
41. Stolový alebo prenosný osobný počítač vrátane DVD mechaniky, grafickej a zvukovej karty, modemu, sieťovej karty, operačného systému, monitora, klávesnice, myši, reproduktorov, programového vybavenia na prácu s dokumentmi a prístupu na internet 1200 €
42. Špeciálny program, najmä program na hlasový výstup, headmaster, program na zväčšené zobrazovanie a program na zväčšené zobrazovanie s hlasovou podporou 2 324 €
43. Scanner 100 €
44. Tlačiareň 150 €
45. Multifunkčné zariadenie (Pozm.: scanner s tlačiarňou) 250 €
46. Tlačiareň na slepecké (Braillovo) písmo 5 643 €
47. Hmatový displej 4000 €
48. Elektronická čítacia lupa stolová 3 983 €
49. Elektronická čítacia lupa prenosná 996 €
58. Prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom 2 600 €