Novela zákona o kompenzácii ŤZP účinná od 1. júla 2018

NR SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny s prihliadnutím na osoby so zrakovým postihnutím.

Osobná asistencia

Doplnenie definície osobnej asistencie

Definícia osobnej asistencie je doplnená o ustanovenie, podľa ktorého osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom, stupňom alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.

Presadením návrhu citovaného doplnenia do znenia zákona sa snažíme predísť situáciám, keď úrady práce v prípade niektorých druhov zdravotných postihnutí odmietali priznať peňažný príspevok na osobnú asistenciu s paušálnym odôvodnením, že pre konkrétny druh zdravotného postihnutia, často napr. mentálne postihnutie, nie je osobná asistencia vhodnou formou kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Sadzba je vo výške 3,82 eur

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa stanovuje pevnou sumou3,82 eur. Vláda SR môže svojím nariadením zmeniť sadzbu na osobnú asistenciu vždy k 1. júlu kalendárneho roka. V tejto súvislosti vzniká užívateľovi osobnej asistencie povinnosť spísať s osobným asistentom dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie, ktorým bude dohodnutá nová výška odmeny za výkon osobnej asistencie. Dodatok musí byť podpísaný v priebehu mesiaca Júla , kedy začne platiť nová hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie a musí byť odovzdaný úradu práce najneskôr do ôsmich dní od dátumu jeho podpisu.

Testovanie príjmu sa už nebude vykonávať

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa bude poskytovať bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre tento účel sa príjem posudzovať nebude. Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa po prekročení príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 4 – násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu výška príspevku krátila, prípadne sa príspevok prestal vyplácať.

Výkaz sa nemení

Navrhovanú zmenu tlačiva výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, v ktorom sa mal uvádzať pre každý deň v mesiaci čas výkonu osobnej asistencie „od – do“ a počet hodín vykonanej osobnej asistencie v príslušnom kalendárnom dni, NR SR neschválila. Výkaz, až na drobné doplnenia v poučení, sa nemení.

Súčinnosť s úradmi práce

Na úkor ponechania výkazu v nezmenenej podobe budú poberatelia peňažného príspevku na osobnú asistenciu a osobní asistenti povinní poskytovať úradom práce súčinnosť pri kontrole využívania príspevku na osobnú asistenciu:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu práce súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä

 1. poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
 2. umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

Napíšem to otvorene: pokiaľ nebudú poberatelia príspevku na osobnú asistenciu a osobní asistenti ochotní túto súčinnosť úradom práce pri výkone ich kontrolnej činnosti poskytovať, je reálny predpoklad, že ústredie práce začne opäť presadzovať zmenu výkazu o výkone činnosti osobnej asistencie.

Zmeny týkajúce sa zmlúv o výkone osobnej asistencie

Zmluva o výkone osobnej asistencie musí byť uzatvorená písomne. Nemusí už povinne obsahovať miesto výkonu osobnej asistencie.

Novela zákona spresňuje termíny predkladania zmlúv a ich dodatkov úradom práce:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná príslušnému úradu

 1. predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie
  1. v deň podania žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
  2. do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej asistencie uzatvorená, ak bola uzatvorená po podaní žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 2. do ôsmich dní odo dňa
  1. podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie, predložiť tento dodatok
  2. zániku právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie, oznámiť zánik tohto právneho vzťahu.

Žiadateľ o peňažný príspevok na osobnú asistenciu môže predložiť úradu práce súčasne so žiadosťou i zmluvy o výkone osobnej asistencie, ak má záujem, aby mu v prípade priznania príspevku bol tento vyplatený spätne od dátumu podania žiadosti, pričom výkazy predkladá úradu práce až po schválení príspevku.

V praxi sa ukázalo, že viacerí užívatelia osobnej asistencie neukončovali formálne zmluvy o výkone osobnej asistencie, ak osobnú asistenciu podľa uzatvorenej zmluvy už nevyužívali. Aby úrady práce nemuseli viesť v evidencii zmluvy, ktoré už nie sú aktívne, bolo prijaté nasledujúce ustanovenie:

Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie.

To samozrejme nevylučuje uzatvorenie novej zmluvy s osobným asistentom v prípade zániku predchádzajúcej zmluvy na základe zákona, bude ale potrebné si strážiť, aby po uplynutí 6 mesiacov nebol úradu práce predložený výkaz o výkone činnosti osobnej asistencie, takýto výkaz nebude úrad práce akceptovať.

Zmeny v zozname činností osobnej asistencie

Do zoznamu činností osobnej asistencie bola ako bod 21 pridaná nová činnosť, a to pomoc rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, pri úkonoch starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ktoré z dôvodu svojho ťažkého zdravotného postihnutia nie sú schopní sami zvládnuť.

V dôsledku vypustenia niektorých činností týkajúcich sa tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím je činnosť predčítanie pre nevidiacich teraz označená ako bod 13.5 (doposiaľ 13.8).

Zastavenie výplaty príspevkov počas pobytu v zahraničí

Ide o všeobecné pravidlo, zmena ale bola prijatá na podnet osôb s ťažkým zdravotným postihnutím študujúcich v zahraničí, ktorí využívajú osobnú asistenciu:

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula doba, počas ktorej sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako

 1. 60 po sebe nasledujúcich dní alebo
 2. 303 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu, že navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky.

Komunikácia s finančnou správou elektronicky sa netýka osobných asistentov

Na konci minulého roku sme informovali o zmenách v zákone o správe daní, na základe ktorých budú musieť fyzické osoby – podnikatelia od 1. júla 2018 povinne komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Z dôvodovej správy vyplývalo, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov.

Keďže v tejto otázke stále pretrvávali nejasnosti, či osobný asistent je alebo nie je pre účely tohto ustanovenia podnikateľom, obrátili sa kolegovia z OMD so žiadosťou o ich stanovisko na finančnú správu. Podľa vyjadrenia finančnej správy osobní asistenti nie sú považovaní za podnikateľov (napr. nevykonávajú zárobkovú činnosť na základe živnostenského oprávnenia), preto sa na nich povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky nevzťahuje.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Pevné sumy výšky peňažného príspevku na opatrovanie

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie sú stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je naviazaná na sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Vláda SR môže svojim nariadením zmeniť výšky peňažného príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Základné výšky príspevku

Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 eura pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a mesačne 492,34 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ v produktívnom veku.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 184,71 eura pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a 246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, teda polovica výšky príspevku, ktorý sa poskytuje opatrovateľovi v produktívnom veku.

Ostatné výšky peňažného príspevku na opatrovanie sú uvedené v článku „Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. Júla 2018“.

Krátenie výšky príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku

Hranica príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, po dosiahnutí ktorej sa výšky peňažného príspevku pre osobu v produktívnom veku krátia, sa posúva z 1,7 na 2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Výška príspevku pri opatrovaní dieťaťa navštevujúceho školu

Upúšťa sa od zníženia príspevku na opatrovanie, ak dieťa navštevuje školu alebo školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Zabráni sa tak situáciám, keď rodičia žiadali individuálne zníženie rozsahu školskej povinnosti pre svoje dieťa, aby im príspevok nebol krátený.

Príplatok pri starostlivosti o nezaopatrené dieťa

Peňažný príspevok na opatrovanie možno zvýšiť o 100 eur mesačne (pôvodne o 49,80 eur), ak je opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a osoba v produktívnom veku nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania alebo nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Poskytovanie príspevku na opatrovanie počas pobytu opatrovanej osoby v zdravotníckom zariadení

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa nezníži za dni, počas ktorých poberateľ príspevku bol sprievodcom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovanie príspevku v prípade úmrtia opatrovanej osoby

Ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto osoba zomrela.

Ďalšie zmeny

Odkázanosť na individuálnu prepravu

Spresňuje sa definícia odkázanosti na individuálnu prepravu a miesto konkrétnych zdravotných diagnóz sa dôvody odkázanosti na individuálnu prepravu zovšeobecňujú:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti z dôvodu

 1. ťažkej poruchy mobility, premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb,
 2. duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo
 3. ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.

Kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla bude možné priznať nielen osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ale i niektorým skupinám osôb s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu ich choroby. Z toho dôvodu je v zákone novo definovaná odkázanosť na kompenzáciu týchto zvýšených výdavkov nasledovne:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak je

 1. odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo na občianske aktivity alebo
 2. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím zaradenou do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba.

Pohľadávky v dedičskom konaní sa už nebudú vymáhať

Podľa doterajšieho znenia zákona, ak bol osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla alebo na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže a osoba pred uplynutím siedmich rokov (v prípade elektrického vozíka desiatich rokov) od poskytnutia peňažného príspevku zomrela, boli dedičia povinní vrátiť pomôcku alebo pomernú časť poskytnutého jednorazového peňažného príspevku. Pokiaľ tak neurobili dobrovoľne, vymáhali úrady práce túto pohľadávku v rámci konania o dedičstve. Ministerstvo práce navrhlo a poslanci schválili, že od 1. Júla 2018 sa od tejto praxe upúšťa a pohľadávky sa v dedičskom konaní nebudú vymáhať. Podľa prechodného ustanovenia potom pohľadávky, ktoré vznikli do 30. júna 2018, sa považujú za nevymožiteľné.

Výnimkou budú naďalej situácie, ak poskytnutý príspevok nebol z dôvodu úmrtia žiadateľa použitý na účel definovaný zákonom, v takýchto prípadoch budú úrady práce od dedičov požadovať vrátenie celej sumy poskytnutého peňažného príspevku.